KİK’ YANSIYAN SOMUT OLAYDA;

 

..İsteklilerin, Gezici İSG aracının kendi malı olduğunu gösteren belgesini (ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.) sözleşme imza aşamasında sunması gerekmektedir.

6.1.28.2.İsteklilerin, Gezici İSG aracına ait yetkili makamlarca verilmiş Gezici İSG Hizmetleri Genelgesine göre hazırlanmış olan Gezici İSG Aracı İzin Belgesini ve Çalışma Belgesini sözleşme imza aşamasında sunması gerekmektedir…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aktarılan Teknik Şartname düzenlemelerinden ihale konusu işte kullanılacak olan gezici İSG sağlık aracı/araçlarının Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan Gezici İSG Hizmetleri Genelgesine uygun olması gerektiği,  isteklilerin bu araçların kendi malı olduğunu gösteren belgeleri ve yetkili makamlarca verilmiş Gezici İSG Sağlık Aracı İzin Belgesi ve Çalışma Belgesini sözleşmenin imzalanması aşamasında sunacakları anlaşılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemelerde “istekli” ifadesi kullanılmış olup ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişilerin sözleşme imzalanana kadar “istekli” sıfatını haiz olduğu, aynı düzenlemede bahse konu belgelerin sözleşme imza aşamasında sunulacağının açıkça ifade edildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, anılan araç/araçlarla ilgili sunulması istenilen belgelerin bir yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, bu şekilde bir düzenleme yapılmasının idarenin takdirinde olduğu, anılan belgeler ile ilgili değerlendirmenin sözleşmenin imzalanması aşamasında idare tarafından yapılacağı,  dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından da teklif dosyası kapsamında bu belgelerin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Denilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz