İhale konusu işte çalıştırılacak personelin ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak için ihale dokümanına konulan aşağıdaki düzenlemeler KİK tarafından uygun bulunmuştur.

KİK’e yansıyan somut olayda;

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücretin gününde ödenmemesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz” hükmü,

 

Teknik Şartname’nin 3.1.18’inci maddesinin (e) bendinde yer alan “Personel ücretleri İdarenin hak ediş ödemesini müteakip 2 gün içerisinde, hak ediş ödemesi geciktiği takdirde çalışılan ayı takip eden ayın 20’sine kadar yüklenici tarafından ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin 3.1.18’inci maddesine göre herhangi bir nedenle yükleniciye hizmet verdiği aya ilişkin hakediş ödemesi yapılamaması durumunda bile yüklenicinin çalışan ayı takip eden ayın 20’sine kadar personelin ücretlerini ödemek zorunda olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, anılan düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34’üncü maddesi ile uyumlu olarak ihale konusu işte çalıştırılacak personelin ücretlerinin ödenmesini güvence altına almak için yapıldığı, yüklenici tarafından işçilere yapılacak personel ücreti ödemelerinin, idare tarafından da yükleniciye ödeneceği hususu göz önüne alındığında, söz konusu düzenlemenin ihale konusu işin yürütülmesinde idareye ayrıca ekonomik bir yarar sağlamadığı anlaşılmıştır. Ayrıca idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında,  idarenin iş ve sosyal güvenlik mevzuatı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere ihale dokümanında işçiyi koruyucu hükümler getirmesinin mümkün olduğu ve iddia konusu düzenlemenin de işin yürütülmesi aşamasında işçileri ve çalışan haklarını korumaya yönelik olarak yapıldığı anlaşılmıştır.

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz