Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2015
Dairesi 2
Dosya No 46590
Tutanak No 49734
Tutanak Tarihi 16.6.2021
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayın

 


 

Personel hizmet alımı ihalesinde şartnamede aranan niteliği taşımamasına rağmen çalıştırılan personel için yükleniciye fazla ödemede bulunulması:

342 sayılı Ek İlamın 2. maddesiyle; … Üniversitesi Kurumsal Otomasyon Projesi Biriminde 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında uygulanan “Personel Hizmet Alımı İhalesi” kapsamında çalışan bazı personelin şartnamede aranan niteliği sağlamamasına rağmen bir üst kadro üzerinden yapılan hesaplamalar üzerinden yükleniciye ödemelerde bulunulduğu gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. {***247 sayılı (Asıl) İlamın 44. maddesiyle de aynı konu hakkında tazmin hükmü verilmiş, bu hükme karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Sayıştay Temyiz Kurulunun 301.2019 tarihli ve 45557 tutanak sayılı Kararı ile; dilekçe ekinde gönderilen diploma, transkript, iş deneyimine ilişkin belgeler, sertifika, teşekkür belgesi vb. tüm belgeler karşısında ihtilafa konu olan personelin “tecrübe gereksinimi” şartını taşıyıp taşımadıkları noktasında bir tereddüt hâsıl olduğundan; belgelerin incelenmesi sonucuna göre yeniden bir değerlendirme yapılmasını teminen tazmin hükmünün BOZULARAK DAİREYE GÖNDERİLMESİNE oy çokluğuyla karar verilmiş, Sayıştay 2. Dairesi yeniden yaptığı yargılama sonucunda ise; bu belgeleri de inceleyerek kararında ısrar etmiş ve aynı tutar için işbu temyize esas tazmin hükmünü vermiştir.***}

Sorumlu [(Ödeme Emri Belgesi Üzerinde İmzası Bulunan) Harcama Yetkilisi sıfatıyla temyiz talep eden …] (aynı ilam maddesi ile ilgili olarak temyiz talebinde bulunan diğer tüm sorumluların kendi gündem sıralarında görüşülen dosyalarındaki temyiz dilekçelerinde de tamamen aynı olmak üzere), temyiz dilekçesinde özetle; personel hizmet alımlarına ait teknik şartnamenin 3. maddesindeki “Genel Hükümler” altında 3.4.2. Eğitim şartı olarak, madde 4, 5, 6’da belirtilen durumları ile ilgili okul mezunu veya lisans mezunu olması veya en az bir yıl rol unvanı ile ilgili iş deneyimi olması veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olması hususunun yer aldığını, …’nin aynı birimde 2011 yılından beri görev almakta olduğunu; ilgili rol ve unvanda önceki yıllarda da çalıştığını, bu durumu itibariyle madde 3.4.2’nin kapsamında değerlendirildiğini, vasıf farkı ödenerek “Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı” kadrosu için madde-5’te yer alan tabloda minimum eğitim gereksinimi olarak belirtilen ön lisans mezuniyeti koşulunu karşılamakta olduğunu, …’nun denetimin yapıldığı tarihte lisans mezunu olduğunu; ihaleye ait sözleşme başlangıç döneminde ön lisans mezunu olup, ilgili rol ve unvanda 2012 yılından beri çalışmakta olduğunu, bu durumu itibariyle madde 3.4.2’nin kapsamında değerlendirildiğini; vasıf farkı ödendiği “Yazım Geliştirme Uzman Yardımcısı” kadrosu için madde-5’te yer alan tabloda minimum eğitim gereksinimi olarak belirtilen ön lisans mezuniyet koşulunu da karşılamakta olduğunu; sonuç olarak, iki personel için de gerek teknik şartname madde-3.4.2’de yer alan “veya” ayraçları ile belirtilen şartlardan “lisans mezunu olunması” veya “en az bir yıl rol unvanı ile ilgili iş deneyimi olması” gerekse madde-5’te yer alan tabloda minimum eğitim gereksinimi şartlarının da sağlanmakta olduğunu,

…’nun;

… Anadolu Meslek Lisesi Grafik Tasarım Bölümünden 20/05/2000 yılında mezun olduktan sonra, … Üniversitesi … Meslek Yüksek Okulu Matbaacılık Bölümünden 2003 – 2004 Bahar Yarı Yılında mezun olduğunu, mezuniyet belgesi eki transkripte görüldüğü üzere 1. Sınıf Güz Döneminde 3 kredili Temel Bilgi Teknolojileri dersini, 1. Sınıf Bahar Döneminde 3 kredili Bilgisayar Kullanımı dersini 2. Sınıf Güz Döneminde 2 kredili Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı derslerini ve ayrıca 1. Sınıf Güz Döneminde 3 kredili Matematik ve 2. Sınıf Güz Döneminde 3 kredili Matematik derslerini de aldığını, 25.05.2015 tarihinde de … Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduğunu, teknik şartnamenin Genel Hükümler başlıklı 3. maddesinin 3.4.2. alt maddesinde Eğitim Şartı olarak; madde 4, 5, 6 da belirtilen durumlarda okul mezunu veya lisans mezunu olması veya en az 1 (bir) yıl rol ve unvanı ile ilgili iş deneyimi olması veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerinin sabit olduğunu, dilekçe ekinde sunulan mezuniyet belgesi ve transkript incelendiğinde, 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerini karşıladığının görüleceğini, SGK 4/A Hizmet Döküm Cetveli ve Bilişim ve Yazılım Sistemleri A.Ş.’den alınan 25/12/2017 tarihli belgelerde görüldüğü üzere Üniversitede çalışmaya başlamadan evvel 01/08/2005-30/06/2012 tarihleri arasında yazılım sektöründe kurumsal bir yazılım şirketi olarak hizmet veren …’de … Bakanlığı, … Bakanlığı, … Bakanlığı, … Üniversitesi ve …Kurumu (…) yazılım projelerinde görev aldığının, … Bilgisayar kursuna 19/06/2006-21/07/2006 tarihlerinde katılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen imzalanıp onaylanan Bilgisayar İşletmenliği Kursu’nu pekiyi derecesi ile tamamladığını, … tarafından düzenlenen Eğiticinin Eğitimi kursuna katılarak 2005 yılında kendisine belge düzenlendiğini, … Üniversitesi tarafından 11-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Üniversitenin Kurumsal Otomasyon Projesi “… Personel Alt Sistemleri” Hizmetiçi Eğitimlerinde Eğitimci olarak katıldığının ve özverili çalışmalarından dolayı kendisine Rektör … tarafından verilen teşekkür belgesi, … tarafından düzenlenen 01/10/2010 tarihinde düzenlenen Yazılımda Kalite İç Tetkik Eğitimi Sertifikası, … tarafından düzenlenen 01/10/2010 tarihinde düzenlenen Yazılımda Kalite Kalite İSO 9001:2008 Katılım Sertifikası ve Üniversite tarafından muhtelif tarihlerde düzenlenen diğer eğitimlere de katıldığına ilişkin belgelerin daha önceki savunmalarında sunulduğunu, Üniversitenin kullanmakta olduğu … İş Takip Formu incelendiğinde proje yöneticileri tarafından çalışan personele atanan işlerde; …’nun mezuniyetinin değil bilişim alanındaki mesleki bilgisi, sahada yapılan iş deneyimi, iş yapabilme ve iş bitirebilme kapasitesi göz önünde bulundurularak asgari ücretin % 300 ve daha fazlası ücret alarak çalışan personele atanan işlerin benzerlerinin kendisine de atandığını,

…’nin;

… Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümünden 01/06/2004 yılında mezun olduktan sonra, … Üniversitesi … Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden 06/06/2006 mezun olduğunu, mezuniyet not durumu belgesinde örüldüğü üzere 1. Yarıyılda 3 kredili Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersini, 2. Yarıyılda 3 kredili Temel Bilgisayar Bilimleri derslerini de aldığını, 31.05.2010 tarihinde de … Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduğunu, teknik şartnamenin Genel Hükümler başlıklı 3. maddesinin 3.4.2. alt maddesinde Eğitim Şartı olarak; madde 4, 5, 6 da belirtilen durumlarda okul mezunu veya lisans mezunu olması veya en az 1 (bir) yıl rol ve unvanı ile ilgili iş deneyimi olması veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerinin sabit olduğunu, dilekçe ekinde sunulan mezuniyet not durumu belgesi incelendiğinde 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerini karşıladığının görüleceğini, SGK 4/A Hizmet Döküm Cetveli incelendiğinde Üniversitede göreve başlamadan evvel farklı sektörlerde çalıştığını, 28.02.2011 tarihinde Üniversitede göreve başladığını, … kapsamında Üniversite ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen STFS (Satınalma Taşınır Finans) Projesinin yazılması ve uygulamaya alınması kapsamında tüm yazılım geliştirme, analiz, test ve uygulama süreçlerinde aktif rol aldığını, halen Üniversitenin tüm birimlerinde kullanılan STFS’nin saha destek ekibin sorumluluğu ve diğer geliştirilen tüm yazılım geliştirme, analiz, test ve uygulama süreçlerinde önemli rolü olan deneyimli ve başarılı bir personel olduğunu, Üniversite tarafından muhtelif tarihlerde düzenlenen diğer eğitimlere de katıldığını, Üniversitede kullanmakta olduğu … İş Takip Formu incelendiğinde proje yöneticileri tarafından çalışan personele atanan işlerde; …’nın mezuniyetinin değil bilişim alanındaki mesleki bilgisi, sahada yapılan iş deneyimi, iş yapabilme ve iş bitirebilme kapasitesi göz önünde bulundurularak asgari ücretin % 300 ve daha fazlası ücret alarak çalışan personele atanan işlerin benzerlerinin kendisine de atandığını, proje yöneticileri tarafından verilen işleri zamanında bitiren başarılı bir personel olup çok sayıda yazılımı hayata geçiren ekip içinde yer aldığını, Sayıştay denetimleri sırasında dikkat çekilen bu husus sebebi ile iyi niyet göstergesi olarak Üniversite yönetiminin aldığı karar ile ilgili personelin yazılı rızası alınarak ücretlerinin bir alt seviyeye (asgari ücretin % 210 fazlası) indirildiğini, bilindiği gibi 4857 sayılı İş Kanununun 62 nci maddesinde; “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.” denmesine rağmen iyi niyet göstergesi olarak bahsi geçen personelin ücretlerinde eksiltmeye gidildiğini, Sayıştay incelemesi olmadığı sürece iki personelin de işe girdiği dönem ve sonrasında ücret eksiltilmesi gibi bir işlemin yapılamayacağının çok açık olduğunu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 maddesinde düzenleme yapılarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri ile ihale yapılarak hizmet alımı yöntemi ile çalıştırılan personelin 02.01.2018 tarihinden itibaren en geç 90 gün için sürekli işçi kadrolarına atandıkları hususunun da bilinen bir durum olduğunu, …-… Derneğinden alınan görüşe göre; İktisat/İşletme bölümlerinden mezun bir yazılımcının aldığı ücretin 2015-2016 yılları arasında …-… TL arasında olduğunu, kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorlukların yeni bir istihdam modeli getirilmesine ve yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırladığını, bilişim personelinin istihdam sürecindeki zorluklar göz önünde bulundurulduğunda; özel sektörde ve kamuda aldıkları yüksek ücret, normal ücretin üzerinde iş bulma ve çalışma imkânları, personel işten ayrıldığında yerine alınacak kişinin zorluğu, aynı kalitede işi görecek personelin yerine konma zorluğu, kamu hizmetinin aksaması, verimlilik azalması gibi surunlar yaşanmakta olduğunu, bu sorunların yaşanmaması için anılan dönemde personelin sahip olduğu deneyim, başarı ve uyumu da göz önünde bulundurarak Üst Yöneticinin de onayını alarak gerekli artışların % 300 seviyesine yükseltildiğini, bilişim personelinin istihdam sürecindeki zorluklar ve yukarıda zikredilen başkaca olumsuzluklar göz önüne alındığında; Sayıştay denetçileri tarafından kamu zararı olarak nitelendirilen sürecin gerçekte öyle olmadığının; verilen ücretlerin normal piyasa şartlarının da altında olduğunun görüleceğini, yukarıda ayrıntılı olarak arz edilen hususlar göz önüne alındığında; yapılan iş ve işlemlerin tamamen iyi niyetle kamu hizmetlerinin aksamaması ve var olan deneyimli kurum ve yapılan işlerin bilincinde olan personelin elde tutulması, kaybedilmemesi adına yapılan bir işlem olup kamu zararı olarak değerlendirilmesinin doğru olmayacağını; kişilerin elde tutulamayarak kaybedilmesi halinde yukarıda … kayıtlarından görüleceği üzere daha yüksek ücretlerle ve kurumla bir ilgi ve bilgisi olmayan çalışanların istihdam edilmesine, kurumu tanıma ve yapacağı işlemlere vakıf olma sürecinde 3-6 ay arası bir süre kaybedilmesi söz konusu olacağından aslında bu şekilde kamu zararının söz konusu olacağını; dolayısıyla, kamu zararına sebebiyet verilmesi hususunun yeniden değerlendirilerek tazmin hükmünün kaldırılması hususunda gereğinin yapılmasını Kurulumuza arz etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında özetle; adı geçenin dilekçesinde özetle;

– …’nun … Anadolu Meslek Grafik Tasarımı Bölümünden 2000 yılında … Üniversitesi … Lisesi Meslek Yüksekokul Matbaacılık Bölümünden 2003-2004 Bahar Yarı Yılında mezun olduğu, 1. Sınıf Güz döneminde 3 kredili Temel Bilgi Teknolojileri dersini, 1. sınıf Bahar Döneminde 3 kredili Bilgisayar kullanımı dersini, 2. sınıf Güz döneminde 2 kredili Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı dersini, 1. Sınıf Güz Döneminde 3 kredili Matematik ve 2. Sınıf Güz Döneminde 3 kredili Matematik derslerini almış aldığı, 25.05,2015 tarihinde de … Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölümünden mezun olduğu, teknik şartnamenin Genel Hükümler başlıklı 3. maddesinin 3.4.2 alt maddesinde Eğitim Şartı olarak; madde 4, 5, 6 da belirtilen durumlarda okul mezunu veya lisans mezunu olması veya en az 1 (bir) yıl rol ve unvanı ile ilgili iş deneyimi olması veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerinin sabit olduğu, dilekçe ekinde sunulan mezuniyet belgesi ve transkript incelendiğinde; 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerini karşılandığı. SGK 4/A Hizmet Dökümü Cetveli ve …’den alman 25/ 12/2017 tarihli belgelerde Üniversitede çalışmaya başlamadan evvel 01/08/2005 – 30/06/2012 tarihleri arasında yazılım sektöründe kurumsal bir yazılım şirketi olarak hizmet veren …’de … Bakanlığı, … Bakanlığı, … Bakanlığı, …Üniversitesi ve … (…) yazılım projelerinde görev aldığı; … Bilgisayar kursuna 19/06/2006-21/07/2006 tarihlerinde katılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Bilgisayar İşletmenliği Kursunu pekiyi derecesi ile tamamladığı, … tarafından düzenlenen Eğiticinin eğitimi kursuna katılarak 2005 yılında kendisine belge verildiği, … Üniversitesi tarafından 11-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Üniversitenin Kurumsal Otomasyon Projesi “… Personel Alt Sistemleri” Hizmet içi Eğitimlerinde Eğitimci olarak katıldığını ve özverili çalışmalarından dolayı kendisine Rektör tarafından verilen teşekkür belgesi, … tarafından 01/10/2010 tarihinde düzenlenen Yazılımda Kalite İç Tetkik Eğitimi Sertifikası, yine Bilişim ve Yazılım Sistemleri A.Ş. tarafından 01/10/2010 tarihinde düzenlenen Yazılımda Kalite ISO 9001-2008 Katılım Sertifikası ve Üniversite tarafından muhtelif tarihlerde düzenlenen diğer eğitimlere de katıldığına ilişkin belgelerin daha önceki savunmalarında sunulduğunun belirtildiği,

…’nin ise; … Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümünden 2004 yılında, … Üniversitesi … Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden 2006 yılında mezun olduğunu, mezuniyet not durumu belgesinde 1. Yarıyılda 3 kredili Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersini, 2. Yarıyılda 3 kredili Temel Bilgisayar Bilimleri derslerini de aldığı, 31.05.2010 tarihinde de … Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduğu; teknik şartnamenin Genel Hükümleri başlıklı 3. maddesinin 3.4.2. alt maddesinde Eğitim Şartı olarak; madde 4, 5, 6 da belirtilen okul mezunu veya lisans mezunu olması veya en az 1 (bir) yıl rol ve unvanı ile ilgili iş deneyimi olması veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerinin sabit olduğu; dilekçe ekinde sunulan mezuniyet not durumu belgesi incelendiğinde; 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması hükümlerini karşıladığının görüleceği, ayrıca, SGK 4/A Hizmet Döküm Cetveli incelendiğinde Üniversitede göreve başlamadan evvel farklı sektörlerde çalıştığı ve 28.02.2011 tarihinde Üniversitede göreve başladığını … kapsamında Üniversite ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen STFS (Satmalma Taşınır Finans) Projesinin yazılması ve uygulamaya alınması kapsamında tüm yazılım geliştirme, analiz, test ve uygulama süreçlerinde aktif rol aldığı, Üniversitenin tüm birimlerinde kullanılan STFS’nin saha destek ekibin sorumluluğu ve diğer geliştirilen tüm yazılım geliştirme, analiz, test ve uygulama süreçlerinde önemli rolü olan deneyimli ve başarılı bir personel olduğu, Üniversite tarafından muhtelif tarihlerde düzenlenen diğer eğitimlere de katıldığı; Üniversitede kullanmakta olduğu … İş Takip Formu incelendiğinde proje yöneticileri tarafından, …’nin mezuniyetinin değil bilişim alanındaki mesleki bilgisi, sahada yapılan iş deneyimi, iş yapabilme ve iş bitirebilme kapasitesi göz önünde bulundurularak asgari ücretin % 300 ve daha fazlası ücret alarak çalışan personele atanan işlerin benzerlerinin kendisine de üst yöneticinin onayı alınarak atamasının yapıldığı ifade edilerek dilekçe ekinde yukarıda zikredilen kanıtlayıcı belgelerin sunulduğu,

– Sonuç olarak, iki personelin için de gerek teknik şartname madde-3.4.2’de yer alan “veya” ayraçları ile belirtilen şartlardan “lisans mezunu olunması” veya “en az bir yıl rol unvanı ile ilgili iş deneyimi olması” gerekse madde-5’te yer alan tabloda minimum eğitim gereksinimi şartlarının da karşılandığı

Hususlarının ileri sürüldüğü ve bu meyanda tazmin hükmünün kaldırılması talebinde bulunulduğu ifade edildikten sonra; ortaya konulanlar karşısında ilgililerin temyiz taleplerinin kabulü ile verilen tazmin hükmünün kaldırılmasına karar verilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

İşbu dosya ile duruşma talebinde bulunan … ve aynı ilam maddesi ile ilgili olarak kendi gündem sıralarında görüşülen dosyayla duruşma talebinde bulunan sorumlulardan … ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

Öncelikle, sorumlular tarafından ilgili personelin “eğitim” ve “tecrübe” gereksinimlerini karşıladığı ifade edilmekte ve bu durum temyiz dilekçesi ekindeki belgelere dayandırılmakta ise de; söz konusu belgelerin tamamı “eğitim” gereksinimi ile ilgili olup, temyize esas Ek İlamda da belirtildiği üzere ihtilafa konu olan husus “tecrübe” gereksinimidir.

Teknik şartnameye ek listelere göre “yazılımcı kadrosu” ve “yazılım geliştirme uzman yardımcısı” rol unvanı için aranan “tecrübe gereksinimi” şartı, ilgili personel için “bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı mezunu veya yükseköğretiminde yazılım alanı ile ilgili dersleri almış olmak, lisans mezunu olup, bilişim alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak ya da bilişim alanında ön lisans mezunu olmak”tır.

Söz konusu ihale kapsamında çalışan personelden …, Açıköğretim 4 yıllık işletme bölümü mezunu olup bu kişinin durumu tecrübe gereksinimlerinden “mezuniyet ve bölüm içeriği ile ilgili olanları” yönüyle detaylıca analiz edildiğinde; “Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Programcılığı mezunu olmak” veya “lisans mezunu olup bilişim alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak” veya “bilişim alanında ön lisans mezunu olmak” şartlarını sağlamadığı görülmektedir. Tecrübe gereksinimlerinden “mezuniyet ile ilgili olanları” sağlamayan kişinin durumu “Veya yüksek öğretiminde yazılım alanı ile ilgili dersleri almış olmak” şartı çerçevesinde tekrar değerlendirildiğinde ise; dilekçede yer alan bilgilere göre ilgilinin … Üniversitesi … Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümünden 2006 yılında mezun olduğu, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerini de aldığı görülmüşse de; Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi ile ilgili olarak … Üniversitesi resmi web sitesinde dersin amacı ile ilgili olarak “Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir.” denilmiş ve dersin içeriği ile ilgili olarak ise “Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access kullanımı” şeklinde bilgi verilmiştir. İlgili 31.05.2010 tarihinde de … Üniversitesi Açıköğretim İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuş olup, bu bölümde gösterilen dersler ve içeriklerine resmi web sitesinden detaylıca ulaşılabilmektedir. Yapılan incelemede … Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde “yazılım dersi” verildiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı gibi yine bu kişinin Açıköğretim İşletme Bölümü mezunu olması nedeniyle sosyal bilimlerde örgün eğitimde verilen temel bilgisayar derslerini dahi bizzat okulda aldığını kanıtlar mahiyette bir belge de mevcut değildir.

Kamu zararına konu edilen diğer personel …, 2 yıllık Matbaacılık Bölümü Mezunu olup bu kişinin durumu tecrübe gereksinimlerinden “mezuniyet ve bölüm içeriği ile ilgili olanları” yönüyle detaylıca analiz edildiğinde; ilgilinin, “Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Programcılığı mezunu olmak”, “Lisans mezunu olup bilişim alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak” veya “Bilişim alanında ön lisans mezunu olmak.” şartlarını sağlamadığı görülmektedir. Tecrübe gereksinimlerinden “Veya yüksek öğretiminde yazılım alanı ile ilgili dersleri almış olmak” şartı çerçevesinde yapılan değerlendirmede ise; kişinin … Üniversitesi … Meslek Yüksek Okulu Matbaacılık Bölümünde aldığı Temel Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı derslerinin bu derslerin isimlerinde de anlaşılacağı üzere, bilgisayar/sistem yazılımına dair dersler olmayıp, bilgisayarın donanım veya programlarının genel itibariyle tanıtılması ve kullanılmasına dair temel dersler olduğu anlaşılmaktadır ki Açıköğretim İşletme Mezunu bu kişinin de sosyal bilimlerde örgün eğitimde verilen temel bilgisayar derslerini dahi bizzat okulda aldığını kanıtlar mahiyette bir belge de bulunmamaktadır.

-Diğer taraftan, yukarıda da bahsi geçen- teknik şartnamedeki listede yer alan “tecrübe gereksinimi” ile ilgili başkaca hüküm bulunmamasına karşın eğitim şartı ile ilgili teknik şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı 3. maddesinin 3.4.2 nci fıkrasında aynen; “3.4.2. Eğitim şartı olarak; Madde 4, 5, 6 da belirtilen durumları ile ilgili okul mezunu veya lisans mezunu olması veya en az bir yıl rol unvanı ile ilgili iş deneyimi olması veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olması,” denilmektedir.

Söz konusu maddede bahsedilen 4 üncü madde, “Çalışanların Sahip Olması Gereken Özellikler” başlıklı olup; “Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet gruplarında ve belirlenen görevleri yapacaklardır.” şeklindedir. 5. madde, “Çalışanların Eğitim Durumlarını ve Alacağı Ücret Yüzdelerini Gösterir Liste”yi ihtiva etmektedir. “Çalışma Düzeni, Saatleri ve İstenecek Belgeler” başlıklı 6. maddede ise madde başlığında yer alan konuları düzenleyen hükümler bulunmaktadır.

Tüm bu maddeler ve her bir kadro ve rol ünvanı için gerek eğitim ve tecrübe gereksinimleri gerekse ücret bilgisinin ayrıntılı belirlendiği liste incelendiğinde “Yazılımcı” kadrosu ve “Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı” kadrosu için gerekli “eğitim şartı” aşağıdaki gibidir:

– Önlisans mezunu olması, (Madde 5’teki Listeye göre)

– Veya en az bir sene rol ünvanı ile ilgili iş deneyimi olması, (3.4.2. maddeye göre) (Kaldı ki 6.3.7. maddeye göre daha önceden en az bir sene rol unvanında kurumsal çalışması olanlarda eğitim şartı aranmaz.)

– Veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olunması.

Bu minvalde, teknik şartnamenin 3.4.2. maddesinde belirtilen şartlar içeriğinden açıkça anlaşılacağı üzere “eğitim şartı” ile ilişkilendirilebilecek bir husus olup, anılan personelin gerekli vasfı taşıdığı iddiasına gerekçe olarak sunulan “minimum ön lisanstan mezun olma gereksiniminin karşılanması durumu ve dilekçe ekinde sunulan sertifika, transkript, teşekkür belgesi vb. tüm belgeler” “mezuniyet derecesi” ile ilgilidir ve işbu eğitim şartını sağlamaya yöneliktir. Oysa 5 inci maddede yer alan tecrübe gereksinimleri “yazılımcı” kadrosunda “yazılım geliştirme uzman yardımcılığı” için aranacak yazılım ve bilişim alanlarındaki öğrenim durumlarını ve bu alanda alınan dersleri esas almaktadır. Dolayısıyla, kişinin mezun olduğu bölümün içeriğinin anlam kazandığı “tecrübe gereksinimi” şartı teknik şartnamede ayrıca düzenlenmiş olmakla; % 300 vasıf farkı ödemesi, kadro unvanı ve rol unvanı taşıyıcısının bu gereksiniminin detaylandırıldığı bölümlerden mezun olma şartına bağlanmıştır.

Öte yandan, Türk Dil Kurumunun web sitesinde “yazılım”, “Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, programlama dilleri ve belgelemelerin tümü” şeklinde tanımlanmakta olup; buna göre yazılım, bilgisayar ve tamamlayıcı donatılar ile materyallerin donanımı hakkındaki bilgi veya bir ofis programının kullanım bilgisinden öte bizzat bu ve daha fazla programların kodlama yoluyla oluşturulması süreci ile bu programların yönetilmesi ve gerekli hallerde müdahale bilgilerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda, yazılım ile ilgili derslerin üniversitelerde yazılım mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği gibi bölümlerde verilen dersler olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır ki bu sonuç karşısında işletme bölümünde veya matbaacılık bölümünde verilen ve yazılım ile ilgisi olmayan bilgisayar kullanımına dönük temel dersleri yazılım gibi bilgisayar alanında daha detay ve ileri düzeydeki bir eğitim kapsamında olduğunu kabul etmek gerçekçi olmamakla beraber; böyle bir kabulden hareketle asgari ücret üzerinden aynı vasıf farkı ücret ödenmesi, kurumda çalışan ve ilgili “tecrübe gereksinimini” sağlayan diğer bilgisayar ve yazılım mühendisliği mezunu çalışanlar açısından hakkaniyete uygun düşmeyecektir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, tazmin hükmüne konu iki personelin yükseköğrenim eğitim hayatları boyunca tecrübe gereksinimi şartı olan “yazılım dersi” aldığına dair hiçbir kanıt sorumlularca ibraz edilmemiş olduğu ve bu nedenle personel hizmet alımı ihalesine ilişkin teknik şartnamede yer alan “tecrübe gereksinimi” şartını taşımadıkları anlaşıldığından; bu kişilere vasıf farkı olarak asgari ücretin % 210 yerine % 300 fazlasının ödenmesi mümkün görülmemektedir.

Sonuç itibariyle, yeterli gereksinime sahip olmayan personel çalıştıran yükleniciye yapılan birim fiyat ödemesi, vasıf farkı kadar kamu zararına sebebiyet verdiğinden; temyiz talebinde bulunan tüm sorumluların tamamen ortak mahiyette olan dilekçelerindeki itirazların reddedilerek 342 sayılı Ek İlamın 2. maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, (Temyiz Kurulu ve …. Daire Başkanı … ve … Daire Başkanı …’in aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı) oy çokluğuyla,

6085 sayılı Kanunun 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştay’da karar düzeltilmesi yolu açık olmak üzere,

Karar verildiği 16.06.2021 tarih ve 49734 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

Karşı oy gerekçesi/Azınlık görüşü

Temyiz Kurulu ve …. Daire Başkanı … ve …. Daire Başkanı ..:

Personel hizmet alımına ait teknik şartnamenin 3. maddesindeki “Genel Hükümler” altında 3.4.2. Eğitim şartı olarak, madde 4, 5, 6’da belirtilen durumları ile ilgili okul mezunu veya lisans mezunu olması veya en az bir yıl rol unvanı ile ilgili iş deneyimi olması veya en az 80 saatlik akademik kurumlardan alınmış iş konusu ile ilgili sertifika sahibi olması hususu yer almaktadır.

Aynı birimde 2011 yılından beri görev aldığı anlaşılan …, ilgili rol ve unvanda önceki yıllarda da çalışmış, bu durumu itibariyle madde 3.4.2’nin kapsamında değerlendirilmiş olup; vasıf farkı ödenerek “Yazılım Geliştirme Uzman Yardımcısı” kadrosu için madde-5 de yer alan tabloda minimum eğitim gereksinimi olarak belirtilen ön lisans mezuniyeti koşulunu karşılaması noktasında hukuki bir sorun bulunmamaktadır.

İlgili rol ve unvanda 2012 yılından beri çalışmakta olduğu anlaşılan … ise, denetimin yapıldığı tarihte lisans mezunu olmakla birlikte ihaleye ait sözleşme başlangıç döneminde ön lisans mezunu durumundadır. Bu durumu itibariyle madde 3.4.2’nin kapsamında değerlendirilmiş olup; bu personel de vasıf farkı ödendiği “Yazım Geliştirme Uzman Yardımcısı” kadrosu için madde-5 yer alan tabloda minimum eğitim gereksinimi olarak belirtilen ön lisans mezuniyet koşulunu karşılamaktadır

Sonuç olarak, iki personelin de gerek teknik şartname madde-3.4.2’de yer alan “veya” ayraçları ile belirtilen şartlardan “lisans mezunu olunması” veya “en az bir yıl rol unvanı ile ilgili iş deneyimi olması” gerekse madde-5 te yer alan tabloda minimum eğitim gereksinimi şartlarını karşıladıkları görülmektedir.

Buna ilaveten, temyiz dilekçesi ekinde gönderilen diploma, transkript, iş deneyimine ilişkin belgeler, sertifika, teşekkür belgesi vb. tüm belgeler karşısında Ek İlamda adı geçen personelin “eğitim” ve “tecrübe gereksinimi” şartlarını taşıdıkları açık ve nettir. Dolayısıyla, kendilerine bulundukları kadro ve rol unvanının ücretinin ödenmesinde kamu zararına sebebiyet verildiğinden söz edilemez.

Kaldı ki, söz konusu personelin bulundukları kadro ve rol unvanında görevlerini yerine getirmediği noktasında bir itiraz da bulunmadığından; yüklenici ile çalıştırdığı personeli ilgilendiren bir hususta görevin layıkıyla yerine getirildiğini kabul etmek gerekir.

Bu hususların dışında, 4857 sayılı İş Kanununun 62 nci maddesinde; “Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.” denilmekte olduğundan; İdarece tek taraflı olarak gerçekleştirilen ücret eksiltmesi uygulamasının yasal bir dayanağı da bulunmamaktadır.

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, kamu zararına sebebiyet veren bir durum oluşmadığından; sorumluların temyiz dilekçelerinde tamamen aynı mahiyette dile getirilen itirazların kabul edilerek tazmin hükmünün kaldırılması gerekir.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz