Anılan itirazen şikayete konu olayda;

Tekliflerinin yaklaşık maliyet mertebesinde olduğu, fiyat dışı unsura göre değerlendirilmiş teklif tutarının 417.111.367,15 TL olduğu, ihalenin 13.07.2017 tarihinde ilanının yayımlandığı, mali tekliflerin ise 18.07.2018 tarihinde alındığı, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurlarında meydana gelen artışlar nedeniyle idarelerce hazırlanan yaklaşık maliyetin Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 15.08.2018 tarih ve 2018/31 nolu kararı ile güncellenme zorunluluğunun ortaya çıktığı, idare tarafından söz konusu kararın dikkate alınmayarak yaklaşık maliyetin güncellenmediği, sınır değerin de güncellenen yaklaşık maliyete göre hesaplanması gerekirken güncelliğini yitirmiş yaklaşık maliyete göre kıyas yapılmasının anılan Yönetmelik ve Yüksek Fen Kurulu kararına aykırı olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli ile ikinci sıradaki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendilerine verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

KİK ise:

 -Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir…” açıklamaları gereği idarelerin yaklaşık maliyet üzerinde teklif vermiş olan isteklilerin tekliflerinin kabul edilip edilmeyeceği hususlarında takdir yetkisinin bulunduğu, 24.01.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile yaklaşık maliyetin üzerinde teklif vermiş olan başvuru sahibi isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlendiği, idarece şikâyete verilen cevapta teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu değerlendirmesi yapılmakla birlikte ihale komisyonu kararında geçerli bir teklif olarak belirlenmiş olması nedeniyle şikâyet ve itirazen şikâyette bulunabileceği sonucuna varılmıştır.

-Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan  “Yaklaşık maliyet, güncelliğini kaybetmesi halinde, ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.” hüküm ve yukarıda aktarılan Tebliğ açıklamaları gereği yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi halinde idare tarafından ilk ilan veya davet tarihi kadar güncellenebileceğinin anlaşıldığı, idare tarafından yaklaşık maliyette herhangi bir güncelleştirme yapılmadığı, bahse konu yaklaşık maliyetin, şikâyete konu ihalenin ilk oturumunda ihaleye teklif vermiş bulunan tüm isteklilerin huzurunda açıklandığı, idare tarafından yapılan işlemin mevzuata aykırı olmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından Yüksek Fen Kurulu kararının mevcut ihalede göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmekte birlikte ise de ihale tarihi sonrasında 15.08.2018 tarihinde verilen ve tavsiye niteliğindeki söz konusu kararın ilan/davet/ ihale tarihleri sonrasına ait olduğu ve bu tarihleri kapsaması halinde dahi kullanılıp kullanılmaması noktasında bir zorunluluk arz etmeyen bahse konu Yüksek Fen Kurulu kararının mevcut yaklaşık maliyeti değiştirmesi gerektiğine yönelik iddia kısmının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Şeklinde karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz