doğrudan temin limiti 2023
doğrudan temin limiti 2023
Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2021
Dairesi 2
Karar No 35759
İlam No 137
Tutanak Tarihi 21.3.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Revize fiyat

… yüklenimindeki … Onarım İşi’nde iş artışı kapsamında hakedişe giren … Poz Numaralı … yapılması yeni iş kaleminin … m3’ünün ödenmesinde revize fiyat yapılmadığı görülmüştür.

Taraflarca imzalanan Sözleşmenin 28.2. Maddesinde; “28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R = F x [ 1 – (A x F) / S ]

S = Sözleşme bedeli (TL),

F = İş kaleminin birim fiyatı (TL /

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

R = Revize birim fiyat (TL /

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.”

Denilmiştir.

Yukarıda yer verilen Sözleşme hükmü uyarınca yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde revize fiyat yapılması gerekmektedir.

Buna göre; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen … Poz Numaralı yeni iş kalemi fiyatı oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarı … m3’dür. Bu miktarın yüzde 20 fazlası … m3 olup, bu tutarın üzerindeki … m3’ünün ödenmesi için revize fiyat yapılması gerekmektedir.

R= … * [ 1 – (… m3 x …) / … ]

Revize Fiyat= … TL

Bu durumda … m3’lük miktarın ödemesinin … TL üzerinden yapılması gerekirken … TL üzerinden yapılarak toplamda … TL tutarında kamu zararına sebebiyet verilmişse de; gönderilen savunmalarda; kamu zararı tutarı olan … TL nin … tarih ve … yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ile tahsil edildiği ve bütçeye gelir kaydedildiği anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına;

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz