İhale kararında imzası bulunan asil teknik üye Adem Ertaş’ın 06.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumuna katılmadığı, yerine yedek üyenin katıldığı, bu nedenle asil üyenin kararda imzasının olmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmiştir.

İLGİLİ KARAR

 

2019/UH.I-575 tarihli kararda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesinde “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.  

İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

 (2) İhale komisyonu, tek sayıda olmak üzere başkan dahil en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. İhale komisyonunun görevlendirilmesi sırasında komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

(3) İhale komisyonunun idarenin personelinden oluşturulması esastır. Ancak, ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

(5) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, unvanları ve komisyondaki sıfatları belirtilerek imzalanır…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale yetkilisi ve ihale komisyonu” başlıklı 5’inci maddesinde 5’inci maddesinde “5.2. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir.

5.3. Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden herhangi bir şekilde ayrılması sonucu komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir.

5.10. İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise ihale işlem dosyasının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, 13.11.2018 tarihli görevlendirme yazısı ile; komisyon başkanı, mali üye, uzman üyeler ve komisyon üyesi sıfatıyla asıl üyelerin ve aynı unvan sırasıyla yedek üyelerin görevlendirildikleri tespit edilmiştir.

 

İhale tarihi olan 06.12.2018 tarihinde, uzman üye Adem Ertaş’ın 05.12.2018 tarihinden itibaren 7 günlük mazeret (ölüm) izninde olması nedeniyle, yerine yedek uzman üye Özgür Seven’in başhekim oluruyla görevlendirildiği ve “Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak”, “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 1. Oturum” ve  “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara Dair Tutanak”ın ihale komisyonu üyesi sıfatıyla Özgür Seven tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

24.12.2018 tarihinde yapılan ihale komisyonunun ikinci oturumunda düzenlenen tutanakla, ihalenin birinci oturumunda mazeret izninde olan uzman üye Adem Ertaş’ın göreve başlaması nedeniyle, ayrıntılı inceleme ve karar aşaması için toplantıya Adem Ertaş’la devam edilmesi yönünde alınan ihale komisyonu kararının başhekim tarafından onaylandığı ve 24.12.2018 tarihli ihale komisyonu kararında Adem Ertaş’ın imzasının bulunduğu tespit edilmiştir.        

 

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca, kural olarak yedek üyelerin asıl üyelerle aynı niteliklere sahip olanlar arasından belirlenmesi ve herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmekle birlikte, mazeret izni nedeniyle ihalenin ilk oturumuna katılamayan asıl üyenin, mazeret izninin bitiminde ihale yetkilisinin onayıyla ayrıntılı teklif değerlendirmesinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilk oturuma katılan yedek üyenin yerine görevlendirilmesi, ihale komisyonu tarafından alınan kararları hukuken sakatlayacak ve ihalenin iptalini gerektirecek nitelikte bir mevzuata aykırılık olarak değerlendirilmediğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.   

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz