Tarih  20/02/2012

Sayı     B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[2-11/3]-219

Kapsam

T.C.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

 

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[2-11/3]-219

20/02/2012

 

Konu

:

Ortak girişime yapılan hak ediş ödemelerinin faturalandırılması        

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, … Müdürlüğü tarafından ihale edilen … Pompaj Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planları Yapımı İşinin … . Müş. İnş. Taah. Ve Tic. Ltd. Şti.(%51 Pilot ortak) ve firmanız (%49 Özel Ortak) tarafından oluşturulan ortak girişim tarafından yüklenildiği belirtilerek  söz konusu işe ilişkin hak ediş ödemelerinin nasıl faturalandırılacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

İş ortaklıkları, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olup aynı Kanunun 2 nci maddesinde kurumlar vergisi mükelleflerinin kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancı paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler olarak tanımlanmıştır.

 

Konuya ilişkin olarak 03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “2.5. İş ortaklıkları” başlığı altındaki  “2.5.1. Tanımı ve kapsamı” başlıklı bölümünde;

 

“…

Şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerin Kanunun 2’nci maddesinde sayılanlarla veya Kanunun 2’nci maddesinde sayılanların kendi aralarında oluşturdukları adi ortaklıklar hakkında, istenilmesi halinde iş ortaklığı olarak kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirebilecektir. Bu durumda, mükelleflerce talep edilmesi halinde tüzel kişiliğinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın iş ortaklıkları, kurumlar vergisi mükellefi olabileceklerdir

…”

“2.5.3. İşin bitiminde ortaya çıkan zararların durumu” başlıklı bölümünde ise;

“Kurumlar, dilerlerse Borçlar Kanununa göre adi  ortaklık veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet gösterebilmektedirler.

Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmektedirler. Ortaklar ise dönem sonlarında ortaya çıkan kâr veya zararı, ortaklıktaki hisseleri oranında paylaşarak kendi hesaplarına dahil etmektedirler.

İş ortaklıkları ise Kurumlar Vergisi Kanununda ayrı bir kurum olarak değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmaktadırlar. İş ortaklıklarının faaliyetinden doğan kazanç, kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve vergi sonrası kazanç ortakların hisselerine göre ortaklara dağıtılmaktadır.

…” açıklamaları yer almaktadır.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinden … Müdürlüğü tarafından ihale edilen … Pompaj Sulaması Proje ve Kamulaştırma Planları Yapımı İşinin, … İnş. Taah.Ve Tic. Ltd. Şti.(%51 Pilot ortak) ve firmanız (%49 Özel ortak) tarafından oluşturulan ortak girişim tarafından yüklenildiği, ortak girişim tarafından düzenlenen “İş Ortaklığı Beyannamesinde” ise söz konusu işe ilişkin sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ortak girişim firmalarının müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağının belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, belli  bir işin yapımını birlikte üstlenen şirketlerin  iş ortaklığı kurması ortakların tercihine bırakılmış olup, iş ortaklığının şartlarının taşınması ve talep edilmesi halinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilebilecektir.

Bu itibarla, ortak girişim olarak üstlendiğiniz söz konusu iş için  iş ortaklığı şeklinde mükellefiyet tesis ettirmeniz halinde hak ediş ödemeleri karşılığında iş ortaklığı tarafından, yüklenilen işin  adi ortaklık statüsünde ifa edilmesi durumunda ise adi ortaklık tarafından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz