İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

ihale konusu işin birden fazla mutfak, yemekhane ve depoda gerçekleştirilecek olması sebebiyle işin maliyetini doğrudan etkileyebilecek fiziki koşullar incelenmeksizin teklif oluşturulmasının mümkün olmadığı, doğrudan yemek pişirme ve dağıtma işi kapsamında olmamakla birlikte teklif bedellerinin oluşturulması bakımından haşerelere karşı ilaçlama, boya-badana, sigorta, elektronik kart ve turnike sistemi kurulması gibi önemli maliyet doğurabilecek unsurların mevcut olduğu, bu bileşenlere ilişkin maliyet hesabının yapılabilmesi için piyasa fiyat araştırması yapıldığı, ancak sadece elektronik kart ve turnike sistemine ilişkin teklif alınabildiği, diğer firmalar tarafından ihale konusu işin yapılacağı yerin fiziki koşulları görülmeksizin teklif vermelerinin mümkün olmadığının belirtildiği, bu nedenle idareye işin yapılacağı yerin görülmesi talepli yazının verildiği ve ihale tarihine kadar idarenin cevabının beklenildiği, ancak bu yazıya idarece herhangi bir cevabın verilmediği, dolayısıyla idarece işin yapılacağı yerin görülmesi taleplerinin zımnen reddedildiğinin anlaşıldığı, oysa İdari Şartname’nin “İşin yerinin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesi gereğince idarenin işin yapılacağı yerlerin görülmesine izin verme yükümlülüğünün bulunduğu, idarenin söz konusu işlemi ile ihale konusu işin yerine getirilmesinde ortaya çıkabilecek ilave maliyetlere ilişkin tespit yapılabilmesinin imkânsız hale getirildiği, bu nedenle de ihaleye ilişkin sağlıklı teklif oluşturmalarının ve ihaleye katılımlarının engellendiği, ayrıca mevcut durumda idarenin yemek pişirme ve dağıtma işini yerine getiren Sedir Yemek Ltd. Şti.nin işin yapılacağı yerleri görme hakkına sahip olduğu ve bu tüzel kişi tarafından uyuşmazlığa konu ihaleye de teklif verildiği de gözetildiğinde, ihalede rekabet ve eşitlik ilkesinin de ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

KİK İSE;

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemelerden; başvuru sahibi istekli tarafından idareye 25.10.2018 tarihli ve “Konu: İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi…İhaleye katılacak firmaların teklif fiyatı oluşturmadan önce işin yapılacağı yeri görme hakkı bulunmaktadır.  Bu kapsamda teklif fiyatımızın oluşturulması bakımından gerekli maliyet çalışmalarını yapmak amacıyla; işin yapılacağı tüm binaları, yemek servisi yapılacak yemekhaneleri, yemek pişirilecek mutfakları ve ihalenin konusuyla bağlantılı olarak hastanelerin diğer ilgili kısımlarını ihale tarihinden önce görmeyi talep etmekteyiz…”ifadelerine yer verilen dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, ancak idare tarafından anılan istekliye söz konusu talebin karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin herhangi bir cevap verilmediği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde, ihale sürecinde ortaya çıkabilecek usulsüz uygulamaların ve aykırılıkların önüne geçilebilmesi amacıyla idarelerin yerine getirmekle sorumlu tutulduğu temel ilkelere yer verilmiş, söz konusu Kanun’a göre yapılacak ihalelerde idareler, ihale sürecinin kusursuz bir şekilde işleyebilmesi amacıyla saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla mükellef tutulmuşlardır. Bu bağlamda, işin yapılacağı yer ve çevresinde inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etme sorumluluğunun isteklilerde olduğu, işyerinin görülmesine ilişkin istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin ise idareler tarafından karşılanmasının zorunlu olduğu göz önünde bulundurulduğunda;

İdare tarafından başvuru sahibinin işyerinin görülmesi talebine ilişkin olarak son teklif verme tarihi itibarıyla herhangi bir işlem veya eylemde bulunulmamasının, isteklinin teklif hazırlama ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgilere ulaşabilmesine engel teşkil ettiği, bunun ise; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde belirtilen “güvenirlik” ilkesinin zedelenmesine sebebiyet verildiği,

Ayrıca anılan Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan “Temel İlkeler” başlığı altında belirtilen saydamlık ilkesinin, ihale sürecinin ihale ilanı ile duyurulan ve/veya ihale dokümanıyla düzenleme altına alınan maddeler çerçevesinde yürütülmesi ve ihaleyle ilgili hukuki ve teknik içerikli bilgilerin isteklilere sunulmasını ve ihale sürecinin ilgililerin denetimine açık biçimde yönetilmesini zorunlu kıldığı dikkate alındığında, idareler tarafından işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekliden gelen talebe ilişkin herhangi bir işlem veya eylemde bulunulmamasının “saydamlık” ilkesi ile de bağdaşmadığı,

Yine söz konusu husus ile idare tarafından isteklilerin kamu ihalelerine özgürce katılmalarına ve/veya karar alabilmelerine imkân tanıyacak bir ortamının oluşturulmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, tekliflerin mukayese edilmesi ve eşit koşullar altında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, dolayısıyla söz konusu ihalede 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelerden “rekabet” ilkesinin de zedelendiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda; işyerinin görülmesine ilişkin olarak istekli veya temsilcilerinden gelen taleplerin idarelerce karşılanmasının zorunlu olduğu ve idare tarafından söz konusu talebin yerine getirilmesi için alınması gereken sorumluluğun alınmadığı, bu durumun da başvuru sahibi isteklinin sağlıklı teklif oluşturmasına engel teşkil ettiği ve anılan Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden “güvenirlik”, “saydamlık” ve “rekabet” ilkelerinin zedelendiği tespit edildiğinden ihalenin şikâyete konu olan 1’inci kısmının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Şeklinde karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz