Her türlü iptal kararına karşı KİK’e itirazen şikayet başvurusunda bulunulamaz. İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı KİK’e itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlara karşı idare mahkemelerinde dava açılabilir.

İLGİLİ KARAR

2018/UH.IV-1825

Başvuru dilekçesinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (c) bendine göre yapılan ihalede tek teklif oldukları, idarece 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca gerekli rekabet şartları oluşmadığından ihalenin iptal edildiği, yaklaşık maliyete göre % 20 oranında tenzilat yapılarak teklif verdiklerini, yaklaşık maliyetin hazırlandığı dönemdeki döviz kuru, işçilik, yakıt, ekip, ekipman giderleri dikkate alındığında vermiş oldukları tekliflin maliyetin hazırlandığı döneme kıyasla % 40 gerilediği, ülkede yaşanan suni döviz dalgalanmaları nedeniyle % 20 tenzilat gibi görünen tekliflerinin aslında % 60 olduğu, bu hususlar dikkate alınarak ihalenin tekrar gözden geçirilmesi ve düzeltici işlem yapılarak ihalenin taraflarına verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan 08.10.2018 tarihli başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihalede 4 isteklinin davet edildiği, ihaleye sadece başvuru sahibi isteklinin teklif verdiği ve bu teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği, idarece ihaleye katılımın bir firma ile sınırlı olduğu görülmüş olup, söz konusu ihale için kamu yararı göz önüne alındığında rekabet ortamının oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, idarenin Kuruma gönderdiği 08.10.2018 tarihli ve 15289 sayılı yazıdan, iptal işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz