5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.”

 

Kanunla getirilen düzenlemeler noktasında birçok tereddüt bulunmaktadır. Bunlardan biri de, sözleşme süresi bitmesine rağmen süre uzatımıyla ya da idarece cezalı çalışmasına izin verilen sözleşmelerin devri ve tasfiyesi mümkün olup olmayacağı hususudur.

Kanun maddesi “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelere(18.01.2019”  uygulanmasını öngörmektedir. Bu nedenle 18.01.2019 tarihi itibariyle sözleşmenin  devam ediyor olması yeterlidir.

Netice itibariyle 18.01.2019 tarihi itibariyle sözleşme devam ediyor olması yeterli olup, sözleşmenin süresi bitmesine rağmen süre uzatımıyla yada cezalı çalışılan alımlar da Kanun kapsamındadır.

Bununla birlikte Kanunun, fesih edilmiş sözleşmelere uygulama imkanı yoktur.

Ancak son dönemde Kanun gerekçesinde belirtilen nedenlere bağlı sözleşmesi fesih edilen yükleniciler açısından bu durum bir mağduriyet oluşturmaktadır. Bu hususun yargı kararlarında değerlendirileceğini düşünüyorum.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz