Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel ilkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Teknik şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) Alınacak malın teknik kriterleri ve özellikleri, ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

(2) Teknik şartnamede, varsa ulusal standart ve dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir. Ancak ulusal standardın bulunmaması durumunda sadece uluslararası standart esas alınarak düzenleme yapılabilir.

(3) Teknik şartnamede, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir…” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Anjiyografi Cihazı Temini

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Anjiyografi Cihazı Temini

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Ayniyat Deposuna” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Anjiyografi Ünitesi C-Kol Statifi” başlıklı 5’inci maddesinde “…5.5. Sistemin C-kolu RAO/LAO projeksiyon açılanmasını rotasyon hızı en az 25 derece/saniye ve caudal/cranial projeksiyon açılanmasını en az 18 derece/saniye hızla yapabilmelidir…” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Flat Panel Dedektör ve TV Sistemi” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.3. Flat panel görüntüleme en az 1024×1024 matriks ve detektör piksel boyutu en fazla 194 mikrometre olmalıdır.

7.4. Flat dedektör en az 1024×1024 matriks ve en az 16 bit derinlikte olmalıdır…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Dijital Görüntüleme ve Değerlendirme Ünitesi” başlıklı 10’uncu maddesinde “…10.2 Sistemde 1024×1024 matrikste ve en az 10 bit derinlikte ve en az 100.000 imaj hafıza kapasitesi olmalıdır…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Üç Boyutlu İş İstasyonu (Work Station)” başlıklı 11’inci maddesinde “…11.12.  Sistemde, güvenilirliği CE belgesiyle kanıtlanmış, iki farklı açıdan alınan kontraslı anjiografik görüntü ile ekstra herhangi bir sarf malzemeye gerek kalmaksızın “görüntü tabanlı FFR” (Quantitativ Flow Reserve (QFR) veya Virtual FFR (vFFR), vb.) hesabı yapılabilmesini sağlayan özellik, deneme amaçlı olarak en az 25 hasta yapılacak şekilde verilmelidir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Fiyat Dışı Unsur İçin Üstün Özellikler” başlıklı 19’uncu maddesinde “…19.1 X-ışın tüpünün anot ısı kapasitesi fiziksel değer olarak 5000 kHU ve üzerinde olması. (Nispi Ağırlık: 5 puan)

 19.2 X-ışın tüpünün anot soğutma hızının 1500 kHU/dakika üzerinde olması (Nispi Ağırlık: 4 puan)

 19.3 Flat panel dedektör piksel aralığı en fazla 154 x 154 mikron olması. (Nispi Ağırlık: 3 puan)

  19.4. En az 5 (beş) adet bakır filtrenin hasta absorbsiyon değerlerine dayalı olarak sistem tarafından (kullanıcı hiçbir programlamaya gerek duyulmadan ve hasta kilosu, boyu gibi değerlere gerek duyulmaksızın) otomatik seçilip yerleştirilmesi. C-Kol masa açıları değiştiğinde, değişen absorbsiyon değerleri ile birlikte filtre değerlerinin yeni pozisyonun absorbsiyonuna göre hesaplanarak yerleştirilmesi ve bu sayede hasta ve kullanıcının aldığı dozun azaltılması. (Nispi Ağırlık: 2 puan)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda; idarelerin yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, ihale konusu mal alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliğini sağlaması gerektiği ve Teknik Şartname’de, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemediği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemediği fakat ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmadığı veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmadığı hallerde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebildiği görülmüştür.

 

İdarelerin ihtiyaçlarının uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ve ihtiyaç karşılanırken ihaleye konu ürünün teknolojik performansını belirleme konusunda takdir hakkı ve yetkisi bulunmakta, ihtiyacın belirlenmesinde belli bir cihazın özelliklerini dikkate alma yönünde bir zorunluluğu bulunmamaktadır. İdarece ihtiyacın en etkili ve verimli şekilde temin edilmesine imkân sağlayacak düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, alım konusuna ilişkin teknik kriter ve özellikleri belirleme hususundaki takdir yetkisinin yukarıda yer verilen mevzuat maddeleri ile belli ölçüde sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.

 

İhale mevzuatındaki temel ilkelerin aynı anda en iyi şekilde gerçekleştirilmesi imkanı bulunmadığı, Teknik Şartnamelerin ihaleye teklif verecek isteklilerin her talebini karşılayacak ya da içerecek şekilde düzenlenemeyeceği, idarelerin de hasta sağlığı ve güvenliği açısından cihazlara yönelik özellikleri belirleme takdir yetkisi ve sorumluluğunun bulunduğu, idarelerin katılımı arttırmak adına ihtiyacını karşılamayan tercihlere zorlanmaması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin Teknik Şartname’nin 5.5., 7.3., 7.4., 10.2., 11.12’nci ve 19.4’üncü maddelerinde yönelik iddialarının ilgili maddelerde değişiklik yapılmasına, 19.1., 19.2’nci ve 19.3’üncü maddelerinde yönelik iddialarının ise ilgili maddelerin kaldırılmasına ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin ilgili itirazlarının kendi cihazlarının Teknik Şartname düzenlemelerine uygun hale getirilmesi amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ayrıca, Teknik Şartname’nin 11.12’nci maddesinde deneme amaçlı olarak en az 25 hastaya yapılacak şekilde görüntü tabanlı FFR hesabı yapılabilmesini sağlayan özelliğin talep edildiği, başvuru sahibi tarafından da deneme sonrası yazılımın atıl kalacağı, sonrasında firmaların yüksek tutarlar ile ilgili yazılımı sağlayacağı ve söz konusu ihalede malın satın alınmasının haricinde çok kısa süreyle kiralama hizmeti alınacağının iddia edildiği, ancak söz konusu düzenlemede deneme sonrası yazılımın kullanımına devam edileceği hususunda bir belirleme bulunmadığından, ilgili düzenlemeden iddia edilen yönde bir anlamın çıkarılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Teknik Şartname’de bazı değişiklikler yapılması suretiyle rekabet ortamının sağlanacağı ifade edilmekle birlikte, ihale dokümanlarındaki teknik özelliklerin tüm firmaların ihaleye katılımını sağlayacak şekilde düzenlenemeyeceği, idarenin ihtiyacın belirlenmesinde belli bir cihazın özelliklerini dikkate alma yönünde bir zorunluluğu bulunmadığı, idarece ihtiyacın en etkili ve verimli şekilde temin edilmesine imkân sağlayacak düzenlemeler yapılması gerektiği, şikayete konu Teknik Şartname düzenlemelerinde, verimliliğe, fonksiyonelliğe, rekabeti sağlamaya yönelik bir aykırılık bulunmadığı, idarenin hasta sağlığı ve güvenliği açısından cihaza yönelik özellikleri belirleme takdir yetkisi ve sorumluluğu çerçevesinde yetki sınırları dahilinde hareket ettiği, başvuru sahibinin söz konusu düzenlemelerin tek marka, modele yönelik olduğuna ilişkin bir iddiasının da bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz