T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: 9337746/869

Konu: İşçi Ücretleri

….. VALİLİĞİNE

İl Sağlık Müdürlüğü

İlgi: 13.02.2019 tarih ve E.171 sayılı yazısı.

İlgilide kayıtlı yazı ekinde özetle, sürekli işçilere yapılacak ücret ödemeleri hesaplamalarında tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ücret, “Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” şeklinde tanımlanmış, aynı maddenin 5 inci fıkrasında, “… ücretin en geç ayda bir ödeneceği, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceği…” hükme bağlanmıştır.

Yine aynı şekilde söz konusu yasanın “Ücret şekillerine göre tatil ücreti” başlıklı 49 uncu maddesinde, “İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 01.08.204 tarihli ve 25540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin ‘ücretin belirlenmesi’ başlıklı 6 ncı maddesi “Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” hükmünü içermektedir.

Belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde, işçi kadrosunda istihdam edilen kimseler için “aylık ücretli işçi” veya günlük “günlük ücretli işçi” şeklinde 2(iki) ayrı türde ücret statüsü belirlendiği anlaşılmaktadır.

Buna göre;

1- Eğer işçi, aylık ücretli işçi statüsünde çalışıyor ise, bir aylık çalışma karşılığı ücretin toplam (maktu), yani kesin karşılığı önceden belirlenmekte ve ilgili ayın kaç günden ibaret olduğunun herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu anlamda ilgili ay 28, 29, 30 veya 31 günden meydana gelebilir. Bir başka deyişle aylık ücret ile çalışan işçiye, 28,29 gün çalışsa da 31 gün çalışsa da aynı ücret ödenir.

2- Eğer işçi günlük ücretli işçi statüsünde çalışıyor ise, aylık ücret günlük ücret esas alınarak hesaplandığı için, işçinin çalıştığı ayın kaç günden oluştuğuna göre, işçinin alacağı ücrette de değişiklik olmaktadır. Bu durumda işçiye çalıştığı gün ile orantılı ücret ödeneceğinden, 28 gün çalıştığı aylarda 28 gün, 31 gün çalıştığı aylarda 31 gün üzerinden günlük ücretin çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

Bu itibarla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri doğrultusunda, işçilerin ücretleri 01.01.2018 tarihinden itibaren günlük çıplak ücret üzerinden belirlendiğinden, sürekli işçilere ödenecek ücretlerin günlük bazda değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Aldulvahit SÖZÜER

Bakan a.

Başkan

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz