Yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlar ve asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerekmektedir.

KİK’e yansıya somut olayda, yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması durumunda yeterlik kriterleri ve ilan sürelerinde değişiklik olmadığı, bu nedenle ihaleye katılıma bir etkisinin olmadığı anlaşıldığı durumda, ihalenin iptal edilmesi yönündeki iddia kabul görmemiştir.

 

Bu kapsamda KİK’e yansıya somut olayda;

 

Yukarıda yer verilen fiyat farkına ilişkin esaslar incelendiğinde, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki farkın 5’inci madde uygulanmaksızın ödeneceği anlaşılmaktadır. Yukarıya aktarılan Şartname düzenlemelerinden, başvuru konusu ihalede sözleşmenin uygulanması sırasında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu ihalede tekliflerin hazırlanmasına esas brüt asgari ücret ile hakediş ödenmesi aşamasında geçerli brüt asgari ücret arasında fark bulunması halinde bahse konu farkın İdari Şartname’nin yukarıya aktarılan 46.1.1’inci maddesi kapsamında ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın “İşçilik Maliyetlerindeki Değişiklik” başlıklı 6’ncı maddesi çerçevesinde yükleniciye ödeneceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, başvuru sahibinin asgari ücretteki artışın mevcut fiyat farkı kararnamesine göre idareye fatura edilemeyeceği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, birim fiyat teklif cetvelinde toplam 31 personel için ayrı satır açıldığı anlaşılan başvuru konusu ihale ilan tarihinin 20.12.2018 olduğu anlaşılmıştır. İhale tarihi 18.01.2019 olan başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden belgeler incelendiğinde ihale konusu işin yürütümünde çalıştırılacak personele ödenecek bedelin 2018 yılında geçerli aylık brüt asgari ücret esas alınarak yaklaşık maliyetin hesaplandığı, bununla birlikte güncelleme yapılan yaklaşık maliyet hesaplama cetvelinde ise “Asgari ücretteki artış sebebiyle, 29.01.2019 tarihinde ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet yeniden hesaplanmıştır.” ifadesine yer verildiği, 2018 yılı brüt asgari ücret esas alınmak suretiyle idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin 14.815.410,65 TL, 2019 yılı brüt asgari ücret esas alınmak suretiyle ihale tarihinden sonra hesaplanan güncel yaklaşık maliyetin ise 15.449.455,02 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlar ve asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyetin güncelleneceği anlaşılmaktadır. Yapılan incelemede mevcut ihalenin yeniden hesaplanan yaklaşık maliyete esas iş kalemi miktarları ile ihale dokümanında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde yer alan miktarların birbiri ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanması durumunda yeterlik kriterleri ve ilan sürelerinde değişiklik olmadığı, bu nedenle ihaleye katılıma bir etkisinin olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Denilmiştir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz