MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’in ekinde yer alan “13.  Isı Yalıtım İşleri Genel Teknik Şartnamesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) 13.1.1.3.2.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, yangına tepki sınıfı A1, ısıl iletkenlik hesap değeri (λ23,80) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, yoğunluğu en fazla 180 kg/m³, su buharı difüzyon direnç faktörü en fazla 5 değerinde olan gazbeton ısı yalıtım levhasıdır.”

 1. b) 13.1.2.2.6ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, yangına tepki sınıfı A1, ısıl iletkenlik hesap değeri (λ23,80) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, yoğunluğu en fazla 180 kg/m³, su buharı difüzyon direnç faktörü en fazla 5 değerinde olan gazbeton ısı yalıtım levhasıdır.”

 1. c) 13.2.1.2.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, G işaretine sahip gazbeton ısı yalıtım levhaları.”

ç) 13.2.1.2.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS EN 16069 standardına göre üretilmiş CE işaretine sahip ve TS 825’e göre uygun kalınlıkta Polietilen Köpük levhalardır.”

 1. d) 13.2.1.3.5 inci maddesindeki “TS EN 14313: Isı Yalıtım Malzemeleri – Binalarda Kullanılan -Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Polietilen Köpük (XPE)- Özellikler” ibaresi “TS EN 16069+A1: Binalar için ısı yalıtım mamulleri – Polietilen köpüklü (PEF) fabrikasyon mamuller – Özellikler” olarak değiştirilmiştir.
 2. e) 13.2.2.2.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, G işaretine sahip gazbeton ısı yalıtım levhaları.”

 1. f) 13.2.2.2.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS EN 16069 standardına göre üretilmiş CE işaretine sahip ve TS 825’e göre uygun kalınlıkta Polietilen Köpük levhalardır.”

 1. g) 13.2.2.3.5 inci maddesindeki“TS EN 14313: Isı Yalıtım Malzemeleri – Binalarda Kullanılan -Fabrikasyon Olarak İmal Edilen Polietilen Köpük (XPE)- Özellikler” ibaresi “TS EN 16069+A1 : Binalar için ısı yalıtım mamulleri – Polietilen köpüklü (PEF) fabrikasyon mamuller – Özellikler” olarak değiştirilmiştir.

ğ) 13.3.2.1.2.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, G işaretine sahip gazbeton ısı yalıtım levhaları.”

 1. h) 13.3.2.2.1.2.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, ısıl iletkenlik hesap değeri (λ23,80) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, G işaretine sahip olan gazbeton ısı yalıtım levhaları.”

ı) 13.3.2.2.2.2.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, ısıl iletkenlik hesap değeri (λ23,80) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, G işaretine sahip olan gazbeton ısı yalıtım levhaları.”

 1. i) 13.3.2.2.3.2.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS 13729 standardına göre üretilmiş, ısıl iletkenlik hesap değeri (λ23,80) en fazla 0,065 W/mK, basınç dayanımı en az 80 kPa, G işaretine sahip olan gazbeton ısı yalıtım levhaları.”

 1. j) 13.4.2.2ncimaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dübel plastiği, yüksek kaliteli %100 geri kazanılmamış orijinal hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. Montaj esnasında kırılma olmaması için ısı köprüsü engelleyici çelik çivi kapakları %100 geri kazanılmamış orijinal hammaddeden imal edilmiş olmalıdır. Plastik, çelik çiviye enjeksiyon yardımıyla bağlanmış olmalıdır.”

 1. k) Aşağıdaki madde eklenmiştir.

13.5. Meslekî Yeterlilik Belgesi

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No:2018/1)’de belirtilen mesleklerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi aranır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “14. Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

 1. a) 14.1.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temel fonksiyonları; yangın esnasında oluşan alev, duman ve zehirli gazları belirli bir alanda hapsederek yayılmasını geciktirmek ve başka mahalleri etkilemelerini belirli bir süre engellemek olan yangına karşı dayanım özelliklerine sahip yangın durdurucu malzemelerin uygulama tariflerinin yapılmasını kapsar.”

 1. b) 14.1.2.1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yangın kompartımanları ve güvenlik hollerindeki açıklıkların, giydirme cepheler ve cephe elemanları arasındaki boşlukların, elektrik ve mekanik tesisat geçiş noktalarının ve derzlerinin; yangın, duman ve zehirli gaz geçişine karşı deneyleri yapılmış olan ve yangın durdurucu özellik taşıyan mastik, köpük, harç, yastık, kelepçe, sargı, kaplama, manşon,  blok, macun, kablo geçiş düzeni, şilte formundaki malzemelerdir.”

 1. c) 14.1.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uygulamalar ilgili malzeme için ilgili standardına göre akredite bir laboratuvar tarafından düzenlenmiş deney ve sınıflandırma raporu ETA belgesi (Avrupa Teknik Değerlendirme / Onay Belgesi) veya bu şartlara uygun UTO belgesi (Ulusal Teknik Onay Belgesi) dikkate alınarak yapılmalıdır.

Dikey doğrultuda katlar arası yangın yalıtımın sağlanması için katların tavan ve döşemelerinde bulunan tesisat geçişlerindeki tüm boşlukların yangın durdurucu malzemeler kullanılarak alev, gaz ve duman geçişini engelleyecek hale getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde her kat bir yangın zonu oluşturacak ve yangının bir kattan bir kata geçişi yapının tasarım özelliklerine göre belirli bir süre durdurulacaktır.

Bu esaslara bağlı olarak dikey yönde genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda yangın yalıtımı yapılmalıdır.

 • Mekanik şaftlar ve döşemede açılmış delikler ve diğer geçişler
 • Elektrik şaftları ve döşemeden geçiş yapan serbest kablo ve kablo tavaları
 • Elektrik odaları, pano ve trafo merkezlerindeki döşemeden geçiş yapan dikey yöndeki elektrik tesisatları
 • Mutfak, kazan dairesi, jeneratör orta gerilim ve trafo merkezleri elektrik odaları tavan ve döşemelerinden geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat boşlukları
 • Döşemeden geçen dilatasyon derzleri

Yatay doğrultuda yangın yalıtımı yapılırken kat içerisinde kat duvarlarından geçiş yapan tüm tesisat boşlukları yangın esnasında alev, duman ve zehirli gazların yatay doğrultuda ilerlemesini engellemek için kapatılmalıdır.

Yukarıdaki esaslara bağlı olarak yatay yönde genel olarak aşağıda belirtilen alanlarda yangın yalıtımı yapılmalıdır.

 • Elektrik şaftlarından ve odalarından yatay yönde çıkış yapan tesisat geçişleri
 • Yangın ya da kaçış koridoru duvarları ile yangın merdiveni duvarlarından yatay yönde geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisat boşlukları
 • Yangın koridoru, yangın merdiveni ve kaçış koridoru duvarlarının üst döşeme ile birleştiği tavan-duvar birleşim derzleri ve dilatasyon derzleri
 • Mutfak, kazan dairesi, trafo ve pano odaları duvarlarından yatay yönde geçiş yapan elektrik ve mekanik tesisatı boşlukları

Yangın durdurucu malzemeler, yangın kompartımanları ve güvenlik hollerindeki:

 • Şaftların
 • Havalandırma kanallarının
 • Mekanik ve elektrik tesisat geçişlerinin
 • Yalıtımlı/yalıtımsız metal ve yanıcı boru geçişlerinin
 • Dilatasyon derzleri ve dış cephe-döşeme birleşimlerinin
 • Duvar-taşıyıcı eleman (döşeme-kolon-kiriş) birleşim derzlerinin yangın yalıtımında kullanılır.

Kullanılacak olan malzemeler,

 • Pasif yangın önleme amacı ile özel olarak üretilmiş ve deneyleri yapılmış yangın durdurucu malzemeler olmalıdır.
 • Yalıtılacak detaya özgü onay belgesi değerlendirilerek, onay belgesinde ve onay belgesindeki bilgilere göre üretici firma tarafından hazırlanmış olan üretici teknik uygulama kılavuzlarında tariflendiği şekilde uygulama yapılacaktır.”

ç) 14.1.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“• Avrupa Birliği Standartları

 • Türk Standartları
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
 • Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”
 1. d) 14.1.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“TS EN 1364-4: Yük taşımayan elemanların yangına direnç deneyleri – Bölüm 4: Giydirme Cepheler – Bölüm Konfigürasyonu

TS EN 1366-3: Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri – Bölüm 3: Servis geçiş contaları

TS EN 1366-4: Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri – Bölüm 4: Doğrusal bağlantı contaları

TS EN 13501-1: Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma

TS EN 13501-2: Yapı mamulleri ve yapı elemanları – Yangın sınıflandırması – Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma (havalandırma tesisatları hariç)

TS EN 15882-3: Hizmet tesislerinde yangına direnç deneylerinden elde edilen sonuçların geniş kapsamlı uygulaması – Bölüm 3: Sızdırmazlık contaları (Geçiş yangın yalıtımları)

EOTA: Avrupa Değerlendirme Dokümanı”

 1. e) Aşağıdaki madde eklenmiştir.

14.2. Mesleki Yeterlilik Belgesi

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No:2018/1)’de belirtilen mesleklerde çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi aranır.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
30/6/2007 26568 (Mükerrer)
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 21/2/2011 27853
2- 6/3/2018 30352
3- 30/5/2018 30436
4- 1/6/2018 30438
5- 18/8/2018 30513
6- 29/11/2018 30610

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz