Toplantı No 2023/045
Gündem No 29
Karar Tarihi 06.09.2023
Karar No 2023/UY.I-1189

BAŞVURU SAHİBİ:

Vestan İnş. Tic. ve San. A.Ş. – Eysan Yapı İnş. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/392987 İhale Kayıt Numaralı “Van-Saray Örenburç Göleti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.05.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Van-Saray Örenburç Göleti” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 24.08.2023 tarih ve 105817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/980 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece SÖG.2023-13 poz numaralı “Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento” iş kalemi içerisinde 0,50 saat düz işçilik girdisinin öngörüldüğü, ancak DSİ Genel Müdürlüğü birim fiyat kitabı analiz ve tarifleri incelendiğinde, gölet imalatları bünyesine giren çimento için 55.107.1501 poz numaralı “Çimento Taşınması” rayici içerisinde 0,50 saat, 55.116.1501 poz numaralı “Barajlarda her türlü inşaat aksamının bünyesine giren çimentonun bedeli” rayici içerisinde 0,50 saat olmak üzere toplam 1,00 saat düz işçilik girdisinin yer aldığı, bu kapsamda idarece SÖG.2023-13 poz numaralı iş kalemi içerisinde düz işçilik girdisinin 1,00 saat olarak belirlenmesi ve yaklaşık maliyet ile sınır değerin yeniden hesaplanarak aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.05.2023 tarihinde yapılan “Van-Saray Örenburç Göleti” işine ilişkin ihaleye 25 isteklinin katıldığı, idarece sınır değerin 163.331.061,39 TL olarak hesaplandığı,

 

Sınır değerin altında teklif sunan başvuru sahibi dahil 9 istekliye 20.06.2023 tarihinde EKAP üzerinden “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının gönderildiği, söz konusu yazıda “Van-Saray Örenburç Göleti işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 05.07.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız ve aşırı düşük teklif açıklamalarınızı 05.07.2023 tarihine kadar sunmanız gerekmektedir.

AÇIKLAMA:

Bölge Müdürlüğümüzce; 11.05.2023 tarihinde, 2023/392987 ihale kayıt nolu: “Van-Saray Örenburç Göleti” yapım işi ihale edilmiş olup, söz konusu ihale için vermiş olduğunuz teklif, İhale Komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliğ Madde 45 ve İdari Şartname Madde 33’e göre değerlendirilmiş ve aşırı düşük bulunmuştur.

Yapılacak işler göz önüne alındığında, vermiş olduğunuz teklif bedeli ile söz konusu işi hangi avantajlı koşulları kullanarak gerçekleştireceğiniz konusunda açıklama istenilen iş kalemleri;

• SÖG.2023-01 Açıkta Kazı yapılması

• SÖG.2023-02 Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesi Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (1)

• SÖG.2023-03 Ocak Sahalarında Kaya ve Kaya Ufağı Dolgu Malzemesi Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (4 + Ku Nolu Dolgu)

• SÖG.2023-07 Göletlerde Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması

• SÖG.2023-13 Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento

• SÖG.2023-18 Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması

• SÖG.2023-30 Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması

  Kamu İhale Genel Tebliğ madde 45.1.2.2’ye göre açıklama istenilmeyen analiz girdileri yazımız ekinde bildirilmiştir. Ancak madde 45.1.2.3 uyarınca “İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.” denilmektedir.

Sınır değerin altındaki teklifinizin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

-Yapım yönteminin ekonomik olması,

-Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

-Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelere dayalı olarak ve yukarıdaki maddelerde dikkate alınarak yazılı olarak açıklanmanız gerekmektedir. Söz konusu belgeler Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmak zorundadır.

05.07.2023  tarihine kadar, istenilen açıklamaları belgeleriyle birlikte ihale komisyonuna sunmadığınız takdirde teklifiniz değerlendirilmeye alınmayacaktır.” ifadelerine yer verilerek isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarının talep edildiği görülmüştür.

 

Açıklama istenilen iş kalemlerinin SÖG.2023-01, SÖG.2023-02, SÖG.2023-03, SÖG.2023-07, SÖG.2023-13, SÖG.2023-18 ve SÖG.2023-30 olduğu, aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde Açıklama İstenmeyen Analiz Girdileri Listesi, Açıklama İstenilen İş Kalemleri Listesi ve söz konusu iş kalemlerine ait sıralı analiz girdi tablolarına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece 20.06.2023 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilere verilen sıralı analiz girdi tabloları incelendiğinde itirazen şikâyete konu SÖG.2023-13 poz numaralı “Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento” iş kaleminin analizinin aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür:

SÖG.2023-13

Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento

Girdi No

Girdi Tanımı

Birimi

Miktar

Birim Fiyat

Tutar

MALZEME

 

 

 

 

 

10.130.1201

Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42.5 N)

TON

1,0000000000

 

 

İŞÇİLİK

 

 

 

 

 

10.100.1062

Düz işçi (inşaat işçisi)

SA

0,5000000000

 

 

NAKLİYE

 

 

 

 

 

Nakliye

Çimento Taşınması (A: 1, B: 1,25, Mesafe: 127 KM, F= A x K x (0,0007 x M+0,01) x B)

TON

1,0000000000

 

 

TOPLAM

 

KAR VE GENEL GİDERLER

 

TOPLAM TUTAR

 

 

ENK Yapı İnş. Tic. A.Ş. tarafından 03.07.2023 tarihinde SÖG.2023-03 poz numaralı “Ocak Sahalarında Kaya ve Kaya Ufağı Dolgu Malzemesi Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (4 + Ku Nolu Dolgu)” ve SÖG.2023-30 poz numaralı “Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması” iş kalemlerine yönelik idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvuru üzerine idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının yenilenmesine karar verildiği,

 

Sınır değerin altında teklif sunan başvuru sahibi dahil 9 istekliye 25.07.2023 tarihinde yeniden EKAP üzerinden “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazının gönderildiği, söz konusu yazıda “Van-Saray Örenburç Göleti işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 02.08.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız ve aşırı düşük teklif açıklamalarınızı 02.08.2023 tarihine kadar sunmanız gerekmektedir.

AÇIKLAMA:

Bölge Müdürlüğümüzce; 11.05.2023 tarihinde, 2023/392987 ihale kayıt nolu: “Van-Saray Örenburç Göleti” yapım işi ihale edilmiş olup, söz konusu ihale için vermiş olduğunuz teklif, İhale Komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliğ Madde 45 ve İdari Şartname Madde 33’e göre değerlendirilmiş ve aşırı düşük bulunmuştur.

Yapılacak işler göz önüne alındığında, vermiş olduğunuz teklif bedeli ile söz konusu işi hangi avantajlı koşulları kullanarak gerçekleştireceğiniz konusunda açıklama istenilen iş kalemleri;

• SÖG.2023-01 Açıkta Kazı yapılması

• SÖG.2023-02 Ocak Sahalarında Geçirimsiz Dolgu Malzemesi Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (1)

• SÖG.2023-03 Ocak Sahalarında Kaya ve Kaya Ufağı Dolgu Malzemesi Kazılması ve Gölet Dolgusuna Konulması (4 + Ku Nolu Dolgu)

• SÖG.2023-07 Göletlerde Açıkta Her Beton Sınıfında Betonarme Betonu Yapılması

• SÖG.2023-13 Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento

• SÖG.2023-18 Yollarda Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması

• SÖG.2023-30 Ocak Taşı İle Taş Duvar Yapılması

Kamu İhale Genel Tebliğ madde 45.1.2.2’ye göre açıklama istenilmeyen analiz girdileri yazımız ekinde bildirilmiştir. Ancak madde 45.1.2.3 uyarınca “İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2) maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dâhil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.” denilmektedir.

Sınır değerin altındaki teklifinizin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

-Yapım yönteminin ekonomik olması,

-Seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

-Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında belgelere dayalı olarak ve yukarıdaki maddelerde dikkate alınarak yazılı olarak açıklanmanız gerekmektedir. Söz konusu belgeler Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmak zorundadır.

02.08.2023  tarihine kadar, istenilen açıklamaları belgeleriyle birlikte ihale komisyonuna sunmadığınız takdirde teklifiniz değerlendirilmeye alınmayacaktır.” ifadelerine yer verilerek isteklilerden tekrar aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarının talep edildiği ve aşırı düşük teklif sorgulama yazısının ekinde Açıklama İstenmeyen Analiz Girdileri Listesi, Açıklama İstenilen İş Kalemleri Listesi ve söz konusu iş kalemlerine ait sıralı analiz girdi tablolarına yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece 25.07.2023 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilere verilen sıralı analiz girdi tabloları incelendiğinde itirazen şikâyete konu SÖG.2023-13 poz numaralı “Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento” iş kaleminin analizinde idarece herhangi bir değişiklik yapılmadığı, analizin yine aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür:

 

SÖG.2023-13

Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento

Girdi No

Girdi Tanımı

Birimi

Miktar

Birim Fiyat

Tutar

MALZEME

 

 

 

 

 

10.130.1201

Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42.5 N)

TON

1,0000000000

 

 

İŞÇİLİK

 

 

 

 

 

10.100.1062

Düz işçi (inşaat işçisi)

SA

0,5000000000

 

 

NAKLİYE

 

 

 

 

 

Nakliye

Çimento Taşınması (A: 1, B: 1,25, Mesafe: 127 KM, F= A x K x (0,0007 x M+0,01) x B)

TON

1,0000000000

 

 

TOPLAM

 

KAR VE GENEL GİDERLER

 

TOPLAM TUTAR

 

 

Yukarıda yer verilen mevzuat maddelerinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenmiş olup; bu başvuruların ihale süreci içerisinde şikâyete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale sürecinde gerçekleşen işlem veya eylemler sebebiyle herhangi bir isteklinin hak kaybına veya zarara uğramasının muhtemel olduğu durumlarda, bu idare işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla mevzuatta öngörülen süreler içerisinde şikâyet başvurusuna konu edilmesi gerektiği, başvuru sürelerine ilişkin yukarıda aktarılan Kanun hükümleri çerçevesinde şikâyet başvuru süresinin iddia konusu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacağı anlaşılmıştır.

 

İdarece aşırı düşük teklif istenilmesine yönelik olarak gönderilen 20.06.2023 tarihli yazı ekinde yer alan SÖG.2023-13 poz numaralı “Gölet İmalatları Bünyesine Giren Çimento” iş kaleminin analizinin, 25.07.2023 tarihli aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilere gönderilen söz konusu iş kalemi analizi ile aynı olduğu ve iş kalemi analizinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, dolayısıyla başvuru sahibi istekli tarafından, yukarıda yer verilen iddiaya ilişkin hususun farkına varıldığı veya varılmış olması gereken tarihin, istekliye ilk aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısının EKAP üzerinden gönderildiği tarih olan 20.06.2023 tarihi olduğu değerlendirilmiştir.

 

           Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi isteklinin söz konusu iddiasının yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı ilk aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısının EKAP üzerinden gönderildiği tarih olan 20.06.2023 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.08.2023 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

427 YORUMLAR

 1. You’re truly a just right webmaster. The website loading pace is amazing.
  It kind of feels that you are doing any distinctive trick.
  Furthermore, the contents are masterwork. you have done a fantastic
  process on this topic! Similar here: dyskont online and also here:
  Najlepszy sklep

 2. Hello! Do you know if they make any plugins to
  help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Cheers! You can read similar art here:
  Najlepszy sklep

 3. Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Many thanks! You can read similar article here: E-commerce

 4. Good day! Do you know if they make any plugins to
  help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Appreciate it! I saw similar blog
  here: Backlink Portfolio

 5. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Many thanks! You can read similar blog
  here: Good escape room

 6. I’ve been browsing on-line greater than three hours nowadays, yet I never discovered any interesting article like yours. It’s pretty price sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web can be a lot more helpful than ever before<a href="[Link deleted]

 7. Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it!

  I saw similar text here: blogexpander.com

 8. Профессиональные seo <a href=[Link deleted]услуги для максимизации онлайн-видимости вашего бизнеса. Наши эксперты проведут глубокий анализ сайта, оптимизируют контент и структуру, улучшат технические аспекты и разработают индивидуальные стратегии продвижения.

 9. The latest top football news <a href=[Link deleted]today. Interviews with football players, online broadcasts and match results, analytics and football forecasts, photos and videos.

 10. Discover the fascinating world of online games with GameHub Azerbaijan <a href=[Link deleted]Get the latest news, reviews and tips for your favorite games. Join our gaming community today!

 11. эскорт услуги от индивидуалок москвы <a href=[Link deleted]Вызвать проститутку на любой вкус по низким ценам. Каталог шлюх Москвы

 12. Play PUBG Mobile <a href=[Link deleted]an exciting world of high-quality mobile battle royale. Unique maps, strategies and intense combat await you in this exciting mobile version of the popular game.

 13. The Dota 2 website <a href=[Link deleted]Azerbaijan provides the most detailed information about the latest game updates, tournaments and upcoming events. We have all the winning tactics, secrets and important guides.

 14. Check out the latest news, guides and in-depth reviews of the available options for playing Minecraft Az <a href=[Link deleted]Find the latest information about Minecraft Download, Pocket Edition and Bedrock Edition.

 15. Latest news and analytics of the Premier League <a href=[Link deleted]Detailed descriptions of matches, team statistics and the most interesting football events. EPL Azerbaijan is the best place for football fans.

 16. Хотите сделать в квартире ремонт? Тогда советуем вам посетить сайт <a href=[Link deleted]где вы найдете всю необходимую информацию по строительству и ремонту.

 17. <a href=[Link deleted]— сайт посвященный комнатным растениям. Предлагает подробные статьи о выборе, выращивании и уходе за различными видами комнатных растений. Здесь можно найти полезные советы по созданию зелёного уголка в доме, руководства по декору и решению распространённых проблем, а также информацию о подходящих горшках и удобрениях. Платформа помогает создавать уютную атмосферу и гармонию в интерьере с помощью растений.

 18. 1xbet <a href=[Link deleted]with withdrawal without commission. Register online in a few clicks. A large selection of slot machines in mobile applications and convenient transfers in just a few minutes.

 19. Pin-up Casino <a href=[Link deleted]is an online casino licensed and regulated by the government of Curacao . Founded in 2016, it is home to some of the industry's leading providers, including NetEnt, Microgaming, Play'n GO and others. This means that you will be spoiled for choice when it comes to choosing a game.

 20. Pin Up online casino <a href=[Link deleted]is the official website of a popular gambling establishment for players from the CIS countries. The site features thousands of slot machines, online tables and other branded entertainment from Pin Up casino.

 21. Pin Up Casino <a href=[Link deleted]Registration and Login to the Official Pin Up Website. thousands of slot machines, online tables and other branded entertainment from Pin Up casino. Come play and get big bonuses from the Pinup brand today

 22. Реальные анкеты проституток <a href=[Link deleted]Москвы с проверенными фото – от элитных путан до дешевых шлюх. Каталог всех индивидуалок на каждой станции метро с реальными фотографиями без ретуши и с отзывами реальных клиентов.

 23. Смотрите онлайн сериал Отчаянные домохозяйки <a href=[Link deleted]в хорошем качестве HD 720 бесплатно, рейтинг сериала: 8.058, режиссер сериала: Дэвид Гроссман, Ларри Шоу, Дэвид Уоррен.

 24. Buy TikTok followers <a href=[Link deleted]to get popular and viral with your content. All packages are real and cheap — instant delivery within minutes. HQ followers for your TikTok. 100% real users. The lowest price for TikTok followers on the market

 25. Pin Up Casino <a href=[Link deleted]official online casino website for players from the CIS countries. Login and registration to the Pin Up casino website is open to new users with bonuses and promotional free spins.

 26. Изготовление памятников и надгробий <a href=[Link deleted]по низким ценам. Собственное производство. Высокое качество, широкий ассортимент, скидки, установка.

 27. Pin Up Casino <a href=[Link deleted]приглашает игроков зарегистрироваться на официальном сайте и начать играть на деньги в лучшие игровые автоматы, а на зеркалах онлайн казино Пин Ап можно найти аналогичную витрину слотов

 28. Pin-up casino <a href=[Link deleted]популярное онлайн-казино и ставки на спорт. Официальный сайт казино для доступа к играм и другим функциям казино для игры на деньги.

 29. Pin Up <a href=[Link deleted]казино, которое радует гемблеров в России на протяжении нескольких лет. Узнайте, что оно подготовило посетителям. Описание, бонусы, отзывы о легендарном проекте. Регистрация и вход.

 30. Открой мир карточных игр в Pin-Up <a href=[Link deleted]казино Блэкджек, Баккара, Хило и другие карточные развлечения. Регистрируйтесь и играйте онлайн!

 31. Официальный сайт Pin Up казино <a href=[Link deleted]предлагает широкий выбор игр и щедрые бонусы для игроков. Уникальные бонусные предложения, онлайн регистрация.

 32. Pinup казино <a href=[Link deleted]это не просто сайт, а целый мир азартных развлечений, где каждый может найти что-то свое. От традиционных игровых автоматов до прогнозов на самые популярные спортивные события.

 33. Azerbaijan NFL <a href=[Link deleted]News, analysis and topics about the latest experience, victories and records. A portal where the most beautiful NFL games in the world are generally studied.

 34. Sergio Ramos Garcia <a href=[Link deleted]Spanish footballer, defender. Former Spanish national team player. He played for 16 seasons as a central defender for Real Madrid, where he captained for six seasons.

 35. Gianluigi Buffon <a href=[Link deleted]Italian football player, goalkeeper. Considered one of the best goalkeepers of all time. He holds the record for the number of games in the Italian Championship, as well as the number of minutes in this tournament without conceding a goal.

 36. Kevin De Bruyne <a href=[Link deleted]Belgian footballer, born 28 June 1991 years in Ghent. He has had a brilliant club career and also plays for the Belgium national team. De Bruyne is known for his spectacular goals and brilliant assists.

 37. Канал для того, чтобы знания и опыт, могли помочь любому человеку сделать ремонт <a href=[Link deleted]в своем жилище, любой сложности!

 38. Mohamed Salah Hamed Mehrez Ghali <a href=[Link deleted]Footballeur egyptien, attaquant du club anglais de Liverpool et l'equipe nationale egyptienne. Considere comme l'un des meilleurs joueurs du monde.

 39. Paul Labille Pogba <a href=[Link deleted]Footballeur francais, milieu de terrain central du club italien de la Juventus. Champion du monde 2018. Actuellement suspendu pour dopage et incapable de jouer.

 40. Kevin De Bruyne <a href=[Link deleted]Belgian footballer, born 28 June 1991 years in Ghent. He has had a brilliant club career and also plays for the Belgium national team. De Bruyne is known for his spectacular goals and brilliant assists.

 41. Paul Pogba <a href=[Link deleted]is a world-famous football player who plays as a central midfielder. The player's career had its share of ups and downs, but he was always distinguished by his perseverance and desire to win.

 42. Kylian Mbappe <a href=[Link deleted]Footballeur, attaquant francais. L’attaquant de l’equipe de France Kylian Mbappe a longtemps refuse de signer un nouveau contrat avec le PSG, l’accord etant en vigueur jusqu’a l’ete 2022.

 43. Thibaut Nicolas Marc Courtois <a href=[Link deleted]Footballeur belge, gardien de but du Club espagnol "Real Madrid". Lors de la saison 2010/11, il a ete reconnu comme le meilleur gardien de la Pro League belge, ainsi que comme joueur de l'annee pour Genk. Trois fois vainqueur du Trophee Ricardo Zamora, decerne chaque annee au meilleur gardien espagnol

 44. Forward Rodrigo <a href=[Link deleted]is now rightfully considered a rising star of Real Madrid. The talented Santos graduate is compared to Neymar and Cristiano Ronaldo, but the young talent does not consider himself a star.

 45. Jude Victor William Bellingham <a href=[Link deleted]English footballer, midfielder of the Spanish club Real Madrid and the England national team. In April 2024, he won the Breakthrough of the Year award from the Laureus World Sports Awards.

 46. Saud Abdullah Abdulhamid <a href=[Link deleted]Saudi footballer, defender of the Al -Hilal" and the Saudi Arabian national team. Asian champion in the age category up to 19 years. Abdulhamid is a graduate of the Al-Ittihad club. On December 14, 2018, he made his debut in the Saudi Pro League in a match against Al Bateen

 47. Khvicha Kvaratskhelia <a href=[Link deleted]midfielder of the Georgian national football team and the Italian club "Napoli". Became champion of Italy and best player in Serie A in the 2022/23 season. Kvaratskhelia is a graduate of Dynamo Tbilisi and played for the Rustavi team.

 48. Latest news and information about Marcelo <a href=[Link deleted]on this site! Find Marcelo's biography, career, playing stats and more. Find out the latest information about football master Marcelo with us!

 49. Welcome to our official site! Get to know the history, players and latest news of Inter Miami Football Club <a href=[Link deleted]Discover with us the successes and great performances of America's newest and most exciting soccer club.

 50. Conor Anthony McGregor <a href=[Link deleted]Irish mixed martial arts fighter who also performed in professional boxing. He performs under the auspices of the UFC in the lightweight weight category. Former UFC lightweight and featherweight champion.

 51. Оперативный вывод из запоя <a href=[Link deleted]на дому. Срочный выезд частного опытного нарколога круглосуточно. При необходимости больного госпитализируют в стационар.

 52. Видеопродакшн студия <a href=[Link deleted]полного цикла. Современное оборудование продакшн-компании позволяет снимать видеоролики, фильмы и клипы высокого качества. Создание эффективных видеороликов для рекламы, мероприятий, видеоролики для бизнеса.

 53. Заказать вывоз мусора <a href=[Link deleted]мусора сайт в Москве и Московской области, недорого и в любое время суток в мешках или контейнерами 8 м?, 20 м?, 27 м?, 38 м?, собственный автопарк. Заключаем договора на вывоз мусора.

 54. Реальные анкеты <a href=[Link deleted]Москвы с проверенными фото – от элитных путан до дешевых шлюх. Каталог всех индивидуалок на каждой станции метро с реальными фотографиями без ретуши и с отзывами реальных клиентов.

 55. Совсем недавно открылся новый интернет портал BlackSprut (Блекспрут) <a href=[Link deleted]в даркнете, который предлагает купить нелегальные товары и заказать запрещенные услуги. Самая крупнейшая площадка СНГ. Любимые шопы и отзывчивая поддержка.

 56. Welcome to the site dedicated to Michael Jordan <a href=[Link deleted]a basketball legend and symbol of world sports culture. Here you will find highlights, career, family and news about one of the greatest athletes of all time.

 57. Diego Armando Maradona <a href=[Link deleted]Argentine footballer who played as an attacking midfielder and striker. He played for the clubs Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, ??Napoli, and Sevilla.

 58. Gucci купить <a href=[Link deleted]по низкой цене в интернет-магазине брендовой одежды. Одежда и обувь бренда Gucci c доставкой.

 59. Монтаж систем отопления <a href=[Link deleted]водоснабжения, вентиляции, канализации, очистки воды, пылеудаления, снеготаяния, гелиосистем в Краснодаре под ключ.

 60. Lev Ivanovich Yashin <a href=[Link deleted]Soviet football player, goalkeeper. Olympic champion in 1956 and European champion in 1960, five-time champion of the USSR, three-time winner of the USSR Cup.

 61. Al-Nasr <a href=[Link deleted]your source of news and information about Al-Nasr Football Club . Find out the latest results, transfer news, player and manager interviews, fixtures and much more.

 62. Usain St. Leo Bolt <a href=[Link deleted]Jamaican track and field athlete, specialized in short-distance running, eight-time Olympic champion and 11-time world champion (a record in the history of this competition among men).

 63. Game World <a href=[Link deleted]offers the latest online gaming news, game reviews, gameplay and ideas, gaming tactics and tips . Start playing our most popular and amazing games and get ready to become the leader in the online gaming world!

 64. You have a source of the latest and most interesting sports news from Kazakhstan: “Kazakhstan sports news <a href=[Link deleted]Games and records” ! Follow us to receive updates and interesting news every minute!

 65. Game World online <a href=[Link deleted]the latest online gaming news, game reviews, gameplay, ideas, gaming tactics and tips. The most popular and amazing games and get ready to become the leader in the online gaming world!

 66. The Dota 2 website <a href=[Link deleted]provides the most complete information about the latest game updates, tournaments and upcoming events. We are here for every winning tactic, secret and important guide.

 67. The latest top football news <a href=[Link deleted]today. Interviews with football players, online broadcasts and match results, analytics and football forecasts, photos and videos.

 68. Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you
  I really enjoy reading your posts. Can you suggest any
  other blogs/websites/forums that go over the same topics? Thanks for
  your time!

 69. Check out Minecraft kz <a href=[Link deleted]for the latest news, guides, and in-depth reviews of the game options available. Find the latest information on Minecraft Download, Pocket Edition and Bedrock Edition.

 70. Latest news and analysis of the Premier League <a href=[Link deleted]Full descriptions of matches, team statistics and the most interesting football events. Premier Kazakhstan is the best place for football fans.

 71. Доставка груза и грузоперевозки <a href=[Link deleted]по России через транспортную компанию автотранспортом доступна и для частных лиц. Перевозчик отправит или доставит ваш груз: выгодные тарифы индивидуальный подход из рук в руки 1 машиной.

 72. Предлагаем купить гаражное оборудование <a href=[Link deleted]автохимию, технику и уборочный инвентарь для клининговых компаний. Доставка по Москве и другим городам России.

 73. Купить зеркала <a href=[Link deleted]по низким ценам. Более 1980 моделей, купить недорого в интернет-магазине в Москве с доставкой по России. Удобный каталог, низкие цены, качественные фото.

 74. The Dota 2 website <a href=[Link deleted]provides the most detailed information about the latest game updates, tournaments and upcoming events. We have all the winning tactics, secrets and important guides.

 75. Discover the dynamic world of Arab sports <a href=[Link deleted]through the lens of Arab sports news. Your premier source for breaking news, exclusive interviews, in-depth analysis and live coverage of everything happening in sports.

 76. Интернет <a href=[Link deleted]электроники и цифровой техники по доступным ценам. Доставка мобильной электроники по Москве и Московской области.

 77. UFC news <a href=[Link deleted]schedule of fights and tournaments 2024, ratings of UFC fighters, interviews, photos and videos. Live broadcasts and broadcasts of tournaments, statistics, forums and fan blogs.

 78. Minecraft news <a href=[Link deleted]guides and in-depth reviews of the gaming features available in Minecraft Ar. Get the latest information on downloading Minecraft, Pocket Edition and Bedrock Edition.

 79. Открытие для себя Ерлинг Хааланда <a href=[Link deleted]a talented player of «Manchester City». Learn more about his skills, achievements and career growth.

 80. Harry Kane’s journey <a href=[Link deleted]from Tottenham's leading striker to Bayern's leader and Champions League champion – this is the story of a triumphant ascent to the football Olympus.

 81. Промышленные насосы <a href=[Link deleted]Wilo предлагают широкий ассортимент решений для различных отраслей промышленности, включая водоснабжение, отопление, вентиляцию, кондиционирование и многие другие. Благодаря своей высокой производительности и эффективности, насосы Wilo помогают снизить расходы на энергию и обслуживание, что делает их идеальным выбором для вашего бизнеса.

 82. The inspiring story of how talented Kevin De Bruyne <a href=[Link deleted]became the best player of Manchester City and the Belgium national team. From humble origins to the leader of a top club.

 83. Полезные советы и пошаговые инструкции по строительству <a href=[Link deleted]ремонту и дизайну домов и квартир, выбору материалов, монтажу и установке своими руками.

 84. The story of Robert Lewandowski <a href=[Link deleted]his impressive journey from Poland to Barcelona, ??where he became not only a leader on the field, but also a source of inspiration for young players.

 85. A fascinating story about how David Alaba <a href=[Link deleted]after starting his career at the Austrian academy Vienna became a key player and leader of the legendary Real Madrid.

 86. Fascinating event related to this Keanu Reeves helped him in the role of the iconic John Wick characters <a href=[Link deleted]among which there is another talent who has combat smarts with inappropriate charisma.

 87. Witness the thrilling story of Jiri Prochazka’s <a href=[Link deleted]rapid rise to the top of the UFC's light heavyweight division, marked by his dynamic fighting style and relentless determination.

 88. Официальный сайт онлайн-казино Vavada <a href=[Link deleted]это новый адрес лучших слотов и джекпотов. Ознакомьтесь с бонусами и играйте на реальные деньги из Казахстана.

 89. The official website where you can find everything about the career of Gianluigi Buffon <a href=[Link deleted]Discover the story of this legendary goalkeeper who left his mark on football history and relive his achievements and unforgettable memories with us.

 90. Welcome to our official website! Go deeper into Paulo Dybala’s <a href=[Link deleted]football career. Discover Dybala's unforgettable moments, amazing talents and fascinating journey in the world of football on this site.

 91. Find the latest information on Conor McGregor <a href=[Link deleted]news, fights, and interviews. Check out detailed articles and news about McGregor's UFC career, wins, training, and personal life.

 92. Explore the dynamic world of sports <a href=[Link deleted]through the lens of a sports reporter. Your source for breaking news, exclusive interviews, in-depth analysis and live coverage of all sports.

 93. Get to know the history, players and latest news of the Inter Miami football club <a href=[Link deleted]Join us to learn about the successes and great performances of America's newest and most exciting soccer club.

 94. A site dedicated to Michael Jordan <a href=[Link deleted]a basketball legend and symbol of world sports culture. Here you will find highlights, career, family and news about one of the greatest athletes of all time.

 95. Welcome to our official website, where you will find everything about the career of Gianluigi Buffon <a href=[Link deleted]Discover the story of this legendary goalkeeper who made football history.

 96. The story of the Moroccan footballer <a href=[Link deleted]who became a star at Al-Hilal, traces his journey from the streets of Casablanca to international football stardom and his personal development.

 97. The fascinating story of Daniil Medvedev’s <a href=[Link deleted]rise to world number one. Find out how a Russian tennis player quickly broke into the elite and conquered the tennis Olympus.

 98. The fascinating story of the creation and rapid growth of Facebook <a href=[Link deleted]under the leadership of Mark Zuckerberg, who became one of the most influential technology entrepreneurs of our time.

 99. The fascinating story of the creation and meteoric rise of Amazon <a href=[Link deleted]from its humble beginnings as an online bookstore to its dominant force in the world of e-commerce.

 100. Единственная в России студия кастомных париков <a href=[Link deleted]где мастера индивидуально подбирают структуру волос и основу по форме головы, после чего стригут, окрашивают, делают укладку и доводят до идеала ваш будущий аксессуар.

 101. Explore the remarkable journey of Vinicius Junior <a href=[Link deleted]the Brazilian prodigy who conquered the world's biggest stage with his dazzling skills and unparalleled ambition at Real Madrid.

 102. The fascinating story of Marcus Rashford’s rise <a href=[Link deleted]from academy youth to the main striker and captain of Manchester United. Read about his meteoric rise and colorful career.

 103. Хотите научиться готовить самые изысканные и сложные торты? В этом <a href=[Link deleted]разделе вы найдете множество подробных пошаговых рецептов самых трендовых и известных тортов с возможностью получить их за сущие копейки благодаря складчине. Готовьте с удовольствием и открывайте для себя новые рецепты вместе с Skladchik.org

 104. Лучшие пансионаты для пожилых людей <a href=[Link deleted]в Самаре – недорогие дома для престарелых в Самарской области

 105. Пансионаты для пожилых людей <a href=[Link deleted]в Самаре по доступным ценам. Специальные условия по уходу, индивидуальные программы.

 106. Vinicius Junior <a href=[Link deleted]the Brazilian prodigy whose full name is Vinicius Jose Baixao de Oliveira Junior, has managed to win the hearts of millions of fans around the world in a short period of time.

 107. Toni Kroos <a href=[Link deleted]the German midfielder known for his accurate passes and calmness on the field, has achieved remarkable success at one of the most prestigious football clubs in the world.

 108. Robert Lewandowski <a href=[Link deleted]is one of the most prominent footballers of our time, and his move to Barcelona has become one of the most talked about topics in world football.

 109. Football in Saudi Arabia <a href=[Link deleted]has long been one of the main sports, attracting millions of fans. In recent years, one of the brightest stars in Saudi football has been Ali Al-Bulaihi, defender of Al-Hilal Football Club.

 110. Сайт <a href=[Link deleted]предлагает уроки по фотошоп для начинающих. На страницах сайта можно найти пошаговые руководства по анимации, созданию графики для сайтов, дизайну, работе с текстом и фотографиями, а также различные эффекты.

 111. N’Golo Kante <a href=[Link deleted]the French midfielder whose career has embodied perseverance, hard work and skill, has continued his path to success at Al-Ittihad Football Club, based in Saudi Arabia.

 112. RDBox.de <a href=[Link deleted]bietet schallgedammte Gehause fur 3D-Drucker, die eine sehr leise Druckumgebung schaffen – nicht lauter als ein Kuhlschrank. Unsere Losungen sorgen fur stabile Drucktemperatur, Vibrationsisolierung, Luftreinigung und mobile App-Steuerung.

 113. In 2018, the basketball world witnessed one of the most remarkable transformations in NBA history. LeBron James <a href=[Link deleted]one of the greatest players of our time, decided to leave his hometown Cleveland Cavaliers and join the Los Angeles Lakers.

 114. Football in Saudi Arabia <a href=[Link deleted]is gaining more and more popularity and recognition on the international stage, and Saud Abdul Hamid, the young and talented defender of Al Hilal, is a shining example of this success.

 115. Продажа новых автомобилей Hongqi
  в Красноярске у официального дилера Хончи. Весь модельный ряд, все комплектации, выгодные цены, кредит, лизинг, трейд-ин

 116. Monica Bellucci <a href=[Link deleted]one of the most famous Italian actresses of our time, has a distinguished artistic career spanning many decades. Her talent, charisma, and stunning beauty made her an icon of world cinema.

 117. Brazilian footballer Malcom <a href=[Link deleted](full name Malcom Felipe Silva de Oliveira) achieved great success in Al Hilal, one of the leading football teams in Saudi Arabia and the entire Middle East.

 118. The history of one of France’s <a href=[Link deleted]most famous football clubs, Paris Saint-Germain, began in 1970, when capitalist businessmen Henri Delaunay and Jean-Auguste Delbave founded the club in the Paris Saint-Germain-en-Laye area.

 119. The future football star Shabab Al-Ahly <a href=[Link deleted]was born in Dubai in 2000. From a young age, he showed exceptional football abilities and joined the youth academy of one of the UAE's leading clubs, Shabab Al-Ahly.

 120. <a href=[Link deleted]is a premier online casino offering a wide array of games including slots, table games, and live dealer options. Renowned for its user-friendly interface and robust security measures, Indibet ensures a top-notch gaming experience with exciting bonuses and 24/7 customer support.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz