Aşağıya alına KİK kararında, ihale sürecinin sözleşmenin imzalanmasına kadar devam eden bir süreç olduğu ve ihale komisyonunun ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan bir komisyon olduğu, dolayısıyla ihale komisyonunun görevinin sözleşmenin imzalanmasına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.

İLGİLİ KARAR

Toplantı No       : 2019/026

Gündem No      : 26

Karar Tarihi       : 15.05.2019

Karar No           : 2019/UY.II-598

BAŞVURU SAHİBİ:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale komisyonunun 08.04.2019 tarihli kararı ile ihale iş ortaklıkları üzerinde bırakılmışken 12.04.2019 tarihinde iş ortaklıklarına ihalenin iptali kararının tebliğ edildiği, söz konusu iptal kararının hem usul hem de esas yönünden hukuka aykırı olduğu, öncelikle iptal kararının yetki yönünden hukuka aykırı olduğu, idarenin ilk kesinleşen ihale kararı ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi üzerine Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazen şikayet başvurusu sonucunda alınan 01.08.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1450 sayılı karar ile itirazen şikayet başvurularının reddine karar verildiği, söz konusu karara karşı açtıkları davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine, daha sonra Danıştay 13. Dairesinin 10.12.2018 tarihli ve E:2018/3729, K:2018/3841 sayılı kararı ile de mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, Danıştay 13. Dairesinin kendileri lehine verdiği karar üzerine Kamu İhale Kurulunun 27.03.2019 tarihli ve 2019/MK-119 sayılı kararı ile ihalede düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, idarece bu kararın uygulanması amacıyla 08.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri, ancak bu karardan sonra 12.04.2019 tarihinde ihalenin iptal edildiğinin taraflarına bildirildiği, 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde ihale komisyonu kararı üzerine idarenin ihaleyi iptal edebileceğinin belirtildiği, ihale komisyonunun 08.04.2019 tarihli kararla ihaleyi iş ortaklıkları üzerinde bıraktığı, bu kararın ihale yetkilisi tarafından uygun bulunarak 09.04.2019 tarihinde onayladığı, bu onayla birlikte ihale kararının kesinleştiği ve ihale komisyonunun görevinin sona erdiği, ihale yetkilisinin onay kararından sonra ihale komisyonunun görev ve yetkisinde olmadığı halde kesinleşen ihale kararını kaldırarak ihalenin iptaline karar vermesinin 4734 sayılı Kanun’un 39 ve devamı maddelerine açıkça aykırılık teşkil ettiği,

 

İptal kararının esas yönünden de hukuka aykırılık teşkil ettiği, ihalenin iptal gerekçesinin Genel Müdürlüğün 04.04.2019 tarihli İşin Tasfiye Edilmesi Olur’una istinaden tasfiye edildiğinin 11.04.2019 tarihli yazıyla ihale komisyonuna bildirildiği, bu yazıda güzergâhın bir bütün halinde yeniden değerlendirilmesi gerektiği ve bu durumun işin nitelik ve miktarında değişiklik oluşturacağı gerekçesinin gösterildiği ancak bu gerekçenin somut hiçbir veri, bilgi ve belgeye dayanmayan, soyut nitelikte ve sadece iptale gerekçe oluşturmak gayretiyle ileri sürülen hususlar olduğu, tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılması kararının hukuka aykırı olduğu yönündeki Danıştay kararı ve bu iptal kararından sonra Kamu İhale Kurulunun 27.03.2019 tarihli ve 2019/MK-119 sayılı kararının 03.04.2019 tarihinde EKAP üzerinden kendilerine tebliğ edilmesinin hemen arkasından 04.04.2019 tarihinde işin tasfiye edilmesine olur verilmesinin bir tesadüf olmayıp, Danıştay ve Kamu İhale Kurulu kararını sonuçsuz bırakmak amacıyla yapılan bir işlem olduğu, ihalenin iptal gerekçesinin genel yaşam tecrübelerine ve hayatın olağan akışına tamamen aykırı olduğu, söz konusu gerekçeye dayanılarak işin tasfiye edilmesinin ayrıca 4735 sayılı Kanuna da aykırılık teşkil ettiği, ihale konusu işte ihtiyaç duyulan değişikliklerin nasıl yapılacağı sözleşmede ve eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde gerek proje değişikliği, gerekse revize birim fiyat ve iş artışı gibi uygulamalarla düzenlendiği, böylece idarenin ihtiyaç duyduğu değişikliklerin işin devamına engel olmadan gerçekleştirilmesi imkânını da idareye tanıdığı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 4735 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi çerçevesinde proje değişikliği ve iş artışı yapılmasının mümkün olduğu, ayrıca idarece fazladan yapılacağı belirtilen bu imalatların %20 iş artış oranını geçtiğine dair somut bir tespitin de bulunmadığı, bu gerekçelerle ihalenin iptali işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı, söz konusu gerekçelerle ihalenin iptali kararının iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede; 21.06.2018 tarihli ilk ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı gerekçesiyle teklifi reddedilen Orak Altyapı Tic. A.Ş.-Dinç Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde Kurulca alınan 01.08.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1450 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Orak Altyapı Tic. A.Ş.-Dinç Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.09.2018 tarihli ve E:2018/1781ve K:2018/2239 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin mahkeme kararına karşı yaptığı temyiz başvurusu üzerine bu kez Danıştay 13. Dairesinin 10.12.2018 tarihli ve E:2018/3729, K:2018/3841 sayılı kararında davacının aşırı düşük teklif açıklamalarında mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulu’nun 27.03.2019 tarihli ve 2019/MK-119 sayılı Kurul kararı ile “…1- Kamu İhale Kurulunun 01.08.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1450 sayılı kararının 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,…” karar verilmiştir.

 

İdarece söz konusu Kurul kararı sonrasında alınan 08.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalede Orak Altyapı Tic. A.Ş.-Dinç Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ihale komisyonu kararının 09.04.2019 tarihinde ihale yetkilisi Bölge Müdürü tarafından onaylandığı anlaşılmıştır.

 

Kesinleşen ihale kararının ise 10.04.2019 tarihinde EKAP üzerinden Orak Altyapı Tic. A.Ş.-Dinç Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimine ve ihaleye teklif veren diğer isteklilere tebliğ edildiği,

 

Bununla birlikte Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ihaleyi yapan İhaleler Başmühendisliğine gönderilen 11.04.2019 tarihli ve E.164594 sayılı yazı ile sözleşme konusu işin Genel Müdürlüklerinin 04.04.2019 tarih ve 15160 sayılı İşin Tasfiye Edilmesi Olur’una istinaden tasfiye edildiğinin bildirildiği, yazı ekinde ise Genel Müdürlük Oluru ile Tasfiye Geçici Kabul Tutanağı’nın gönderildiği görülmüştür.

 

04.04.2019 tarihli Genel Müdürlük Oluru’nun “Gerekçe” bölümünde “Söz konusu işin 06.06.2018 tarihinde ihalesi yapılmış, 03.09.2018 tarihinde sözleşme imzalanarak 13.09.2018 tarihinde işe başlaması yapılmıştır. İhale güzergahının üstyapı tabakalarında aşırı bozulmalar nedeniyle, trafik can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile mevcut kesimlerde toplam 26 cm kalınlığında BSK onarım işi yapılması planlanmıştır. Etüt, Proje ve Çevre Başmühendisliği uhdesinde proje çalışmaları yapılmakta ve bu projenin yatay ve düşey güzergah profil paftaları Genel Müdürlüğümüzce 24.01.2019 tarihinde onaylanmıştır. Proje kapsamında; mevcutta bulunan yan yolların da trafik güvenliğine uygun hale getirilmesi, yoğun yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinden geçen güzergâhta kamulaştırmanın elverdiği ölçüde yeni yan yolların da yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalarla beraber güzergahta uygulanacak yeni enkesit tipinin belirlenmesi ve çalışmaların buna göre yapılması büyük önem arz etmektedir.

Devam eden proje çalışmasında Payas Organize Sanayi Bölgesinde Farklı Seviyeli Kavşak yapılması planlanmaktadır. Uygulanacak platform genişliğine göre de mevcutta birçok köprünün geometriyi sağlayamadığı için yıkılıp yeniden yapılması zorunluluğu vardır. İhalesi yapılan kesimde Km:115+850 ve Km:132+000’da bulunan köprülerin bu nedenle yıkılması gerekecektir. Projedeki değişiklikler nedeniyle söz konusu kesimde imalatların mevcut ihale kapsamında yapılamayacağı anlaşılmıştır.

Toprakkale-İskenderun Yolu yoğun yerleşim yerleri ve sanayi bölgelerinden geçtiği için Araştırma-Geliştirme Başmühendisliğince yerinde yapılan incelemelerde 26 cm’lik BSK kalınlığının uygulanabilir olduğu fakat ağır taşıt trafiği ile mevsimsel şartlar göz önüne alınarak ve güzergahta bulunan çok sayıda kavşak nedeniyle üstyapıda meydana gelebilecek bozulmaları önlemek amacıyla üstyapının binder ve aşınma tabakalarında modifiye bitüm kullanılmasının daha uygun olacağı mütalaa edilmiştir. Bölge müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmelerde hazırlanan projenin ilgili kesiminde Farklı Seviyeli Kavşağın öngörülmesi, yan yollarla birlikte yeni enkesit tipinin de tespit edildikten sonra üstyapı çalışmalarının yapılması güzergahın bir bütün halinde ele alınarak çalışmaların ona göre planlanarak yapılmasının daha verimli olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte yüklenici firmanın 25.03.2019 tarihli dilekçesinde bu şartlar altında mevcut keşif miktarları ile söz konusu işin tamamlanabilmesinin mümkün görülmediği belirtilmiş olup sözleşmenin tasfiye edilmesi halinde idareden maddi-manevi hiçbir hak taleplerinin olmayacağı belirtilmiştir. Konu bu bağlamda incelendiğinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. Maddesinin 9. Fıkrası ile uygunluk teşkil ettiği anlaşılmıştır.” şeklinde ifadelere yer verildiği, ayrıca 04.04.2019 tarihli Yapım İşleri Tasfiye Geçici Kabul Tutanağı’nın da yazı ekinde gönderildiği, söz konusu Tutanak’ta “…Dosyanın tetkikinden Bölge Müdürlüğümüz ve Özmert İnş. Beton Nak. Mad. İth. İhr. Tic. San. A.Ş.+Kaan Yatırım İnş. Turz. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı arasında 03.09.2018 tarihinde imzalanan sözleşmenin sonlandırılarak tasfiye edilmesi yönünde 04.04.2019 tarihli Genel Müdürlüğümüzün Olur (Ek-1) verdiği görülmektedir.

İşyerinde yapılan incelemede de yüklenici tarafından fiilen işe başlanmadığı, işin sözleşmesine esas projesine göre ödemeye esas olmak üzere hiçbir işin yapılmadığı tespit edilmiştir…” şeklinde açıklamalara yer verildiği görülmüştür.

 

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün ihale komisyonuna gönderdiği 11.04.2019 ve E.164594 sayılı yazı ve ekinde gönderilen Genel Müdürlük Oluru’nda yer alan gerekçeler dikkate alınarak ihale komisyonu kararında “…Yapılan tespit ve değerlendirmelere göre güzergahın bir bütün halinde ele alınarak yeniden değerlendirilmesi işin niteliği ve miktarında değişiklik oluşturacaktır. Ayrıca güzergâhın bir bütün olarak ele alındığında yapılması gerekli olan farklı seviyeli kavşak ve yolun BSK olarak yapılmasıyla oluşacak değişikliğin iş artışıyla karşılanabilecek düzeyde olmaması, işin iptalini gerektirecek nitelik ve büyüklükte olması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39. Maddesi uyarınca bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi hususu ihale yetkilisinin onayına sunulmuştur” denildiği, söz konusu kararın 12.04.2019 tarihinde ihale yetkilisince onaylanarak ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca EKAP üzerinden tüm isteklilere gönderilen 12.04.2019 tarihli yazıda ihale komisyonu kararı üzerine ihalenin tüm tekliflerin reddedilerek iptaline karar verildiğinin bildirildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmüne,

 

Anılan Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmüne,

Anılan Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinin beşinci fıkrasında ise “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yapılan incelemede; Kamu İhale Kurulu’nun 27.03.2019 tarihli ve 2019/MK-119 sayılı Kurul kararı sonrasında ihale komisyonunun 08.04.2019 tarihli kararıyla ihalenin başvuru sahibi Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. – Dinç Grup İnşaat Petrol Nakliyat Madencilik Turizm Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve anılan kararın 09.04.2019 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı ve kesinleşen ihale kararının ihaleye teklif veren tüm isteklilere bildirildiği,

Ancak idare ile Özmert İnş. Beton Nak. Mad. İth. İhr. Tic. San. A.Ş.-Kaan Yatırım İnş. Turz. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı arasında 03.09.2018 tarihinde imzalanan sözleşmenin sonlandırılarak tasfiye edilmesi yönündeki 04.04.2019 tarihli Genel Müdürlük Olur’unda yer verilen gerekçeler doğrultusunda ihale komisyonunca 12.04.2019 tarihinde yeniden karar alınarak projedeki değişiklikler nedeniyle söz konusu kesimde imalatların mevcut ihale kapsamında yapılamayacağı, güzergâhın bir bütün olarak ele alınarak yeniden değerlendirilmesinin işin niteliği ve miktarında değişiklik oluşturacağı, oluşacak değişikliğin iş artışıyla karşılanabilecek düzeyde olmaması nedenleriyle bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

 

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden ayrıca idarece hesaplanan ikinci keşif tutarına göre iş artış oranını gösteren 29.04.2019 tarihli bir mukayeseli keşif cetvelinin de Kuruma gönderildiği, söz konusu cetvelde ilk keşif tutarına göre iş artış oranının 65,64 olduğu bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

 

 

İhale: Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

 

 

İfade eder.” hükmüne,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları” başlıklı 20’nci maddesinde “(1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur.

 

 

(4) İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında, başka adlar altında komisyonlar kurulamaz…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; ihale sürecinin sözleşmenin imzalanmasına kadar devam eden bir süreç olduğu ve ihale komisyonunun ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan bir komisyon olduğu, dolayısıyla ihale komisyonunun görevinin sözleşmenin imzalanmasına kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından “ihalenin iptalinin usul yönünden uygun olmadığı, ihale komisyonunun 08.04.2019 tarihli kararla ihaleyi iş ortaklıkları üzerinde bıraktığı, bu kararın ihale yetkilisi tarafından uygun bulunarak 09.04.2019 tarihinde onayladığı, bu onayla birlikte ihale kararının kesinleştiği ve ihale komisyonunun görevinin sona erdiği, ihale yetkilisinin onay kararından sonra ihale komisyonunun görev ve yetkisinde olmadığı halde kesinleşen ihale kararını kaldırarak ihalenin iptaline karar vermesinin 4734 sayılı Kanunun 39 ve devamı maddelerine açıkça aykırılık teşkil ettiği” iddia edilmekle birlikte; incelenen ihalede 01.08.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1450 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı sonrasında Özmert İnş. Beton Nak. Mad. İth. İhr. Tic. San. A.Ş.-Kaan Yatırım İnş. Turz. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile sözleşme imzalandığı, ancak söz konusu kararın Danıştay 13. Dairesinin 10.12.2018 tarihli ve E:2018/3729, K:2018/3841 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine alınan 27.03.2019 tarihli ve 2019/MK-119 sayılı Kurul kararı sonrası Orak Altyapı San. ve Tic. A.Ş. – Dinç Grup İnşaat Petrol Nakliyat Madencilik Turizm Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli konumuna geldiği ve ortaya çıkan yeni hukukî durum nedeniyle ihale sürecinin de devam ettiği ve 08.04.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ancak henüz sözleşme imzalanmadığından ve ihale süreci devam ettiğinden ihale komisyonunun karar aldığı,

Mevcut hukukî durum nedeniyle ihale süreci devam ederken Özmert İnş. Beton Nak. Mad. İth. İhr. Tic. San. A.Ş.-Kaan Yatırım İnş. Turz. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile yapılan sözleşmenin 04.04.2019 tarihli Genel Müdürlük Oluru ile tasfiyesine karar verildiği ve aynı tarihli Tasfiye Tutanağı düzenlendiği, söz konusu kararın ise 11.04.2019 tarihinde ihale komisyonuna bildirildiği, ihale komisyonunca tasfiye gerekçesi doğrultusunda yeniden bir karar alınarak ihalenin iptaline karar verildiği, ihale süreci devam ederken ihale komisyon kararı üzerine alınan 09.04.2019 tarihli kesinleşen ihale kararı sonrasında ihale komisyonunun 12.04.2019 tarihinde ihaleyi iptal kararı vererek söz konusu idarî işlemi kaldırma yönünde karar aldığı, ihale komisyonunun iptal kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmış olduğu, söz konusu ihalenin iptali kararının 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi çerçevesinde doğrudan ihale yetkilisi tarafından alınması mümkün ve daha uygun olmakla birlikte ihale komisyonunun iptal kararının ihale yetkilisince onaylanmış olduğu, somut olayda netice itibariyle ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etme iradesinin mevcut ve açık olduğu görüldüğünden anılan hususun esasa etkili bir durum oluşturmadığı, bu çerçevede başvuru sahibinin usul yönünden aykırılık iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin ihalenin iptal gerekçesinin esas yönünden uygun olmadığı iddiası bakımından yapılan incelemede ise;

4735 sayılı Kanun’un “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

  1. a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
  2. b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

 

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 ‘sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında % 40 ‘a kadar artırmaya yetkilidir.

 

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur…” hükmüne,

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12’nci maddesinde “…(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Proje değişiklikleri, ilk projeye göre hazırlanmış malzemenin terk edilmesini veya değiştirilmesini veya başka yerde kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır…” şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

İhalenin iptal gerekçesine ilişkin yapılan incelemede; 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinde ihale komisyonunun ihaleye verilen tüm teklifleri reddederek ihalenin iptaline karar verebileceği ancak iptal gerekçesini bildireceği hükme bağlanmış olup, ihale komisyonunca ihalenin iptal gerekçesinin 04.04.2019 tarihli Genel Müdürlük Olurunda yer verilen “projedeki değişiklikler nedeniyle söz konusu kesimde imalatların mevcut ihale kapsamında yapılamayacağı, güzergahın bir bütün olarak ele alınarak yeniden değerlendirilmesinin işin niteliği ve miktarında değişiklik oluşturacağı, oluşacak değişikliğin iş artışıyla karşılanabilecek düzeyde olmaması” şeklindeki sözleşmenin tasfiye gerekçesi olarak açıklandığı, ayrıca itirâzen şikayet başvurusunda işin sözleşmeye bağlandığı ve 7 aydır devam ettiği iddia edilmekle birlikte Tasfiye Tutanağı’na göre sözleşmeden sonra yüklenici tarafından fiilen işe başlanmadığı ve ödemeye esas olmak üzere hiçbir işin yapılmadığı, ayrıca sözleşmeden sonra idarece hazırlanan mukayeseli hesap cetvelinde iş artış oranının %65 oranında tespit edildiği görülmüş olup, idarenin teknik gerekçelerini açıkladığı da dikkate alınarak ihalenin söz konusu gerekçelerle iptaline ilişkin takdir ve sorumluluğun idareye ait olduğu değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz