KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNİN DEVRİ

4735 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinde düzenlenen sözleşmenin devri hususunun mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde yapılması halinde sözleşmenin feshine ilişkin hükümler uygulanacaktır. Sözleşmenin devri şartlarını hatırlatmak gerekirse;

  • Zorunlu halin varlığı
  • İhale yetkilisinin yazılı izni
  • Devralacakların ilk ihaledeki şartları sağlaması
  • Devreden yüklenicinin devir tarihinden önceki üç yıl içinde başka bir sözleşmeyi devretmemiş ve devralmamış olması

koşulları birlikte sağlanmalıdır.

Sözleşmenin devrinin şartlarından biri olan “zorunlu haller” konusunda Kanunda bir açıklık bulunmamaktadır. Zorunlu halleri 4735 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan “mücbir sebep” durumlarını da kapsayan daha geniş bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede zorunlu hallerin varlığına ihale yetkilisi karar verecektir. İhale yetkilisi, sözleşmenin devrini gerektiren zorunlu hallerin tespitini yaparken sözleşmenin devredilmesinde kamu menfaatinin bulunup bulunmadığını dikkate almalıdır.

Sözleşmenin devredilebilmesi için ihale yetkilisinin yazılı izni gerekmektedir. İhale yetkilisi verdiği bu izinle devri gerektiren zorunlu hallerin bulunduğunu, sözleşmeyi devralacak yüklenicinin ilk ihaledeki şartlara sahip olduğunu da onaylamış olmaktadır. Diğer şartlar oluşsa bile ihale yetkilisi izin vermek zorunda değildir. İhale yetkisi bu konuda takdir yetkisini kullanırken kamu menfaatini gözeterek hareket etmelidir

Sözleşmeyi devralacak gerçek ve tüzel kişinin ilk ihalede aranan şartları sağlaması gerekmektedir. Buna göre ilk ihalede ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla isteklilerden hangi tür bilgi ve belge istenilmişse, sözleşmeyi devralacak kişiden de aynı bilgi ve belgelerin istenilmesi gerekmektedir. Ayrıca sözleşmeyi devralacak yüklenicinin 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımaması ve Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen ihaleye katılamayacak kişilerden olmaması gerekmektedir

Devre ilişkin şartlardan bir diğeri olan 3 yıllık süre kısıtı ile ilgili söylenmesi gereken başlıca husus, sözleşmeyi devralan bir yüklenici için bu sınırlamanın geçerli olmayacağıdır. Şöyle ki, herhangi bir sözleşmeyi devralmış bulunan yüklenici 3 yıl içerisinde farklı sözleşmeleri de devralabilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz