İhale iptalleri konusunda idarenin takdir yetkisi ve yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif sahibine ihalenin bırakılıp/bırakılmayacağı konusu KİK ve mahkeme kararları arasında hep tartışma konusu olmuştur. Konuya ilişkin KİK’e yansıyan bir olayda, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin “yeterli rekabet şartlarının oluşmaması” olduğu, 24 adet ihale dokümanı satın alınan/indirilen ihaleye 2 teklif sunulduğu, ihalede tek geçerli teklif kaldığı ve geçerli teklif tutarının yaklaşık maliyetten yüksek olduğu dikkate alındığında, idarelerin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri arasında yer alan rekabet ilkesinin yanısıra ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini sağlamak hususundaki sorumlulukları bağlamında idarece verilen iptal kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İLGİLİ KİK KARARI

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; idarece verilen ihalenin iptali kararının Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesine aykırı olduğu, söz konusu iptal kararının kamu yararı ve hizmet gerekleri ile örtüşmediği, objektif gerekçelere dayanmadığı, takdir yetkisinin aşıldığı, tek geçerli teklifin kalması durumunda, ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin bu istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılmasını engelleyen bir mevzuat hükmü bulunmadığı, ihalenin yaklaşık maliyeti, kapsamı ve büyüklüğü dikkate alındığında geçerli teklif sayısının az olmasının makul ve anlaşılabilir olduğu, teklif bedelleri ile yaklaşık maliyet arasında çok az bir fark olduğu ve bu hususun da ihalenin iptaline bir gerekçe olamayacağı, ihalenin iptali durumunda yeniden ihale yapılacağı, yaklaşık maliyet ve gelen tekliflerin daha yüksek olacağı, bu durumun da kamu zararına sebep olacağı iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle 19.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 24 adet ihale doküman satın alındığı/indirildiği ve ihaleye 4 firma tarafından teklif zarfı sunulduğu, ihale komisyonunca yapılan inceleme neticesinde ihaleye katılan Pusula Özel Güve. Ltd. Şti. ve Hartevi Özel Güv. ve Kor. Ltd. Şti.nin teşekkür mektubu sunduklarının tespit edildiği, Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.- Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.-Pars Ankara Özel Güven.  ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin ise Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idarece iptal edilmiş olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Pars Koruma ve Güven Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği ancak 01.03.2019 tarihli 05 toplantı nolu ve 33 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı ile ihalede yeterli rekabet şartlarının oluşmaması gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline karar verildiği ve anılan kararın 07.03.2019 tarihinde isteklilere EKAP üzerinden tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu ihalede yirmidört (24) adet ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 19.02.2019 tarihinde yapılan ihaleye dört (4) firma tarafından teklif zarfı sunulduğu, iki (2) firmanın teklif zarfında teşekkür mektubu bulunduğu, Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.- Başkent Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.-Pars Ankara Özel Güven.  ve Koruma Hizmetleri Limited Şirketi İş Ortaklığına ait teklifin ise Ekol Grup Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin belgeyi düzenleyen idarece iptal edilmiş olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin tek geçerli teklif olarak kaldığı ve başvuru sahibi tarafından 694.940.911,50 TL teklif sunulduğu, ihale konusu işin sözleşme ve genel giderler ile kâr dahil hesaplanan yaklaşık maliyetinin  694.924.931,25 TL olduğu, başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifi hakkında ihale komisyonu tarafından talep edilen idare içi görüş isteme yazısına cevaben yazılan 28.02.2019 tarihli yazıda “ …yapılan inceleme neticesinde ihalenin iptal edilmesi durumunda işin sürekliliği bakımından pazarlık usulü ile en az iki aylık ihale gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, firmaların kıyafetlerinin, giriş kartlarının, araçların yenilenmesi vb. kalemler öne sürülerek yüksek maliyet belirtmeleri göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık maliyetimiz ile firma teklifi arasındaki farktan daha yüksek maliyet ortaya çıkacağı aşikardır. Havalimanlarındaki Güvenlik Hizmetinin devamlılığı değerlendirildiğinde, oluşan fiyat farkı, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir olarak değerlendirilmekte…”ifadelerine yer verildiği, söz konusu açıklamaların ihale komisyonunca uygun bulunduğu, dolayısıyla ihale komisyonu tarafından başvuru sahibine ait teklifin kabul edilebilir olduğu değerlendirilerek ihalenin (yaklaşık maliyetin üzerinde) 694.940.911,50 TL teklif sunan ve tek geçerli teklif olan başvuru sahibi Pars Koruma ve Güven Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

28.02.2019 tarihli ihale komisyonu kararının DHMİ Yönetim Kurulu’na sunulması üzerine 01.03.2019 tarihli 05 toplantı nolu ve 33 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı ile “ihalede yeterli rekabet şartlarının oluşmaması” gerekçe gösterilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin ihaleye ilişkin iptal kararının Kanun’un 40’ıncı maddesi çerçevesinde verildiği, idarenin ihaleyi iptal gerekçesinin “yeterli rekabet şartlarının oluşmaması” olduğu, 24 adet ihale dokümanı satın alınan/indirilen ihaleye 2 teklif sunulduğu, ihalede tek geçerli teklif kaldığı ve geçerli teklif tutarının yaklaşık maliyetten yüksek olduğu dikkate alındığında, idarelerin 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri arasında yer alan rekabet ilkesinin yanısıra ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini sağlamak hususundaki sorumlulukları bağlamında idarece verilen iptal kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz