Toplantı No 2023/045
Gündem No 9
Karar Tarihi 06.09.2023
Karar No 2023/UH.IV-1169

BAŞVURU SAHİBİ:

Sezayi YILMAZ

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/690628 İhale Kayıt Numaralı “519 Öğrencinin 54 Köyden 54 Araçla 9 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokuluna 2023/2024 Eğitim – Öğretim Yılında 11.09.2023 Tarihi ile 14.06.2024 Tarihleri Arasında İlk/Ortaokuluna Taşınması İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15.08.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “519 Öğrencinin 54 Köyden 54 Araçla 9 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokuluna 2023/2024 Eğitim – Öğretim Yılında 11.09.2023 Tarihi ile 14.06.2024 Tarihleri Arasında İlk/Ortaokuluna Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 23.08.2023 tarih ve 105476 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/970 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 519 Öğrencinin 54 Köyden 54 Araçla 9 Taşıma Merkezi İlk/Ortaokuluna 2023/2024 Eğitim – Öğretim Yılında 11.09.2023 Tarihi ile 14.06.2024 Tarihleri Arasında İlk/Ortaokuluna Taşınması İşi’nde 5 köy için teklif verdiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermesine karşın ihale komisyonu tarafından rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İdareye yaptığı şikayet başvurusunun reddedildiği, idarenin verdiği cevabın iddialarını karşılamadığı gibi şikayet dilekçesindeki 2022/2023 dönemi ile ilgili olarak girdiği ihalede de verdiği tekliflerin kabul edilmeyip daha sonra yapılan ikinci ihalede tek katılımcı olmasına rağmen ihalenin iptal edilmemesinin idarenin hukuka aykırı davrandığını doğruladığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler” hükmü,

 

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında da; “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir…” hükmü yer almaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

 

 Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları,

b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları,

(3) Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklamasına yer verilmiştir.   

 

Başvuruya konu ihalenin iptali kararının Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi amacıyla ihalenin iptali kararı öncesinde idareye yapılmış herhangi bir şikâyet başvurusu olup olmadığı konusunda 23.08.2023 tarihli ve 41639 sayılı Kurum yazısı ile idareden bilgi istenilmiş olup, idarenin Kuruma gönderdiği 24.08.2023 tarihli ve 82036532 sayılı yazıdan, ihalenin iptali işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurumun görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

30 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz