yüksek fen kurulu kararları
yüksek fen kurulu kararları
Toplantı No 2023/045
Gündem No 30
Karar Tarihi 06.09.2023
Karar No 2023/UH.I-1190

BAŞVURU SAHİBİ:

CM Yol İnş. Pet. Tur. Maden. Emlak Gıda San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/569031 İhale Kayıt Numaralı “EÜAŞ Uhdesindeki S30963 Ruhsat Numaralı II-(A) Grubu (Kireçtaşı) İşletme Ruhsatlı Sahadan, 400.000 Kuru Ton/Yıl Kireçtaşının Üretilmesi ve Çayırhan Termik Santralına Teslim Edilmesi İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından 18.07.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “EÜAŞ Uhdesindeki S30963 Ruhsat Numaralı II-(A) Grubu (Kireçtaşı) İşletme Ruhsatlı Sahadan, 400.000 Kuru Ton/Yıl Kireçtaşının Üretilmesi ve Çayırhan Termik Santralına Teslim Edilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak CM Yol İnş. Pet. Tur. Maden. Emlak Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 08.08.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.08.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.08.2023 tarih ve 104487 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/945 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan AKH Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Hüseyin Delimehmet İş Ortaklığının hem pilot ortağına ait hem de özel ortağına ait iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, sunulan belgelerin asli unsurunun yol yapımı ve sanat yapıları yapılması olduğu, idarece söz konusu belgelerin içeriğinin ayrıştırılarak değerlendirildiği, ancak ayrıştırılan kısmın dahi gerek miktar ve gerek nitelik olarak ihale konusuyla uyumlu olmadığı, belgeye konu iş kapsamında kırma ve eleme işlemlerinin yapılmadığı ve bu işlemler için herhangi bir tesis, konkasör şantiyesi vs. kurulmadığı, idareye ait hazır malzemenin sadece nakliye işlemlerinin yapıldığı, dolayısıyla belge bütünü itibarıyla benzer iş düzenlemesine uyulmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığına ait bilanço ve ciro değerlerinin yeterli olmadığı, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterleri sağlamadığı,

 

3) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının her bir ortağı tarafından İdari Şartname’nin 7.1.(a) maddesinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

İfade eder.” hükmü,

 

  Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

 

 b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

 

 c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

 d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

 e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

ifade eder.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(17) Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına göre düzenlenenler hariç olmak üzere belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek iş deneyim belgelerinde; belgeye konu işin esaslı unsuru ile belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımına yer verilir. Ancak, işin amacı ile işlevini gerçekleştirecek seviyede veya bir iş grubuna ilişkin aşama ve kısımları içerecek şekilde tamamlanmaması gibi hallerde esaslı unsur belirtilmez ve belgede buna ilişkin açıklamaya yer verilerek işin tamamlanan aşama ve kısımları belirtilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır…” hükmü,

 

“Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak taahhüt edilen;

a) Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,

b) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, “yüklenici iş durum belgesi”,

c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan yükleniciye karşı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt edilen iş bölümünün tamamen bitirilmesi ve söz konusu iş kısmının idare tarafından kısmı kabulünün yapılması veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulünün yapılması şartıyla “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,

ç) Geçici kabulü yapılmış işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

d) Devam eden işlerde; işin, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetleme ve yönetme görevinde bulunan mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,

olarak düzenlenir.” hükmü,

 

“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla; yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, aşağıdaki hükümlere göre talep tarihini izleyen 30 gün içinde belge düzenlemeye yetkili mercilerce düzenlenir ve verilir. Düzenleme koşullarını taşımayan taleplerde, aynı süre içinde başvuru sahibine bu husus gerekçeleriyle yazılı olarak bildirilir.

(2) Yüklenicilere;

a) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara tek sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, geçici kabulün yapılmış olması durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından,

b) Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

düzenlenir ve verilir.

(3) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yüklenicilere; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmeleri ve kısmı kabul öngörülen işlerde idare tarafından kısmı kabulü yapılmak veya asıl sözleşmeye ilişkin işin geçici kabulü yapılmak şartıyla, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” verilir. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle verilen bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi şartı aranır. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı, toplam sözleşme bedelini aşamaz. hükmü,

 

“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(4) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş deneyim tutarı, gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak dikkate alınır.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,

şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır…” hükmü,

 

“İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

d) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: EÜAŞ Genel Müdürlüğü uhdesindeki Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mahallesi, Acıbaşı mevkii, S.30963 ruhsat numaralı II-(A) Grubu (Kireçtaşı) işletme ruhsatlı sahadan, Çayırhan Termik Santralı (İşletme) Baca Gazı Desülfürizasyon tesisinde kullanılmak üzere 400.000 kuru ton/yıl kireçtaşının üretilmesi ve Çayırhan Termik Santralına teslim edilmesi işi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

400.000 kuru yıl/ton kireçtaşının üretilmesi ve Çayırhan Termik Santralına teslim edilmesi işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: EÜAŞ Genel Müdürlüğü uhdesindeki Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mahallesi, Acıbaşı mevkii, S.30963 ruhsat numaralı II-(A) Grubu (Kireçtaşı) işletme ruhsatlı saha” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

{Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

-Maden İşletme işi yapmış olmak

-Kırma Eleme işi yapmış olmak

Yukarıda belirtilen işlerden herhangi birini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından 18.07.2023 tarihinde yapılan “EÜAŞ Uhdesindeki S30963 Ruhsat Numaralı II-(A) Grubu (Kireçtaşı) İşletme Ruhsatlı Sahadan, 400.000 Kuru Ton/Yıl Kireçtaşının Üretilmesi ve Çayırhan Termik Santralına Teslim Edilmesi İşi”ne ilişkin ihaleye 7 isteklinin katıldığı, 04.08.2023 onay tarihli ihale komisyonu kararında Yolaçan Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunun Ortaklar/Üyeler/Kurucular ve Yöneticilere Ait Bilgiler kısmı dışında kalan satırların doldurulmaması ve geçici teminat mektubuna ilişkin bilgi girişinde bulunulmaması, Başkan Yol Maden İnş. Pet. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Kılıç Kardeşler İnş. Pet. Güv. Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen iş hacminin güncellenmiş tutarının teklif bedelinin %25’ini karşılamaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak AKH Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Hüseyin Delimehmet İş Ortaklığının, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi CM Yol İnş. Pet. Tur. Maden. Emlak Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece AKH Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Hüseyin Delimehmet İş Ortaklığına 21.07.2023 tarihinde EKAP üzerinden “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazı gönderilmiş olup, söz konusu yazıda “EÜAŞ uhdesindeki S30963 ruhsat numaralı II-(A) Grubu (Kireçtaşı) işletme ruhsatlı sahadan, 400000 kuru ton/yıl kireçtaşının üretilmesi ve Çayırhan Termik Santralına teslim edilmesi işi işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 26.07.2023 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

? Hüseyin DELİMEHMET

 • İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa) ( Sözleşme Tarihi: 20.06.2018, Sözleşme Tutarı: 1.431.844,90 TRY, Toplam Fatura Tutarı: 547.000,60 TRY)
 • Diğer Belge (Damga Vergisi Tahakkuk Fişi, 18.05.2023 tarihli 2023051801eGS000002 nolu sözleşme damga vergisi tahakkuk fişi)” ifadelerine yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan AKH Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. – Hüseyin Delimehmet İş Ortaklığının pilot ortağı AKH Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünde EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2019/89893-3539415-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

 

EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde “2019/89893-3539415-1-1” sayılı iş bitirme belgesinin Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından AKH Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlendiği, bahse konu iş deneyim belgesinin “Amasya-Tokat Yolunun Tokat Havaalanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu Km: 0+000-1+040 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı (BSK) İşleri Yapım İşi”ne ilişkin olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) İşleri Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) (A/5 Grup)” olduğu ve belgeye konu işin esaslı unsurunun “Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) (A/5 Grup)” olarak belirtildiği, işin geçici kabul tarihinin 15.06.2022, belge tutarının ise 15.104.589,73 TL olduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından bahse konu iş deneyim belgesinin ayrıştırılması yoluna gidildiği ve ihale işlem dosyası kapsamında ilgili iş deneyim belgesine konu birim fiyat teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, toprak işlerine ait birim fiyat tarifleri ve üstyapı işlerine ait birim fiyat tariflerinin Kuruma gönderildiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu belgeler incelendiğinde, idarece, iş deneyim belgesine konu iş kapsamında, birim fiyat tarifinde belirtilen esaslar dahilinde dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılması, ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile plent-miks alttemel yapılması,  kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile plent-miks temel yapılması ve 15 cm sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m² bitümlü sıcak karışım yapılması işlerinin benzer işe uygun kabul edildiği ve ilgili işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alındığı anlaşılmıştır.

 

Dolgu altına ocak taşından makine ile istifsiz taş dolgu yapılmasına yönelik birim fiyat tarifi incelendiğinde, tarifin “Taşın; ocaktan çıkarılması, hazırlanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması, gerekli makinelerin iş başında temini, hazırlanmış dolgu tabanı üzerine taşın; makine ile doldurulması, yayılması, serilmesi, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda “Teklif Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.” şeklinde olduğu,

 

Plent-miks alttemel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) ve plent-miks temel yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile) işlerine yönelik birim fiyat tarifleri incelendiğinde, tarifin “Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında her uzaklıktaki mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, agreganın her uzaklıktaki plent sahasına taşınması, plent sahasında boşaltılması ve depo edilmesi, depo yerinden taşıma kamyonlarına yüklenmesi, her uzaklıktaki plent silosuna kadar taşınarak boşaltılması, silolardaki agreganın iyi bir biçimde akması için gerektiğinde el ile şişlenmesi, silolardan karışım plentine verilmesi, … ile aşağıda “Teklif Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.” şeklinde olduğu,

 

15 cm sıkışmış kalınlıkta, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile astarsız temel üzerine 1 m² bitümlü sıcak karışım yapılmasına yönelik birim fiyat tarifi incelendiğinde, tarifin “Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, montajı ve demontajı, filler ile performans artırıcı katkı maddelerinin ve aşınma tabakası olarak Taş Mastik Asfalt uygulanması durumunda elyafın plent sahasında temini, depolanması, taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında her uzaklıktaki mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi,…” şeklinde olduğu görülmüştür.

 

Özel ortak Hüseyin Delimehmet tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler” bölümünde sözleşme tarihinin “20.06.2018”, sözleşme tutarı ve toplam fatura tutarının “1.431.844,90 TRY, 547.000,60 TRY” olarak beyan edildiği, tablonun “Diğer Belgeler” bölümünde “Damga vergisi tahakkuk fişi, 18.05.2023 tarihli 2023051801eGS000002 nolu sözleşme damga vergisi tahakkuk fişi” beyanına yer verildiği görülmüştür.

 

İdarenin 21.07.2023 tarihinde EKAP üzerinden gönderdiği yazıya istinaden anılan ortak tarafından 20.06.2018 tarihli sözleşmenin, 27.08.2018-13.12.2021 tarihleri arasını kapsayan 9 adet faturanın ve 18.05.2023 tarihli dekont ve damga vergisi tahakkuk fişinin idareye sunulduğu anlaşılmıştır.

 

Hüseyin Delimehmet ile Tunyapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan 20.06.2018 tarihli sözleşme incelendiğinde;

 

Bahse konu sözleşmenin “İşin Konusu” başlıklı 3’üncü maddesinde “İşveren’in taahhüdünde bulunan Ladik-Taşova Devlet Yolu Km: 12+800-56+661,30 Arası Toprak Tesviye İşleri, Sanat Yapıları İşleri, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi projesine ait Konkasör ile Gerekli Agreganın Üretilmesi işleri.(Ocaktan çıkarılması konkasöre nakli, konkasörle kırılması ve depoya nakli işi)” düzenlemesi,

 

 “İşin Tarifi” başlıklı 4’üncü maddesinde “İşverenin taahhüdündeki; Ladik-Taşova Devlet Yolu Km: 12+800-56+661,30 Arası Toprak Tesviye İşleri, Sanat Yapılan İşleri, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı projesine ait Konkasör ile Gerekli Agreganın Üretilmesi ve Duvar Taşı Hazırlanması işlerinin yapılmasıdır.

Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin tüm masraflar sözleşme bedeline dahildir. Kırma eleme tesisi işverene aittir. Tesisin elektrik ihtiyacı ve tesis bakımı için gerekli parça ve malzemelerin tedariki de İşveren’e ait olacaktır. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İşveren tarafından taşerona ödeyecektir.” düzenlemesi,

 

 “İşin Miktarı” başlıklı 5’inci maddesinde “Ladik-Taşova Devlet Yolu Km: 12+800-56+661,30 Arası Toprak Tesviye İşleri, Sanat Yapıları İşleri, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı işine ait 371.907,77 Ton agrega ve taş ihtiyacı Taşeron tarafından üretilecektir.” düzenlemesi,

 

“İşverenin Yükümlülükleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1 Her türlü çalışma müsaadeleri ve ruhsatların alınması, projelerin hazırlatılıp onaylatılması.

7.2. Taş ocağında Rok ile delik delinmesi.

7.3. Patlayıcı madde ile deliklerin doldurularak patlatmanın yapılması.

  1. Konkasörün temini ve (kurulması.
  2. Konkasörün ihtiyacı olacak olan elektriğin sağlanması ve üretim için gerekli elektrik ihtiyacının karşılanması.
  3. Konkasörün bakımı için gerekli malzemenin temini.
  4. Üretilmiş malzemenin bant altından alınması, yüklenmesi veya stok sahasında stoklanması.
  5. İmalata gidecek olan malzemenin tartılması.
  6. AIl-Risk Sigorta yapılması.

7.12 Taşeron tarafından talep edildiği taktirde arazöz gönderilerek tozuma önlemi alınması.

7.13 Agrega üretimi için Taşeron tarafından kullanılacak motorin İşveren tarafından hakedişten kesilmesi şartıyla tedarik edilebilecektir.” düzenlemesi,

 

  “Taşeronun Yükümlülükleri” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1 Ocakta çalışacak olan Rokun yolunun iş makineleri ile yapılması.

  1. Ocak basamaklarında kalan taşın yüklenecek alana atılması.
  2. Konkasöre gidecek olan taşın nakliyesi.
  3. Tesisin çalıştırılması için gerekli personelin temini.
  4. Tesisin bakım işçiliği.
  5. Taşeronun Çalışma Sahasının güvenliğinin sağlanması Taşeronun sorumluluğundadır.
  6. Şantiyede meydana gelebilecek kazalarda her türlü sorumluluk taşerona aittir.
  7. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmak, gerekli bireysel koruyucuları temin etmek, kullanmak ve takibini yapmak.
  8. İş Güvenliği ve işçi Sağlığı ile ilgili her türlü malzeme ve personel ihtiyacının tedarik edilmesi.
  9. Agrega Üretimi esnasında su kullanılmasının sorumluluğunu üstlenmek. Susuz çalışmadan kaynaklı tozuma olması durumunda ilgili İdare tarafından İşverence kesildiği taktirde ceza tutarı Taşeron’dan tahsil edilebilecektir. Tekrarı söz konusu olduğunda İşveren tek taraflı sözleşme feshine gidebilir.
  10. İşveren istediği taktirde elek değişimlerinin zaman kaybetmeden yapılması.
  11. Agrega üretimi esnasında İşveren tarafından istenilen makine ayarlamalarının yapılması.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapılan incelemede sözleşmeye konu işin Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2016/252919 ihale kayıt numaralı “Ladik-Taşova Devlet Yolu Km:12+800-56+66130 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı” işine yönelik olduğu, işin yüklenicisinin Karfen İnş. San. Tur. Enerji ve Tic. A.Ş. olduğu, sözleşme tarihinin 31.01.2017 olduğu ve süresinin 09.02.2017 – 08.06.2019 tarihleri arasını kapsadığı, sözleşme bedelinin ise 67.724.450,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İş deneyim kriterlerine ilişkin olarak İdari Şartname’de yapılan düzenlemede, istekliler tarafından sunulması gereken ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi tutarının, teklif edilen bedelin % 25’inden az olmaması gerektiği, ihale konusu işin “EÜAŞ Uhdesindeki S30963 Ruhsat Numaralı II-(A) Grubu (Kireçtaşı) İşletme Ruhsatlı Sahadan, 400.000 Kuru Ton/Yıl Kireçtaşının Üretilmesi ve Çayırhan Termik Santralına Teslim Edilmesi İşi” olduğu, benzer işin ise “-Maden İşletme işi yapmış olmak” veya “-Kırma Eleme işi yapmış olmak” olarak belirlendiği,

 

Yukarıda yer verilen mevzuat maddelerinde;

 

Hizmet alımı ihalelerinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, işe ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmiş olduğuna ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak düzenlendiği,

 

Yapım işleri ihalelerinde ise iş deneyim belgelerinin; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı, gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenleneceği, belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenlerin ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanacağı,

 

Yapım işleri ihalelerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin “yüklenici iş bitirme belgesi”, “yüklenici iş durum belgesi”, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”, “iş denetleme belgesi” ve “iş yönetme belgesi” şeklinde olduğu,

 

Ayrıca ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı, ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamının değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.

 

Pilot ortak AKH Maden. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. tarafından beyan edilen ve EKAP’tan teyidi yapılan iş deneyim belgesine konu işin idarece ayrıştırılan kısımlarının benzer iş tanımına uygun olduğu ve ayrıştırılan kısımların güncellenmiş tutarının sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Özel ortak tarafından beyan edilen ve sunulan sözleşmenin ise “Ladik-Taşova Devlet Yolu Km:12+800-56+66130 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri Ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı” yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat maddelerinde yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin sayma yöntemiyle belirlendiği ve sadece “yüklenici iş bitirme belgesi”, “yüklenici iş durum belgesi”, “alt yüklenici iş bitirme belgesi”, “iş denetleme belgesi” ve “iş yönetme belgesi”nin iş deneyim belgesi olarak kabul edilebileceği, özel ortak tarafından ise iş deneyiminin tevsiki amacıyla yapım işleri ihaleleri mevzuatında yer almayan sözleşme, fatura örnekleri ve damga vergisi tahakkuk fişinin sunulduğu, söz konusu belgelerin iş deneyiminin tevsiki amacıyla kabulü mümkün bulunmadığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmüştür.

23 YORUMLAR

 1. You’re actually a just right webmaster. The site loading
  speed is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  Furthermore, the contents are masterpiece. you’ve done a wonderful activity in this topic!
  Similar here: zakupy online and also here: Bezpieczne zakupy

 2. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you
  know of any please share. Many thanks! I saw similar art here:
  Hitman.agency

 3. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Cheers! I saw similar art here:
  List of Backlinks

 4. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with
  Search Engine Optimization? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Cheers!
  You can read similar art here: Where to escape room

 5. I have been surfing on-line more than 3 hours lately, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It’s pretty value enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content material as you did, the web might be a lot more useful than ever before<a href="[Link deleted]

 6. Hello! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate it!
  I saw similar text here: blogexpander.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz