Danıştay Onüçüncü Dairesinin 16.10.2018 tarihli ve E:2018/3272, K: 2018/2853 sayılı kararı ile “Aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihaleye teklif sunan isteklilerin ihale sürecine ilişkin olarak hukuka uygun bulunmadığı düşünülen işlem ve eylemler hakkında şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu ihalede istekli olan ve katılmış olduğu ihale uhdesinde kalan müdahil iş ortaklığı tarafından, ikinci en avantajlı teklif sahibi hakkında itirazen şikâyet başvurusu yapmasına kanuni bir engel bulunmadığından, başvuru sahibinin hukuken korunması gereken güncel bir menfaatinin bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun ehliyet yönünden reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak, davacı şirket tarafından müdahil iş ortaklığınca yapılan başvurunun süresinde olmadığına yönelik itiraz Kamu İhale Kurulu tarafından değerlendirileceğinden, Dairemizce bu hususa ilişkin olarak bu aşamada karar verilemeyeceği kuşkusuzdur.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz