KİK’E YANSIYAN SOMUT OLAYDA;

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden, yaklaşık maliyetin ihale yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirleneceği ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterileceği, alımın niteliğini ve piyasa koşullarını göz önünde bulundurmak suretiyle, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması” başlıklı 8’inci maddesin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yöntemler çerçevesinde elde ettiği fiyatların birini, birkaçını veya tamamını kullanmak suretiyle yaklaşık maliyeti hesaplayabileceği anlaşılmaktadır.

Yaklaşık maliyet cetveli ve eki olan belgeler ile ihale onay belgesi incelendiğinde, yaklaşık maliyetin SUT fiyatları, idare tarafından yapılan önceki alım fiyatları ve piyasa fiyatlarının toplamının ortalaması alınarak KDV hariç 7.784.025,74 TL olarak hesaplandığı, kullanılabilir ödenek tutarının da 194.429.000,00 TL olduğu görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yer alan açıklamada, yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat teklifi verilmesi halinde ihale komisyonunun, yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese edeceği ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ekonomik açından en avantajlı ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ise ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahip olduğu, diğer taraftan yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gereklerine göre kabul edilebileceği ve bu durumda sorumluluğun idareye ait olduğu belirtilmiştir.

06.03.2019 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde, ihalenin 1’inci kısmının 5.293.081,50 TL teklif sunan Dirim Tıp Özel Sağ. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, söz konusu teklifin başvuru sahibinin de iddiasında belirttiği üzere yaklaşık maliyetin 130.212,41 TL üzerinde olduğu görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.2’nci maddesinde “Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir” yer alan açıklama dikkate alındığında, idarenin ihaleyi yaklaşık maliyetin üzerinde teklif eden istekli üzerinde bırakması noktasında takdir yetkisinin bulunduğu, bu takdir yetkisinin yaklaşık maliyete en yakın teklif veren istekli üzerinden kullanıldığı da göz önüne alındığında, idare tarafından yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekli üzerinde ihalenin bırakılması işleminde aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz