KİK’E YANSIYAN SOMUT OLAYDA;

Teknik Şartname’nin “Verilecek Hizmetin Cinsi” başlıklı 2’nci maddesinin “Personel” başlıklı (F) alt maddesinde “… 8. İdarece ilgili ayın hak ediş ödemesi yapılmadan önce yüklenici firma işçi ücretlerini ödeyecektir. Aralık ayı hak ediş ödemeleri Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğler çerçevesinde yapıldığından Aralık ayı işçi ücretleri takip eden ayın ilk 3(üç) işgünü içerisinde yapılacaktır.

  1. Ödeme evrakına eklenecek belgeler:

Ödemeler, aylık hak ediş tutarına KDV ilave edilerek yapılır.

  1. İşçi ücretleri bordro tutarının her işçi adına ayrı olmak üzere bankaya yatırıldığına dair banka listesi veya dekontları (Asıl).

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dâhil) Uşak Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

  1. a) İhale konusu hizmete ilişkin hak ediş ödemeleri,  Cumhurbaşkanlığınca belirlenen ayrıntılı finansman programı çerçevesinde Kontrol Teşkilatının onayına müteakip, yüklenici firma tarafından ödemeye ilişkin gerekli evraklar tamamlandıktan sonra aylık olarak yapılacaktır.
  2. b) Aralık ayına ait hak ediş ödemesi Cumhurbaşkanlığınca yılsonu işlemleri nedeniyle yayımladığı genelge/tebliğ/yazılar çerçevesinde yapılacaktır.

12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân bulduğu takdirde öder.

12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur” düzenlemesi,

 

Aynı Tasarı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

  1. e) Yüklenici firma; Çalıştıracağı işçilerin maaşlarını idarece aylık hak ediş ödemesi yapılmadan önce ödenmek zorundadır. Aralık ayı maaş ödemeleri Ocak ayının ilk 3 işgünü içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde sözleşme bedelinin 0,003(binde üç)’ü oranında cezai müeyyide uygulanır.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Doküman düzenlemelerinden, yüklenici firma tarafından işçi ücretlerinin idare tarafından ilgili ayın hak ediş ödemesi yapılmadan önce ödenmesinin istendiği, aralık ayı hakediş ödemelerinin Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğlere bağlı olarak bu aya ait işçi ücretlerinin takip eden ayın ilk 3 (üç) işgünü içerisinde yapılacağı, yüklenici tarafından işçi ücretlerinin bankaya yatırıldığına dair banka listesi veya dekont asıllarının da hakediş ödemeleri öncesinde idareye sunulmasının istendiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte ödemelere ilişkin olarak belirlenen süre içerisinde ödenmeyen ücretler için sözleşme bedelinin 0,003 (binde üç)’ü oranında cezai müeyyide uygulanacağının düzenleme altına alındığı anlaşılmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’nci maddesinde ise, aylık dönemlerde veya daha fazla süreli dönemlerde veya işin sonunda hakediş düzenlenen hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesi ve kontrol teşkilatınca işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğinin takibinde izlenecek yol ve yöntemler belirlenmiştir.

 

Bu düzenleme ile idarelere, 4734 sayılı Kanun kapsamında yaptığı hizmet alımlarında sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenici ile işçi arasında akdedilen sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi ücretlerini takip etme ve ödenmeyen işçi aylıklarının hakedişten kesilerek işçilere ödeme yapılmasını sağlama yetki ve görevi verildiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre, idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarece yapılan cezalara ilişkin düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz