KİK’ YANSIYAN SOMUT OLAYDA;

 

İdarece ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerin ayrıntılı olarak belirtilmediği, iptale ilişkin kararda yalnızca “teknik şartname ve idari şartname ile firma tekliflerinin bütününde yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda bahse konu ihalenin teknik ve idari şartnamesinde kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemelerin yapılarak tekrar ihale dilmesinin kamu yararına olacağı konusunda kuvvetli kanaat oluşmuştur.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu gerekçenin ayrıntılarının talebine ilişkin Kurum yazısına idarece verilen yukarıda aktarılan cevabi yazı incelendiğinde, ihalenin iptal edilmesinde ana etkenin halihazırda kurulu olan cihazları teklif eden firmanın ihaleye iştirak ettirilebilmesi olarak açıkça belirtildiği, başkaca bir gerekçeye yer verilmediği, ihale sürecinde mevcutta kurulu cihaz sahibi firmanın dokümana ilişkin şikayet başvurusu üzerine zeyilname düzenlenmiş olduğu halde, sözel olarak katılamayacaklarını belirtmeleri üzerine idarece anılan firmanın katılımın sağlanması amacıyla ihalenin iptal edilmesinin hizmet gerekleri doğrultusunda güvenirlik, saydamlık ve eşit muamele ilkeleri çerçevesinde bir sebep olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısı ile idarece anılan gerekçeyle verilen ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

İLGİLİ KARAR
Toplantı No : 2019/026
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 15.05.2019
Karar No : 2019/UH.II-602
BAŞVURU SAHİBİ:

Ankara Akademi Sağlık Hizm. Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/6184 İhale Kayıt Numaralı “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 İçin Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 İçin Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankara Akademi Sağlık Hizm. Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından 12.04.2019 tarih ve 15879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/401 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; itirazen şikâyete konu ihalede 17 firma tarafından ihale dokümanının edinildiği, kendileri ile birlikte bir firmanın katılım sağladığı, ihale tarihinin şikayet başvuruları neticesinde iki kere ertelendiği ve yapılan zeyilnameler ile ihalenin rekabet koşullarına son derece uygun hale getirildiği, katılım sağlayan iki firmadan birinin teklifinin hem İdari hem de Teknik Şartname’ye uygun olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılarak 20.03.2019 tarihinde tebliğ edilen ihale komisyonu kararı ile ihalenin kendileri uhdesinde bırakıldığı, söz konusu firmanın şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevapta “…ihale komisyonu kararında yeterlilik kriterlerini teknik ve idari açıdan karşılayan yaklaşık maliyetin altında teklif sunan Ankara Akademi Sağlık Hizmetleri Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti.ne bırakılmasında kamu zararı oluşturacak şartları oluşturmadığı kanaatiyle firmanın itirazı ret edilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, akabinde ise 08.04.2019 tarihinde tebliğ edilen karar ile ihalenin iptaline karar verildiği ve söz konusu kararda “…teknik şartname ve idari şartname ile firma tekliflerinin bütününde yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda bahse konu ihalenin teknik ve idari şartnamesinde kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemenin yapılarak tekrar ihale edilmesinin kamu yararına olacağı konusunda kuvvetli kanaat oluşmuştur.” denildiği, idarece verilen ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı, idare tarafından sübjektif değerlendirme yapıldığı, ihalenin iptali kararı için hiçbir somut dayanağın bulunmadığı, ihale sürecinde rekabet ve fiyat oluşmasını engelleyen herhangi bir engelin bulunmadığı gibi yaklaşık maliyetin yanlış hesapladığına ilişkin herhangi bir tespitin de yapılmadığı, eşit muamele ilkesinin isteklinin aleyhine ihlal edildiği, ihale konusu işte kullanılacak cihazların yurtdışından ithal edileceğinden dolar ve euro kur artışları da göz önünde bulundurulduğunda üreticilerden alınan fiyatların sonraki ihalelerde alınamayacağı, bu nedenle daha sonra yapılacak ihalede daha yüksek fiyat tekliflerinin söz konusu olacağı ve bu nedenle kamu zararının doğacağı, açıklanan nedenlerle idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilen “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 İçin Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “a) Adı: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 için Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

Radyoloji Görüntüleme Hizmeti: 207.140.522 Puan

MR Görüntüleme Raporlama Hizmeti: 355.536 Tetkik

BT Görüntüleme Raporlama Hizmeti: 911.160 Tetkik

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 sorumluluğu altında bulunan Marmara Üniversitesi Pendik EAH, Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Marmara Üniversitesi Pendik EAH Başıbüyük Ek Hizmet Binası” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin ekinde ise aşağıda yer verilen tablo bulunmaktadır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ

puan

207.140.522

2

MR GÖRÜNTÜLEME RAPORLAMA HİZMETİ

tetkik

355.536

3

BT GÖRÜNTÜLEME RAPORLAMA HİZMETİ

tetkik

911.160

İdare tarafından inceleme konusu ihalenin 10.01.2019 tarihinde ilan edildiği, istekli olabilecekler tarafından farklı tarihlerde yapılan 10 adet şikâyet başvurusu üzerine dokümanda sırasıyla 29.01.2019 (2 defa), 07.02.2019 ve 15.02.2019 tarihlerinde olmak üzere 4 defa zeyilname ile değişiklik yapıldığı, ihale ilanında 08.02.2019 olarak duyurulan ihale tarihinin önce 19.02.2019 tarihine daha sonra 26.02.2019 tarihine ertelendiği görülmüştür. İhale dokümanının 17 istekli tarafından edinildiği belirlenmiştir.

26.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye iki istekli tarafından katılım sağlandığı, idare tarafından alınan 19.03.2019 tarihli karar ile Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin yetki belgesi ile bayilik bilgisinin bulunmaması ve teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’ye uygun olmaması gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif sahibi olarak belirlenen Ankara Akademi Sağlık Hiz. Tıb. Msm. İth. İhr. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına
Oybirliği ile karar verilerek ihale komisyon kararının ihale yetkilisinin onayına sunulduğu ve kararın 20.03.2019 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan ihale komisyonu kararında, Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ile ilgili olarak “…MR Uyumlu Ventilatörlü Anestezi Cihazı, MR Uyumlu Hasta Başı Monitorizasyon Sistemi ve Defibrilatör için Binaş Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınmış yetki belgesinin bulunduğu, ÜTS sisteminden bayilik sorgulamasının yapıldığı ancak bayilik kaydının olmadığı, Lomber omurga aksiyal yükleme (baskı) cihazı içinse Ultraform Tıbbi ve Estetik Gereçler San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kataloğunun bulunduğu Yetki belgesi ve bayilik kaydının bulunmadığı, Kemik Yoğunluğu Ölçüm Sistemi için Celal Çelikgün – Canse Medikal Hizmetlerine ait yetki belgesi ve bayilik kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi Teknik Şartnamesi’nin ‘2.3.11. En az 7 kanallı meme bobini, bu bobinle biyopsi yapılabilmeli, bu amaçla 1 adet biyopsi kiti verilmelidir. Bu maddeyi karşılayacak bobin çözümü olmayan firmalar en az 7 kanallı meme bobinine ek olarak en az 4 kanallı meme biyopsi bobini vermeli, bu bobinle biyopsi yapılabilmeli, bu amaçla 1 adet biyopsi kiti verilmelidir.’ İfadesine göre firma teknik şartnameye cevap kısmında ve kataloğunda göğüs 18 meme bobini ve 4 kanallı meme BI bobini vereceğini beyan ettiğinden bu durum teknik şartnameyi karşılamamaktadır.

‘2.4.2. Sistemdeki SAR (Specific Absorbtion Rate) değerinin optimize edilebilmesi ve özellikle abdomende beliren B1 inhomojenite artefaktlarının giderilmesini sağlayan, faz ve büyüklük olarak birbirinden bağımsız iki farklı RF kaynağından, iki farklı dalga formu üretebilen RF teknolojilerinden bir tanesi sistemde bulunmalıdır.’ İfadesine göre Teklif edilen cihazda TimTX TrueForm teklif edilmiş olup bu sistemde belgelerde açıkça görüldüğü üzere tek bir kaynaktan spliterle (1 sourca and splitter) iki farklı dalga formu üretilmektedir. Sistemde birbirinden bağımsız iki ayrı RF kaynağı bulunmadığından bu durum teknik şartnameyi karşılamamaktadır.”

Bahse konu sebeplerden ötürü Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. teklifi değerlendirme dışı bırakılarak 2. Oturumun kapatılmasına
Oybirliğiyle karar verilmiştir.” ifadeleri yer almaktadır

Söz konusu kararın isteklilere 20.03.2019 tarihinde tebliğinin üzerine, Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 27.03.2019 tarihinde idareye; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu, idarenin söz konusu işlemi neticesinde kamu zararı oluştuğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’de aranan kriterleri karşılamadığı ifade edilerek şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikayet başvurusunun 05.04.2019 tarihinde alınan ve isteklilere 08.04.2019 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edilen karar ile reddedildiği, idarece alınan ret kararında kamu zararına ilişkin olarak “…yaklaşık maliyet üstü tekliflerin dahi değerlendirmeye alınabileceği ve bunun kamu zararı oluşturmayacağı hüküm altına alınmıştır. İhale komisyonu kararında yeterlik kriterlerini teknik ve idari açıdan karşılayan, yaklaşık maliyetin altında teklif sunan Ankara Akademi Sağlık Hiz. Tıb. Müm. İth. İhr. Ltd. Şti.ne ihalenin bırakılmasında kamu zararı oluşturacak şartların oluşmadığı kanaatiyle firmanın itirazı ret edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Devam eden süreçte, ihale komisyonu tarafından 05.04.2019 tarihinde alınan ve ihale yetkilisi tarafından 08.04.2019 tarihinde onaylanan “İhale Komisyonu İptal Kararı” başlıklı kararda “26.02.2019 tarihinde yapılan ihaleye ilişkin olarak ihale komisyonunca 19.03.2019 tarihinde alınan karar 20.03.2019 tarihinde Harcama Yetkilisi tarafından onaylanmış, aynı tarihte ihaleye katılan isteklilere EKAP üzerinden tebliğ edilmiştir.

İhale Komisyonu Kararına ilişkin olarak 27.03.2019 tarihinde Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnş. Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından şikayet başvurusu gerçekleştirilmiştir. 27.03.2019 tarihinde Harcama Yetkilisince görevlendirilen raportörlerin cevabına istinaden komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;

Baytuna Sağlık Eğitim Altın İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin kendi lehine ve diğer istekli firma aleyhine iddiaları yerinde görülmemiştir. Ancak teknik şartname ve idari şartname ile firma tekliflerinin bütününde yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda bahse konu ihalenin teknik ve idari şartnamesinde kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemelerin yapılarak tekrar ihale edilmesinin kamu yararına olacağı konusunda kuvvetli kanaat oluşmuştur. Bu nedenle bahse konu ihalenin iptal edilmesine
Oybirliğiyle karar verilerek, karar ihale yetkilisinin onayına sunulmuştur.” ifadelerine yer verilerek ihalenin iptaline karar verilmiş, anılan karar 08.04.2019 tarihinde isteklilere tebliğ edilmiştir.

Kurum tarafından idarece şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak şikayet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı inceleneceği hüküm altına alındığından, söz konusu iptal gerekçeleri çerçevesinde inceleme yapılabilmesini teminen, 30.04.2019 tarih ve E.2019/8606 sayılı Kurum yazısı ile “İhale komisyonu iptal kararında yer verilen “… teknik şartname ve idari şartname ile firma tekliflerinin bütününde yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda, bahse konu ihalenin teknik ve idari şartnamesinde kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemelerin yapılarak tekrar ihale edilmesinin kamu yararına olacağı konusunda kuvvetli kanaat oluşmuştur.” ibaresinde belirtilen kamu lehine rekabet ve fiyat oluşumuna daha fazla imkan verecek düzenlemelerin neler olduğunun, ne şekilde gerçekleştirileceğinin ve bu durumun kamu lehine yarar sağlayacağı kanaatine nasıl ulaşıldığının detaylı olarak Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek idareden bilgi talep edilmiştir.

İdarece verilen ve Kurum kayıtlarına 10.05.2019 tarihinde alınan cevabi yazıda “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 1’e bağlı sağlık tesislerimize görüntüleme hizmeti sağlanan hastanelerin başlıcası olan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde mevcutta sabit yatırım bedeli yüksek olan 1 adet 3 Tesla MR ve 1 adet 256 Kesit BT cihazı bulunmaktadır. Bu cihazların her ikisi de 7 (yedi) yaşındadır. Belirtilen cihazlar Tomamar Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına aittir.

13.02.2019 tarih ve 19626 sayılı şikayet başvuru dilekçesi ile Tomomar Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firması cihazlarının teknik şartnameye uyması için zeyilname talep etmiştir. Yapılan talep üzerine, mevcut ihale kapsamında sağlık tesislerinde şu anda hizmeti devam ettiren bu firmanın şikayet başvurusunun incelenmesinde şikayete konu taleplerinin mevcut şartların korunarak rekabetin artırılması ve kamuya fayda sağlanması amacıyla kabulü uygun bulunmuş ve zeyilname düzenlenmiştir.

Bununla birlikte ihale tarihinden iki gün önce Marmara Üniversitesi Pendik EAH yüklenicisi Tomamar Sağlık Hizmetleri Tekstil İnşaat Gıda Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firması İl Sağlık Müdürlüğümüze sözel olarak başvurarak üretici firma tarafından kendilerine iletilen ve kendilerinin şikayet başvurusu üzerine tarafımızdan kabul gören isteklerinin kendilerinden kaynaklanan birçok hata ve eksiklikleri olduğunu, bu eksikliklerin cihazların katılımını temelden engelleyen majör hususlar olduğunu, kendilerinin ve üretici firmanın da bu durumu geç farkettiklerini, bu durumda ihaleye iştirak edemeyeceklerini belirtmişler ancak yazılı şikayet başvurusunda bulunmamışlar ve ihaleye iştirak etmemişlerdir.

İhale sonrası idarece yapılan değerlendirmede Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde mevcut bulunan 1 adet 3 Tesla MR ve 1 adet 256 Kesit BT cihazının ihaleye iştirak etmesinin sağlanması durumunda rekabetin daha geniş kapsamda oluşabileceği düşüncesi ağırlık kazanmış bulunmaktadır. Belirtilen nedenle ikinci avantajlı teklife ait idari ve teknik değerlendirmelerde eksik tespit edilememiş olmakla ve teklif bedeli yaklaşık maliyetin altında bulunmakla birlikte ihalenin iptal edilmesinin kamu yararına olacağı kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır…” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri belirleyen 5’inci maddesinde, idarelerin anılan Kanun’a göre yapılan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, aynı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca, ihale yetkilisinin, ihale komisyonu kararını onaylaması veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihaleyi iptal etmesi hususunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak bu takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması, tesis edilen işlemin gerekçesinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin hesaba katılarak hareket edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, anılan hüküm gereğince, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte, bu yetkinin yukarıda yer alan unsurlara uygun olarak kullanılabileceği hususu belirli kılınmıştır.

İdarece ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerin ayrıntılı olarak belirtilmediği, iptale ilişkin kararda yalnızca “teknik şartname ve idari şartname ile firma tekliflerinin bütününde yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda bahse konu ihalenin teknik ve idari şartnamesinde kamu lehine rekabet ve fiyat oluşmasına daha fazla imkan verecek düzenlemelerin yapılarak tekrar ihale dilmesinin kamu yararına olacağı konusunda kuvvetli kanaat oluşmuştur.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu gerekçenin ayrıntılarının talebine ilişkin Kurum yazısına idarece verilen yukarıda aktarılan cevabi yazı incelendiğinde, ihalenin iptal edilmesinde ana etkenin halihazırda kurulu olan cihazları teklif eden firmanın ihaleye iştirak ettirilebilmesi olarak açıkça belirtildiği, başkaca bir gerekçeye yer verilmediği, ihale sürecinde mevcutta kurulu cihaz sahibi firmanın dokümana ilişkin şikayet başvurusu üzerine zeyilname düzenlenmiş olduğu halde, sözel olarak katılamayacaklarını belirtmeleri üzerine idarece anılan firmanın katılımın sağlanması amacıyla ihalenin iptal edilmesinin hizmet gerekleri doğrultusunda güvenirlik, saydamlık ve eşit muamele ilkeleri çerçevesinde bir sebep olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısı ile idarece anılan gerekçeyle verilen ihalenin iptali kararının yerinde olmadığı neticesine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz