KİK’e yansıyan somut olayda;

Başvuru sahibinin “07.02.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin, ihale dokümanında yer alan “İmalatçı firma en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulacaktır.” düzenlemesine istinaden, BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin onaylı üstyapıcısı olduklarını göstermek adına sundukları belgenin, kendilerinin anılan şirketin onaylı üst yapıcısı olduklarını gösterir nitelikte olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususun gösterilmesi için yalnızca bir onay belgesinin sunulması gerekmediği, ilgili firma ile yapılmış olan bir sözleşmenin de bu hususu gösterebileceği, teklif dosyası kapsamında iki tarafın imzaladığı geçerli bir sözleşmenin yer aldığı, idarece bu hususların göz ardı edildiği” iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

ı)

İmalatçının teklif edilen şasi kamyon ürteticinin onaylı/ tavsiyeli üstyapıcısı olduğuna dair belge,

İmalatçının firmanın en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır.

İstekliler yukarıda itfaiye aracı için istenilen belgeleri ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır sunmayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler. …” düzenlemesi,

 

Dar Alan İtfaiye Aracı Teknik Şartnamesi’nde “A. YETERLİLİK ŞARTLARI

 1. İmalatçı firma en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulacaktır.

 1. TEKNİK YETERLİLİK

 1. İmalatçı firma en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulmalıdır.

İ.KÖPÜK TANKI

 1. İmalatçı firma en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulacaktır.

 1. ÜSTYAPI KAROSERİ VE MALZEME DOLAPLARI

 1. İmalatçı firma en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulacaktır. …” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından imalatçı firmanın en az 5 adet herhangi bir şase kamyon üreticisinin tavsiyeli/onaylı üstyapıcısı olması gerektiği hususunun yeterlik kriteri olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan başvuru sahibi istekli Baksan Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında idarenin “İmalatçı firma en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulacaktır.” olarak belirlediği yeterlik kriterini tevsik etmek amacıyla aşağıda aktarılan belgeleri sunduğu görülmüştür.

 

 1. Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ile Baksan Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan 09.07.2017 tarihli üstyapı sözleşmesi ile Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inceleme konusu 2019/61270 İhale Kayıt Numaralı “Dar Alan İtfaiye Aracı Alım İşi”ne özgü olarak düzenlenen belge,

 

 1. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından düzenlenmiş tavsiye edilen üstyapıcı belgesi,

 

 1. Ford Otosan San. A.Ş. tarafından düzenlenmiş tavsiyeli üstyapıcı sertifikası ve Ford Otosan’ın tavsiyeli üstyapıcısı olma hakkını kazandığını gösteren belge,

 

 1. Otokar tavsiyeli üstyapıcı sertifikası,

 

 1. BMC firması logolu tedarikçi proses denetim raporu,

 

Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.- Baksan Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş. arasında akdedilen üst yapı sözleşmesinde “ … 2.4. Üstyapı: Temsa tarafından sağlanan araç üzerine firma tarafından iş bu sözleşmenin eki niteliğindeki Üstyapı Şartnamesine uygun olarak yapılacak ilave, değişiklik ve donanım

3.Konu

İş bu Sözleşmenin konusu, Firma tarafından; Temsa tarafından üretilen ve/veya temin, tedarik, ithal edilen araçların üstyapı projelerinin hazırlanması, üretim ve montaj işlerinin üstyapısının tasarlanması, üstyapı için gerekli parçaların imalatı, bu parçaların Türkiye ya da yurtdışından temini, üst yapının hazırlanması ve araçlar üzerine Sözleşme ve Temsa taleplerine(Sipariş Mektubuna) uygun şekilde monte edilmesi ve/veya bu üst yapının tamir edilmesi hususunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. … ifadelerinin yer aldığı,

Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından başvuru konusu “Dar Alan İtfaiye Aracı Alım İşi”ne özgü düzenlenen belgede “06.03.2019 tarihinde ihalesi yapılacak olan Dar Alan İtfaiye Aracı Alım işinde Gaziantep’te mukim; üst yapıcımız Baksan A.Ş. Mıtsubıshı Fuso Canter araç üzerine üstyapı talimatlarına uygun olarak imal edeceği ekipman uygulaması sonrasında aracımızın garanti şartları, garanti kitapçıklarında yazılı şartlar ile devam etmektedir. …” ifadelerinin yer aldığı,

 

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. tarafından başvuru sahibi istekli adına düzenlenen tavsiye edilen üstyapıcı belgesinde “Gerçekleştirilen Üsyapıcı denetimlerinden başarıyla geçmiş ve kalite uygulamalarında süreklilik göstererek TAVSİYE EDİLEN ÜSTYAPICI BELGESİ almaya hak kazanmıştır.” ifadelerinin yer aldığı,

 

Ford Otomotiv San. A.Ş. tarafından başvuru sahibi istekli adına düzenlenen tavsiyeli üstyapıcı sertifikasında “… Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen denetleme sürecini başarı ile tamamlayarak Ford Otosan “Tavsiyeli Üstyapıcısı” olmaya hak kazanmıştır.” ifadelerinin yer aldığı,

 

Yine Ford Otosan tarafından başvuru sahibi istekli adına düzenlenen belgede “… Kalifiye Araç Üstyapıcı Denetleme Sürecini Başarıyla Tamamlayarak Ford Otosan’ın Tavsiyeli Üstyapıcısı Olma Hakkını Kazanmıştır.” ifadelerinin bulunduğu,

 

Otokar tarafından başvuru sahibi istekli adına düzenlenen tavsiyeli üstyapıcı sertifikasında “… Otokar tarafından gerçekleştirilen inceleme sürecini başarı ile tamamlayarak, Otokar Tavsiyeli Üstyapıcısı olmaya hak kazanmıştır.” ifadelerinin,

 

BMC firmasına ait logonun bulunduğu ve başvuru sahibine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılan Tedarikçi Proses Denetim Raporu’nda ise dört adet tabloya yer verildiği görülmüş olup, birinci tabloya aşağıda yer verilmiştir.

 

Firma Adı Baksan Yetkili Kişi Aysun Kılıçoğlu Görevi Kalite Müdürü
Denetim Ekibi Serhat Sezer Denetim Tarihi 17.5.2016

 

Denetim puanı olarak 0-100 puan aralığında 83 puan verildiği,

Ayrıca raporda “Üstyapı çalışmaları için uygundur.” ifadelerinin yer aldığı görülmektedir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibi istekli Baksan Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş. tarafından idareye şikâyet ve Kuruma itirâzen şikâyet başvurularının ekinde …adresinden gönderilmiş bir mailin ekran görüntüsünün sunulduğu, söz konusu ekran görüntüsünde “… Şu anda mevcut statünüzde bir değişiklik bulunmuyor. Onaylı üst yapıcımız olarak devam etmektesiniz. Güncellenen üst yapı firmaları değerlendirme sistemimiz kapsamında, sizi yeniden ziyaret edeceğiz ve statünüz bu ziyaretin ardından tekrar değerlendirilecek …” ifadelerinin yer aldığı görülmüş olup, söz konusu belge üzerinde imza ya da kaşe yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar başvuru sahibi istekli tarafından 5 adet şase kamyon üreticisinin (Temsa, Anadolu Isuzu, Ford Otosan, Otokar ve BMC) onaylı üstyapıcısı olunduğunun teklif dosyasında tevsik edildiği iddia edilmekte ise de yapılan inceleme sonucunda bunlardan 4 adedinin (Temsa, Anadolu Isuzu, Ford Otosan, Otokar) onaylı üstyapıcısı olunduğunun belgelendirildiği, sunulan Tedarikçi Proses Denetim Raporunda BMC firmasının onaylı üstyapıcısı olduğu hususunun açıkça belirtilmediği, sadece üst yapı çalışmaları için uygun olduğunun ifade edildiği, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi uyarınca ihale dokümanında teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgelerin ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılamayacağı, dolayısıyla idareye şikâyet ve Kuruma itirâzen şikâyet başvurularının ekinde sunulan belgelerin yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınamayacağı, kaldı ki idareye şikâyet ve itirâzen şikayet başvurularının ekinde yer alan mail çıktısının üzerinde BMC yetkilisinin kaşe ve imzasının da bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Şeklinde karar verilmiştir.

Bu husustaki kişisel kanaatimiz şirketin onaylı üst yapıcısı olduğu hususu sunulan sözleşmeden anlaşılabiliyorsa teklifin geçerli kabul edilmesi gerektiği noktasındadır. Zira anılan durumun belgelendirilmesine ilişkin şekli bir şart aranmamıştır. Bu hususun illa bir onay belgesi şeklinde olması gerekmez.

Düzenlemeye bakıldığı zaman “İmalatçı firma en az 5 tane herhangi bir şase kamyon üreticisinin onaylı üstyapıcısı olmalıdır. Bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulacaktır.” şeklindedir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz