KİK’in 38’inci maddesinde belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınması gerektiği amir bir şekilde düzenlemiştir. Bu kapsamda belgeye dayalı olmayan veya yazılı olmayan açıklamaların kabulü mümkün değildir.

Bu kapsamda açıklamaların yazılı olması gerekmekte olup, sözlü açıklamalar kabul edilmemektedir.

Yine faksla yapılan açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir.

Aşırı düşük teklif açıklamalarının belgeye dayalı olması gerektiğine ilişkin Kurul kararları aşağıda sunulmuştur.

Örnek Karar: Aşırı düşük teklif açıklamalarının belgeye dayanması gerektiği hakkında.

Kurul’un 2011/UH.I-2430 sayılı Kararı.

İsteklilerce yapılan aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaların belgelere dayanması ve belgelere dayanılmaksızın yapılan veya belgeleri mevzuata aykırılık taşıyan açıklamaların kabul edilmemesi gerekmektedir.

***

Örnek Karar: Aşırı düşük teklif açıklamalarının faksla yapılamayacağı hakkında.

Kurul’un 2011/UH.III-1423 sayılı Kararı.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrasında yer alan “İstekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafından idareyle yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak, dokümanın posta yoluyla satılmasının öngörülmesi hâlinde, dokümanın satın alınmasına ilişkin talepler idareye faksla bildirilebilir.” hükmü uyarınca faks yolu ile aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulması olanağı bulunmadığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye faks yolu ile 04.02.2011 tarihinde saat 11:30’da ulaştırılan aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirmeye alınmasının mevzuata uygun olmadığı,

***

Örnek Karar: Aşırı düşük teklif açıklamalarının belgeye dayanması gerektiği hakkında.

Kurul’un 2010/UY.I-1740 sayılı Kararı.

…Aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan isteklilerin tümünün belgelere dayalı olmayan, yalnızca vermiş oldukları teklif tutarının geçerli olduğunun beyan edildiği tek sayfadan ibaret açıklama sundukları ve sunulan bu açıklamaların idarece uygun kabul edilerek ihalenin en düşük teklif sahibi istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. Belgelere dayalı olmayan söz konusu aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına göre uygun kabul edilmesinin mümkün olmadığı açıktır.

***

Örnek Karar: Tip idari şartnamede de açık bir şekilde faks yoluyla yapılacak yazışmaların kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi karşısında, aşırı düşük teklif açıklamalarının yazılı olarak sunulması gerektiği hakkında.

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 30.11.2010 tarih ve E:2010/2097 sayılı kararı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliği tarafından 10.06.2010 tarihinde gerçekleştirilen 2010/54341 İKN’li “ Kütahya Şehir Geçişi (0+000-11+200 Arası) B.S.K Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak; Erkut İnşaat Taahhüt San Tic. Ltd. Şti.’nin 12.08.2010 tarih ve 19694 sayı ile Kamu İhale Kurumu kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikâyet başvurusu hakkında Kamu İhale Kurulunca alınan 31.08.2010 tarih ve 2010/UY.III-2625 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Demyol İnş. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Şevket Tuluk tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından verilen 30.11.2010 tarih ve E:2010/2097 sayılı ara karar ile;

“…Kamu İhale Kanununda, idarelerin, aday, istekliler ve istekli olabilecekleri yapılacak bildirim ve tebligatlarda uyması zorunlu hususlar belirtilmiş olmakla birlikte, isteklilerin idareyle yapılacak yazışmalarında hangi yöntemlerin kullanılmasının zorunlu olduğu belirtilmemiştir. Bununla birlikte, dava konusu ihaleye ilişkin Tip İdari Şartnamede, isteklilerin, idareyle yapacakları yazışmalarda, elektronik posta ve faksın kullanılamayacağına yer verilmiştir.

Yapılan ihalede, aşırı düşük teklif açıklamalarının, 24.06.2010 tarihi saat 17:30 a kadar yazılı olarak istenildiği görülmektedir.

Buna göre, idarenin aşırı düşük teklif açıklamalarını yazılı olarak istemesi ve tip idari şartnamede de açık bir şekilde faks yoluyla yapılacak yazışmaların kabul edilmeyeceğinin belirtilmesi karşısında, aşırı düşük teklif açıklamalarının yazılı olarak 24.06.2010 tarihi saat 17:30 a kadar idareye ulaştırılması gerekmektedir.

Bu durumda, ihalede aşırı düşük teklif sunan Erkut İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif açıklamasını yazılı olarak 24.06.2010 gününden sonra idareye sunduğundan, itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiğinden, Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu 31.08.2010 tarih ve 2010/UY.III-2625 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

(Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Rehberi, TBB Yayınları,2016)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz