KİK’in 38’inci maddesi uyarınca yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında, belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceğine dair mevzuatta açık bir düzenleme yoktur. Ancak isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler tamamlatılabileceğinden, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerde de söz konusu eksikliklerin bulunması durumunda bunların da tamamlatılabileceği kanaatindeyiz.

Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde bu konuda farklı kararların olduğu göze çarpmaktadır. Bazı kararlar aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki bilgi eksikliklerin tamamlatılabileceği yönünde iken, bazı kararlar ise söz konusu bilgi eksikliklerin tamamlatılamayacağı şeklindedir.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki bilgi eksikliklerin tamamlatılabilmesine yönelik Kurul kararları aşağıya alınmıştır:

Örnek Karar: Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında.

Kurul’un 2010/UY.II-1232 sayılı Kararı.

…Söz konusu belgede tarih bulunmaması itibariyle belgenin hangi vergi beyanname dönemine ait olduğu tespit edilememektedir. Bu çerçevede, başvuru sahibi isteklinin sunduğu maliyet tespit raporundaki söz konusu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi.

***

Örnek Karar: Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hakkında.

Kurul’un 2011/UH.II-579 sayılı Kararı.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu araçların kasko ve trafik sigortası maliyetine ilişkin yapmış olduğu açıklamaları sigorta poliçeleri sunarak belgelendirdiği, araçların motorlu taşıtlar vergilerinin ödendiğine ilişkin belgeleri sunduğu, bakım – onarım – tamirat – yedek parça maliyeti için sunulan proforma faturada, faturayı onaylayan yeminli mali müşavirin kimliğine ilişkin belgelerin yer almaması hususunun ise 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bilgi eksikliği olarak tamamlatılabileceği anlaşılmıştır.

***

Örnek Karar: Proforma fatura ve eklerinde birim ortalama maliyet beyanlarında tarih bulunmamasının tamamlatılabilir bilgi eksikliği olduğu hakkında.

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin 03.05.2011 tarih ve E:2011/116 sayılı Kararı.

…Yine, hazır beton ve klor cihazı ile malzemeleri için sunulan proforma fatura ve eklerinde birim ortalama maliyet beyanlarında tarih bulunmadığı, bu durumun 4734 sayılı Yasa’nın 37. maddesi ile gereği giderilebilecek bilgi eksikliği olduğunu dava konusu işlemde açıkça belirtilmekle beraber kanun hükmünü daraltıcı mahiyette Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olmadığı nedeniyle teklifin reddedilmesinde bu yönüyle de hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesi ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki bilgi eksikliklerin tamamlatılabilmesinin mümkün olmadığına ilişkin Kurul kararları aşağıya alınmıştır:

Örnek Karar: Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında bilgi eksikliklerinin tamamlatılmaması hakkında.

Kurul’un 2011/UH.III-3649 sayılı Kararı.

…Anılan Kanun hükmünden ve Tebliğ açıklamasından da anlaşılacağı üzere, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgelerde ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinde yer alan ve teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikte olan bilgi eksikliklerinin tamamlanmasına imkan tanınmıştır.

Ancak itirazen şikâyete konu husus, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler üzerinde yer alan eksikliklerin tamamlatılmasına imkan bulunmamaktadır.

Dolayısıyla yukarıda anılan nedenlerle başvuru sahibi istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli olmadığı ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgelerdeki eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşıldığından.[1]

(Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Rehberi, TBB Yayınları,2016)

[1] Söz konusu hususlara yönelik olarak 2011/UY.III-1021 sayılı Kurul kararında ise, …Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belge ve bilgilerde bulunmayan bilgilerin şikayet dilekçesi ekinde sunularak açıklanmaya çalışılması mümkün olmadığından, şikayet dilekçesi ekinde sunulan belgelerin idarece değerlendirmeye alınmaması gerektiğine karar verilmiştir, denilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz