Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz konularından biri de ticaret sicil gazetelerinin isteklinin en son durumunu yansıtmadığı hususudur.

Peki ticaret sicil gazetesinde hangi bilgiler bulunmalıdır?

Konuya ilişkin Uygulama Yönetmeliklerinde;

İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.”

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1’inci maddesinde;

“İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.”

Açıklaması yer almaktadır.

 

Ticaret sicil gazetelerinin isteklinin en son durumunu yansıtmadığı iddiasına ilişkin KİK’e yansıyan somut olayda bütün isteklilerle ilgili ayrıntılı değerlendirmeler yapılmış olup, okuyuculara faydalı olacağı düşünülmektedir.

 

-Adana FT Yem. Tem. Bilgi İşl. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde,

25.05.2018 tarihli ve 9586 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, sunulan gazetenin tüzel kişiliğin 11.05.2018 tarihli ve 06 sayılı genel kurul kararının (hisse devri-temsil kararı) tesciline ilişkin olduğu, 25.05.2018 tarihli ve 9586 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin 550’nci sayfasında, 11.05.2018 tarihli ve 06 sayılı genel kurul kararı ile şirket ortaklarından Fesih Taş’ın 350.000,00 TL sermaye karşılığı payını Bedirhan Taş’a devrettiği, şirketin tek ortaklı durumunun sona erdiği ve son ortaklık yapısına ilişkin 350 paya karşılık gelen 350.000,00 TL’nin Fesih Taş’a, 350 paya karşılık gelen 350.000,00 TL’nin de Bedirhan Taş’a ait olduğunun belirtildiği, Bedirhan Taş’ın aksi karar alınıncaya kadar şirket müdürü olarak seçildiği ve şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı ve anılan kararın tescil edildiğinin belirtildiği, sunulan gazetelerde ortakların T.C. kimlik numaralarının belirtildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede 25.05.2018 tarihli ve 9586 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanan son sicil gazetesi olduğu tespit edilmiştir.

 

-Begüm Ref. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale işlem dosyasında sunulan belgeler incelendiğinde, 08.03.2012, 12.12.2012, 06.03.2014, 29.05.2014, 04.06.2014, 01.12.2015, 17.06.2016 ve 21.06.2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu görülmüştür.

01.12.2015 tarihli ve 8958 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin sermayesinin 400.000,00 TL olup, 500 paya karşılık 200.000,00 TL’nin Ayşe Yarar’a, 500 paya karşılık 200.000,00 TL’nin Melike Usta’ya ait olduğunun belirtildiği, ortakların T.C. kimlik numaralarının teklif kapsamında sunulan sicil gazetelerinde belirtildiği,

17.06.2016 tarihli ve 9099 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin tüzel kişiliğin 27.05.2016 tarihli genel kurul kararının (unvan değişikliği) tesciline ilişkin olduğu, 06.03.2014 tarihli ve 8522 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1078’inci sayfasında, 24.02.2014 tarihli genel kurul kararı ile Melike Usta ve Salim Usta’nın 10 yıl süre ile şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı, 20.02.2018 tarihli imza sirkülerinde de bu hususun belirtilerek Melike Usta’nın imzasının onaylandığı, 21.06.2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin tüzel kişiliğin 01.06.2016 tarihli genel kurul kararının (şube kuruluş) tesciline ilişkin olduğu, anılan şubenin müdürü olarak şubenin işlerine özgü olmak üzere Salim Usta’nın seçildiği, istekliye ait  birim fiyat teklif  mektubu ve eki olan birim fiyat teklif  cetvelinin Melike Usta tarafından imzalandığı, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli ve imza sirkülerinde yer alan imzaların uyumlu olduğu, anılan isteklinin teklif dosyasının incelenmesi neticesinde Ticaret  Sicili Gazetesinin ve bununla birlikte noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu ve sunulan belgelerin tüzel kişiliğin ortakları, ortaklık oranları ve yönetimdeki görevlilerine ilişkin son durumunu gösterir belgeler olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiasının reddi gerektiği anlaşılmıştır.

-Yemekçim Gıda A.Ş. tarafından ihale işlem dosyasında sunulan belgeler incelendiğinde, 01.07.2009, 19.06.2017, 04.07.2017, 06.09.2017, 30.10.2017, 13.12.2017 ve 18.01.2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu,

 

19.06.2017 tarihli ve 9350 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin 505 ve 506’ncı sayfasında, Bakırköy 55’inci Noterliğinin 09.06.2017 tarihli ve 9741 sayı ile onaylı genel kurul kararı ile Muhammed Raşit Gümüş’ün 3 yıl süre ile aksi karar alınıncaya kadar müdür (müdürler kurulu başkanı) olarak seçildiği ve şirketi münferiden temsile yetkili kılındığı hususunun tescil edildiği, teklif kapsamında sunulan 13.07.2017 tarihli imza sirkülerinde de bu hususun belirtilerek Muhammed Raşit Gümüş’ün imzasının onaylandığı, anılan istekli tarafından teklif zarfı kapsamında Bakırköy 55. Noterliği tarafından onaylanan 10.08.2018 tarihli vekaletnamenin sunulduğu, sunulan bu vekaletname ile Muharrem Uğur Akat’ın şirketi temsille yetkilendirildiği ve buna ilişkin imza beyannamesinin sunulduğu, birim fiyat teklif  mektubu ve eki olan birim fiyat teklif cetvelinin Muharrem Uğur Akat tarafından imzalandığı, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli ve imza sirkülerinde yer alan imzaların uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 18.01.2018 tarihli ve 9497 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin 549’uncu sayfasında, şirketin sermayesinin 9.000.000,00 TL, ortaklık yapısının 52.460 hisse karşılığı 5.246.000,00 TL olarak Muhammed Raşit Gümüş’e, 37.540 hisse karşılığı 3.754.000,00 TL olarak Adem Rıza Gümüş’e ait olduğunun belirtildiği, ortakların T.C. kimlik numaralarının anılan gazetede yer aldığı görülmüştür.

 

Anonim şirketlerin hisse durumunda meydana gelen değişiklikleri Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlama zorunluluklarının bulunmaması ve anonim şirketlerde Ticaret Sicil Gazetesi’nde belirtilen ortaklık yapısı ve hisse oranının son durumu gösterip göstermediğinin ancak tüzel kişiliğe ait pay defteri ile kesin olarak belirlenebilmesi sebebiyle anonim şirket olan Yemekçim Gıda A.Ş.ye ilişkin pay defterlerinin  tamamı Kurum yazısıyla istenmiş olup söz konusu pay defterleri değerlendirildiğinde, 52.460 hisse karşılığı 5.246.000,00 TL’nin Muhammed Raşit Gümüş’e, 37.540 hisse karşılığı 3.754.000,00 TL’nin Adem Rıza Gümüş’e ait olduğu tespit edilmiştir. Anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan şirketin son ortaklık durumuna ilişkin bilgilerin pay defterlerinde yer alan bilgiler ile uyumlu olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yeni Vizyon Kur. Hiz. İnş. Oto. San. ve Tic. A.Ş. tarafından ihale işlem dosyasında sunulan belgeler incelendiğinde,

 

14.03.2018 tarihli ve 9536 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1468’inci sayfasında, 29.01.2018 tarihli ve 2018/001 sayılı genel kurul kararı ile tür değişimi yoluyla yeni bir şirket kurulmuş olup şirketin yeni adının Yeni Vizyon Kur. Hiz. İnş. Oto. San. ve Tic. A.Ş. olduğu, şirketin sermayesinin 1.000,00 TL değerinde 5000 paya ayrılmış olup toplam sermayenin 5.000.000,00 TL olduğu, kurucu ortak olarak 5M Kur. Hizm. İnş. Oto. San. ve Tic. A.Ş.nin belirtildiği, 3 yıl süre ile şirketi münferiden temsile yetkili kişi olarak Harika Çeken’in seçildiğinin belirtildiği, teklif kapsamında sunulan 22.03.2018 tarihli imza sirkülerinde de bu hususun belirtilerek Harika Çeken’in imzasının onaylandığı, anılan istekliye ait birim fiyat teklif  mektubu ve eki olan birim fiyat teklif  cetvelinin Harika Çeken tarafından imzalandığı, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli ve imza sirkülerinde yer alan imzaların uyumlu olduğu görülmüş olup, sunulan belgelerin tüzel kişiliğin son durumunu gösterir belgeler olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiasının reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

– Günay Kur. Gıda San. Tic. A.Ş.- Üstün Yem. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından ihale işlem dosyasında sunulan belgeler incelendiğinde,

 

 

Anılan isteklinin Günay Kur. Gıda San. Tic. A.Ş (%51 ile pilot ortak) ve Üstün Yem. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. (%49) tarafından oluşturulan bir iş ortaklığı olduğu ve buna ilişkin olarak standart forma uygun düzenlenen iş ortaklığı beyannamesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Üstün Yem. Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında 24.01.2018 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, anılan gazetenin yayımlanan son sicil gazetesi olduğu, sunulan gazetenin şirketin hisse devri ve yetki iptaline ilişkin olduğu, şirket ortaklarından Emrah Oğlağo’nun şirkette mevcut 5030 adet hissesinin tamamının 503.000,00 TL tutar karşılığında Yunus Aci’ye devredilmesine, şirketin ortaklık yapısının tek ortak (Yunus Aci) olarak değişmesine, 29.07.2020 tarihine kadar müdürlük yetkisi verilmiş olan Mehtap Çalışkan Günışık’ın ve Emrah Oğlağo’nun müdürlük yetkisinin iptaline ve 18.01.2048 tarihine kadar Hasan Oğlağo ile Yunus Aci’in şirkette müdür olarak seçilmesi ve ayrı ayrı münferit imzaları ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığının belirtildiği, teklif kapsamında sunulan 19.01.2018 tarihli imza sirkülerinde de bu hususun belirtilerek Yunus Aci’nin imzasının onaylandığı, 24.01.2018 tarihli ticaret sicil gazetesinin yayınlanan son sicil gazetesi olduğu ve anılan istekliye ait  birim fiyat teklif  mektubu ve eki olan birim fiyat teklif  cetvelinin Yunus Aci tarafından imzalandığı, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli ve imza sirkülerinde yer alan imzaların uyumlu olduğu ve teklif kapsamında sunulan belgelerde ortağın T.C. kimlik numarasının yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Günay Kur. Gıda San. Tic. A.Ş tarafından 26.06.2015, 18.09.2015, 22.11.2016, 08.08.2018 tarihli ticaret sicil gazetelerinin sunulduğu, 08.08.2018 tarihli sicil gazetesinde Cumhur İçyer’in 02.08.2021 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak, 1 yıl için yönetim kurulu başkanı olarak seçildiği ve 02.08.2019 tarihine kadar şirketi münferiden temsile yetkili kılındığının tescil edildiğinin belirtildiği, teklif kapsamında sunulan 09.08.2018 tarihli ve imza sirkülerinde de bu hususun belirtilerek Cumhur İçyer’in imzasının onaylandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1’inci maddesinde ihaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının anlaşılması gerektiği açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetelerinde tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmüştür. Bu durumda sunulan belgelerin tüzel kişiliğe ilişkin son durumu gösterir nitelikte olmadığı ve anılan durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1’inci maddesinde belirtilen açıklamasına aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

– Şafak Cat. Gıda Tur. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale işlem dosyasında sunulan belgeler incelendiğinde,

 

19.09.2016 ve 11.03.2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, 19.09.2016 tarihli gazetenin şirketin unvan değişikliğine ilişkin olduğu, şirket ortaklarının Hatice Yıldız ve Saniye Yıldız olarak belirtildiği, Ticaret  Sicili Gazetesi’nin internet üzerinden yayımladığı  ticaret  sicili gazeteleri sorgulandığında anılan istekliye ait 04.01.2016 tarihli ve 8981 sayılı Ticaret  Sicili  Gazetesinin de bulunduğu, şirket sermayesinin 1.000.000,00 TL olduğu ve 19.600 adet karşılığı 980.000,00 TL’nin Hatice Yıldız’a, 400 adet karşılığı 20.000,00 TL’nin Saniye Yıldız’a ait olduğunun belirtildiği, teklif kapsamında sunulan belgelerde ortakların T.C. kimlik numaralarının yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu gazetenin şirketteki müdürlük süresinin süresiz olarak uzatılmasına ilişkin olduğu ve şirket müdürü olan Hatice Yıldız’ın şirketi münferiden temsil ve ilzam etmesine
Oybirliği ile karar verildiğinin belirlendiği, teklif dosyası kapsamında sunulan Sultanbeyli 2. Noterliği tarafından onaylanan 20.03.2018 tarihli imza sirkülerinde de bu hususun belirtilerek Hatice Yıldız’ın imzasının onaylandığı,

 

Sultanbeyli 2. Noterliği tarafından onaylanan, 04.09.2018 tarihli vekaletname sunulduğu, sunulan bu vekaletname ile Mücellip Dalbudak’ın söz konusu şirketi temsille yetkilendirildiği, Büyükçekmece 14. Noterliği tarafından düzenlenen imza beyannamesi ile de Mücellip Dalbudak’ın imzasının onaylandığı, sunulan belgelerin tüzel kişiliğin son durumunu gösterir belgeler olduğu, anılan istekliye ait  birim fiyat teklif  mektubu ve eki olan birim fiyat teklif  cetvelinin Mücellip Dalbudak tarafından imzalandığı, birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli ve imza sirkülerinde yer alan imzaların uyumlu olduğu görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin bu iddiasının reddi gerektiği anlaşılmıştır.

 

  Ce-Ha Yemek Hiz. Tem. Sağ. Oto. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde,

 

24.03.2014 tarihli ve 8534 sayılı  Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, sunulan gazetenin tüzel kişiliğin temsil ve ilzam yetkisinin belirlenmesine ilişkin olduğu ve şirket müdürü olan Recep Biroğul’un imza yetkisinin iptaline, İhsan Biroğul’un şirket müdürlüğüne seçilmesine ve şirketi temsil ve ilzam ile yetkilendirilmesine karar verildiğinin tescil edildiği, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin internet sayfası üzerinden yapılan inceleme sonucunda 24.03.2014 tarihli ve 8534 sayılı  Ticaret Sicil Gazetesinin yayınlanan son sicil gazetesi olduğu, ayrıca anılan gazetede şirket sermayesinin 500.000,00 TL olmak üzere tamamının İhsan Biroğul’a ait olduğu ve şirketin tek kişilik olduğunun belirtildiği, sunulan belgelerde ortağın T.C. kimlik numarasının yer aldığı görülmüştür.

 

Bingöl 6. Noterliği tarafından onaylanan 07.11.2018 tarihli vekaletname sunulduğu, sunulan bu vekaletname ile 07.11.2019 tarihine kadar Recep Biroğlu’nun söz konusu şirketi temsil ile yetkilendirildiği, Bursa 23. Noterliği tarafından düzenlenen imza beyannamesi ile de Recep Biroğlu’nun imzasının onaylandığı görülmüştür.

 

– Yay Et Gıda İnş. Giyim Tem. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde,

 

31.01.2017 tarihli ve 9253 sayılı  Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, sunulan gazetenin şube kuruluşu ve temsilci belirlenmesine ilişkin olduğu, unvanının Yay Et Gıda İnş. Giyim Tem. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Gaziantep Şubesi olduğu, şirket merkezinin Diyarbakır ili Silvan ilçesi olduğu, sermayesinin merkezden karşılanacağının belirtildiği görülmüş olup, anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan ticaret sicil gazetelerinde tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmüştür. Bu durumda sunulan belgelerin tüzel kişiliğe ilişkin son durumu gösterir nitelikte olmadığı ve anılan durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1’inci maddesinde belirtilen açıklamasına aykırılık oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz