İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

14734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ihalelerde yeterlik kriteri olan belgelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinin (h) bendinde belirtildiği, İdari Şartname ve İhale İlanı’nda “Klinik mühendislik bilgi yönetim sistemi uygunluk beyanı” belgesinin bu maddede belirtilmediği, anılan Şartname maddesinde belirtilmeyen belgeden dolayı değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata aykırı olduğu, ihale için yeterlik sayılan tüm belgelerin teklif dosyasında sunulduğu, ihalenin 1’inci oturumunda eksik belge olmadığının tespit edildiği, eksik belgelerin 1’inci oturumda tespit edilmesi gerektiği,  eksik belgesi olan tekliflerin eksik belge tutanağına işlenerek ihale dışı bırakılması ve teklif fiyatlarının açıklanmaması gerektiği, 2’nci oturumda eksik belge dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olmadığı,

 

Teknik Şartname’de istenilen söz konusu belgelerin sözleşmenin imzalanması veya sözleşmenin uygulanması aşamasında istenebildiği, ilgili maddeden dolayı işin yapılamaması gibi bir durum söz konusu olmadığı, verilen tekliflerin ilanlarda ve idari şartnamelerde yer alan belge ve kriterlere göre değerlendirilmesinin “güvenirlik” ilkesinin yanı sıra “eşitlik” ilkesinin de teminini sağladığı, anılan Kanun’un 12., 24. ve 27’nci maddeleri ile Yönetmelik’te yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde ihalelerde istenecek yeterlik belgelerinin teknik şartnameler vasıtasıyla belirlenemeyeceği İddia edilmiştir.

 

KİK İSE;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonunun ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığını ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığını kontrol edeceği, anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre ise, ikinci oturumda tekliflerin değerlendirilmesine geçip, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vereceği, daha sonra belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerini ayrıntılı değerlendirerek, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığını inceleyeceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifleri değerlendirme dışı bırakacağı anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda verilen İdari Şartname düzenlemesine göre başvuru konusu ihalede Teknik Şartname’de teklif kapsamında sunulacağı belirtilen belgelerin isteklilerin teklifi kapsamında sunması gerektiği, Teknik Şartname’nin 10.22’nci maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin 20.09.2013 tarih ve 809 sayılı “Klinik Mühendislik Bilgi Yönetim Sistemleri” konulu yazıda geçen ” Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi Bilgi Sistemi Uygunluk Beyanı” belgesine sahip olması ve teklif dosyasında bu belgeyi sunması gerektiği görülmüştür.

 

İdare tarafından zarf açma ve belge kontrol tutanağı üzerinde “Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi Bilgi Sistemi Uygunluk Beyanı” sütununa yer verilmediği bu sebeple ilk oturumda ihale komisyonu tarafından anılan belge için herhangi bir değerlendirme yapılmadığı görülmekle birlikte, yukarıda aktarıldığı gibi söz konusu belgenin teklifle birlikte sunulacağının düzenlendiği, ihale dokümanına yönelik olarak süresinde şikâyet başvurusunda bulunulmadığından dokümanın bu haliyle kesinleştiği, başvuru sahibi istekli tarafından “Klinik Mühendislik Hizmetleri Yönetimi Bilgi Sistemi Uygunluk Beyanı” belgesinin teklif dosyasında sunulmadığı, bu duruma yönelik değerlendirmenin ilk oturumda yapılmamış olmasının teklifin geçerli sayılması sonucunu doğurmayacağı, zira Kanun’un 36’ncı maddesine göre ilk oturumda hiçbir teklifin reddine ya da kabulüne karar verilemeyeceğinin hükmü altına alındığı, anılan isteklinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu, iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Şeklinde karar verilmiştir.

 

Bu noktada TEKNİK ŞARTNAMEYLE SUNULMASI İSTENEN HER BELGENİN YETERLİLİK BELGESİ OLMADIĞINI DA AYRICA SÖYLEMELİYİZ.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz