KİK yansıyan somut olayda, İhale komisyonunda başkan ve üyeleri dışındaki uzman üyelerin hastane bilgi yönetim sistemi konusunda uzman olup olmadıklarının diploma, sertifika vs. belgelerle kanıtlanmadığı, dolayısıyla anılan kişilerin ihale konusu işin değerlendirmesinde yer almalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

Konuya ilişkin olarak KİK;

 

Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.


İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.”
 hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

(2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir…” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre, ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşacağı, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu olduğu ve üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları hususunun belirtilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede; anılan ihaleye ilişkin 09.01.2019 tarihli ihale komisyonu üyelerinin görevlendirilme yazısı incelendiğinde, toplam dokuz kişiden oluşan ihale komisyonunun biri “başkan yardımcısı” unvanını haiz ihale komisyonu başkanından, “programcı”, “teknisyen” ve “VHKİ (veri hazırlama kontrol işletmeni)” olan üç teknik üyeden, birisi birim sorumlusu”, diğerleri “eczacı”, “idari ve mali hizmetler müdürü” ve “VHKİ (veri hazırlama kontrol işletmeni)” olan diğer dört üye ile “tıbbî sekreter” olan bir mali üyeden oluşturulduğu anlaşılmış olup, ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilen üç üyenin “programcı”, “teknisyen” ve “veri hazırlama kontrol işletmeni” unvanını haiz olduğu, uzman üyelerin görevlendirilmesine ilişkin yetki ve sorumluluğun idarelere ait olduğu, başvuru sahibi tarafından da uzman olarak görevlendirilen üyelerin hangi gerekçelerle uygun olmadıklarına dair somut bir iddiada bulunulmadığı hususları dikkate alındığında başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz