Danışmanlık hizmetleri 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında mıdır? Esasen bu sorunun cevabı işin ihale edilip/edilemeyeceği, aşırı düşük teklif sorgulaması ve sınır değerin tespiti açısından önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin KİK değerlendirmesi aşağıya alınmıştır.

 

 

İhale konusu işin miktarı ve türünün “8 Ay süreli 10 Adet Teknik Personel Orman Mühendisi ve/veya Orman Yüksek Mühendisi ile Silvikültür Sahalarının Teknik Denetim ve Kontrolü” olduğu, ihale dokümanı düzenlemeleri ve birim fiyat teklif cetvelinden 10 orman mühendisi/orman yüksek mühendisinin 8 ay süreyle asgari ücretin %91,11 fazlasıyla tam zamanlı olarak çalıştırılacağının anlaşıldığı, ayrıca idare tarafından gönderilen 05.04.2019 tarihli ve E.696557 sayılı cevap yazısında söz konusu iş kapsamında çalıştırılacak mühendislerin tam zamanlı çalışacağının belirtildiği, anılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereği, hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetlerinin, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebileceği, tekliflerin değerlendirilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin hizmet alımı ihalelerine ilişkin açıklamaları doğrultusunda yapılması gerektiği, anılan Tebliğ’in 78.1.4’üncü maddesinde yer alan “Niteliği gereği süreklilik arz etme koşulu dışında diğer koşulları taşıyan ve ihale edilmesi mümkün olan hizmet alımlarında, teklifler ile aşırı düşük tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde bu Tebliğin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri için öngördüğü düzenlemeler (asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesabı, sınır değer tespiti, işçilik hesaplama modülünün kullanım zorunluluğu vb.) aynen uygulanır.” açıklaması dikkate alındığında, söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerine yönelik olarak aşırı düşük tekliflerin tespitine esas sınır değerin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak hesaplanması gerektiği, ihalede karsız yaklaşık maliyetin idarece 498.296,80 TL tespit edildiği, inceleme kapsamında yapılan sınır değer hesaplamasında ise söz konusu sınır değerin 498.324,00 TL olması gerektiği, başvuru sahibi tarafından 497.600,00 TL teklif verildiği görülmüştür.

 

Diğer taraftan bahse konu işin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olması halinde ihale edilemeyeceği, ancak işin tekrar eden nitelikte, süreklilik arz eden bir iş olmadığı, ayrıca anılan Kanun Hükmünde Kararname kapsamında danışmanlık hizmetlerinin olmadığının açıkça belirtildiği hususu da göz önünde bulundurulduğunda başvuru sahibinin asgari işçilik maliyeti altında teklif sunduğu gerekçesiyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz