yüksek fen kurulu kararları
yüksek fen kurulu kararları

 

 

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA FAALİYET ALANI SORUNU (KAMU İHALE KURULU VE DANIŞTAY YAKLAŞIMI)

1.GİRİŞ

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.13.1. maddesinde, “Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir. “ düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenleme yapım işlerinde aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olup, aynı düzenleme Tebliğin 79.2.2.1’inci maddesinde hizmet alımları için de yapılmıştır. Ayrıca söz konusu açıklama Tebliğde yapılan göndermeler nedeniyle mal alımları için de geçerlidir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan “Ultra Vires” ilkesine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer verilmemiş olması karşısında, Tebliğde yer verilen düzenlemelerin geçerliliği Kamu İhale Kurulu, İdare Mahkemesi ve Danıştay kararları çerçevesinde değerlendirilecektir.

2.KAMU İHALE KURULUNUN KONUYA YAKLAŞIMI

 

Kamu İhale Kurulunun kararları incelendiğinde;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğinde olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınmasının zorunlu olduğu, idare uygulamasının aksine meslek mensubu yerine Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan sorgulama sonucunda, başvuru sahibi tarafından açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin, fiyat teklifine konu alanda faaliyet göstermediği anlaşılan Aydoğdu Temizlik Tekstil-Burak Aydoğdu firmasından alındığı, bu nedenle söz konusu istekli tarafından araç giderini tevsik etmek için alınan fiyat teklifinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, sonuç itibariyle başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Denilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasına sunulan fiyat teklifinin, fiyat teklifine konu alanda faaliyet göstermeyen firmalardan alınması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmemiştir. Söz konusu kararda firmanın faaliyet alanı Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan sorgulama sonucuna dayandırılmıştır.

Yine söz konusu kararda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğinde olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak çıkarılan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi gerekçe gösterilmiştir.

Anılan karar hizmet alımlarına ilişkin alınmış bir karar olmakla birlikte, aynı düzenleme yapım işlerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin, 45.1.13.1. maddesinde de yer almaktadır. Ayrıca Tebliğde yapılan göndermeler nedeniyle mal alımları için de söz konusu düzenleme geçerlidir.

Esasen Kamu İhale Kurulu şirketlerin ihaleye katılımı noktasında da aynı yaklaşımda olduğu ve 6102 sayılı Kanundan sonra da bu yaklaşımının değişmediğini söyleyebiliriz. Kurul bu noktada Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması gerektiğine karar vermektedir ki, bu yaklaşım bizce hatalıdır. Zira şirketlerin “hak ehliyetini” 4737 sayılı Kamu İhale Kanunu değil 6102 sayılı Kanun belirlemektedir.

Kurul kararlarında özetle:

 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler.” hükmü bulunmakta iken, anılan Kanun 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, yeni Kanun’un “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinin ikinci fıkrasına önceki Kanun’un aksine “Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48’inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler.” hükmünün getirilmiş olduğuna,
 2. Ticaret şirketlerinin, ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmeleri bakımından Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığına,
 3. Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlandığına,
 4. Anılan mevzuat hükmü uyarınca, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların öncelikle bu şartı sağlamaları gerektiğine,
 5. Dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın kamunun ihaleyle hizmet alımı sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’ndaki genel düzenleme yerine özel kanun niteliğini taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki düzenlemenin esas alınması ve istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerektiğine,

 

Değinilmektedir.

 

3. DANIŞTAYIN KONUYA YAKLAŞIMI

6102 sayılı Kanun’la ultra vires (yetki aşımı) ilkesi kaldırılmış, 6103 sayılı Kanun’la da 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulan ve şirket ana sözleşmesinde şirketin sadece ana sözleşmede yazılı olan konularla sınırlı şekilde faaliyette bulunabileceğine ilişkin hükümlerin yazılmamış sayılacağı ifade edilerek, şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanınmıştır.

Kamu ihale Genel Tebliği’nde yer alan, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği yönündeki düzenlemenin amacının, teklife konu alanda hiçbir deneyimi bulunmayan kişilerin ihale sürecine dahil olmasının ve ihalede ticari kaidelere uygun olmayan teklifler alınmak suretiyle 4734 sayılı Kanun’da belirtilen temel ilkelerin ihlâl edilmesinin engellenmesi olduğunda şüphe bulunmamaktadır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun aktarılan hükümleri uyarınca, fiyat teklifinin alındığı üçüncü kişinin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediği hususunda, Ticaret Sicili Gazetesi üzerinde yapılan incelemeyle yetinilmesinin yeterli olmayacağı açıktır. Böyle bir durumda, fiyat teklifi alınan firmanın ana sözleşmesinde faaliyet alanı içerisinde fiyat teklifine konu işin düzenlenmemiş olması, doğrudan firmanın o alanda faaliyet göstermediği anlamına gelmeyeceğinden, firmanın fiilen teklife konu işle iştigal edip etmediğinin incelenmesi gerekmektedir.

Bu durumda, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.3. maddesi gereğince üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-0.6 numaralı tutanaktaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olan meslek mensubunca onaylanan Satış Tutarı Tespit Tutanağının, fiyat teklifinin alındığı firmanın teklife konu alanda faaliyet gösterdiğini kanıtlar nitelikte olduğu anlaşıldığından, Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan sorgulama sonucunda başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan fiyat teklifinin fiyat teklifine konu alanda faaliyet göstermeyen bir firmadan alındığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

 

Danıştay kararında özetle şu hususlar vurgulanmıştır:

 1. 6102 sayılı Kanun’la ultra vires (yetki aşımı) ilkesi kaldırılmış, 6103 sayılı Kanun’la da 6762 sayılı (mülga) Türk Ticaret Kanunu döneminde kurulan ve şirket ana sözleşmesinde şirketin sadece ana sözleşmede yazılı olan konularla sınırlı şekilde faaliyette bulunabileceğine ilişkin hükümlerin yazılmamış sayılacağı ifade edilerek, şirketlerin ana sözleşmede yazılı olan iştigal konuları dışında da faaliyette bulunabilmesine imkân tanınmış olduğu,
 2. Kamu ihale Genel Tebliği’nde yer alan, üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerektiği yönündeki düzenlemenin amacının, teklife konu alanda hiçbir deneyimi bulunmayan kişilerin ihale sürecine dahil olmasının ve ihalede ticari kaidelere uygun olmayan teklifler alınmak suretiyle 4734 sayılı Kanun’da belirtilen temel ilkelerin ihlâl edilmesinin engellenmesi olduğu,
 3. Fiyat teklifinin alındığı üçüncü kişinin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediği hususunda, sadece Ticaret Sicili Gazetesi üzerinde yapılan incelemeyle yetinilmemesi gerektiği,

 

 1. Fiyat teklifi alınan firmanın ana sözleşmesinde faaliyet alanı içerisinde fiyat teklifine konu işin düzenlenmemiş olması, doğrudan firmanın o alanda faaliyet göstermediği anlamına gelmeyeceğinden, firmanın fiilen teklife konu işle iştigal edip etmediğinin incelenmesi gerektiği.

 

5.SONUÇ YERİNE

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda “Ultra Vires” ilkesi yer almaktaydı. Söz konusu Kanunun “Hükmi Şahısların Ehliyeti” başlıklı 137 nci maddesinde; “Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.” hükmü yer almaktaydı. Dolayısıyla şirketlerin, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuu dışında kalan ihalelere katılması mümkün değildi. Aynı şekilde aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet göstermeyenlerden alınması da mümkün olmamaktaydı.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun  “Tüzel Kişilik ve Ehliyet” başlıklı 125 inci maddesinde; “Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. Ticaret şirketleri, Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” düzenlemesi yer almaktadır. Atıfta bulunulan Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesinde ise; “Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık yaratılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler.” hükmüne yer verilmiş bulunulmaktadır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan Ultra Vires ilkesine Yeni Türk Ticaret Kanununda yer verilmemiştir. Söz konusu ilkenin Yeni Türk Ticaret Kanununa konulmamasının amacı madde gerekçesinde; “Bu madde, 6762 sayılı Kanun’un 137. maddesinde öngörülmüş bulunan ve tüm ticaret şirketleri için geçerli olan ultra vires ilkesini, AET’nin 68/151 sayılı şirketlere ilişkin birinci Yönergesi’nin ilgili hükmünü dikkate alarak kaldırmıştır (Genel Gerekçenin 100 numaralı paragrafına bakılmalıdır.). Ticaret şirketleri Türk Medenî Kanunu’nun 48. maddesi çerçevesinde haklardan yararlanabilecek, borçlar üstlenebileceklerdir. 371. maddenin ikinci fıkrasında olduğu gibi Kanun’un bazı hükümlerinde, işletme konusu dışında yapılan işlemlerin hukukî sonuçları özel olarak düzenlenmiştir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu düzenlemeyle şirketin yaptığı tüm hukuki işlemlerin geçerliliği amaçlanmış olup, şirketlerle işlem yapan üçüncü kişiler açısından hukuk güvenlik ilkesi sağlanmıştır.

Görüldüğü üzere yapılan yeni düzenleme ile şirketlerin faaliyet alanı sınırlaması kaldırılmış olup, şirketlerin Türk Medeni Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilmesi ve borçları üstlenebilmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede şirketlerin, şirket mukavelesinde yazılı olmayan alanlarda da faaliyet gösterebilmelerinin önü açılmış bulunmaktadır. Buna göre şirketlerin, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuu dışında yer alan ihalelere girebilmesinin önü açılmış olduğu gibi, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan “fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması” maddesinin uygulanma alanı da kalmamıştır. Bu yönüyle Danıştay kararının isabetli olduğunu düşünüyoruz.

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR

http://www.ihale.gov.tr/

http://www.mevzuat.gov.tr/

 

 

 

288 YORUMLAR

 1. I see You’re in point of fact a good webmaster.
  The site loading speed is incredible. It kind of feels that you’re
  doing any unique trick. Furthermore, the contents are masterwork.

  you’ve performed a wonderful job on this topic!
  Similar here: najlepszy sklep and also here: Sklep internetowy

 2. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Kudos! You can read similar blog here: Najlepszy sklep

 3. Hey! Do you know if they make any plugins
  to help with Search Engine Optimization? I’m trying
  to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please share.

  Kudos! You can read similar art here: Scrapebox AA List

 4. you’re really a good webmaster. The web site loading speed is incredible.
  It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece.
  you have done a magnificent process on this matter!

 5. Hey – good weblog, simply wanting around some blogs, seems a reasonably nice platform You Are using. I’m currently using Drupal for a couple of of my websites however seeking to change one among them over to a platform very a lot the identical to yours as a trial run. Anything particularly you’d advocate about it?

 6. I would also like to add that if you do not surely have an insurance policy or perhaps you do not participate in any group insurance, you could well benefit from seeking the assistance of a health insurance professional. Self-employed or people with medical conditions usually seek the help of the health insurance specialist. Thanks for your writing.

 7. Outstanding report not to mention very easy towards fully understand explanation. How do I just do receiving permission towards submit component of this page with my future news letter? Giving suitable consumer credit rating back to you typically the article author not to mention hyperlink in the web site would not be considered trouble.

 8. There are extremely a great deal of details like that to consider. Which is a wonderful point out raise up. I provide you with the thoughts above as general inspiration but clearly there are actually questions such as one you retrieve the place that the most important factor might be in honest good faith. I don?t know if guidelines have emerged around such things as that, but I know that the job is clearly labeled as a good game. Both kids notice the impact of merely a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 9. What your saying is fully true. I know that everyone should say the similar matter, but I just feel that you put it in a way that every person can fully grasp. I also love the photographs you put in right here. They suit so nicely with what youre trying to say. Im guaranteed youll reach so a lot of people today with what youve obtained to say.

 10. – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand again from you. Thanks For Share .

 11. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 12. Now i’m left without words. This is often a outstanding weblog and incredibly alluring also. Good perform! Which is no longer in point of fact a whole lot originating from an beginner publisher like me, but it surely’s almost all I could simply say after snorkeling into your posts. Fantastic grammar and also language. No longer such as different sites. You the truth is know very well what you?re talking around as well. A lot that you just helped me want to investigate much more. The weblog offers turn out to be any stepping-stone personally, my pal.

 13. The the next occasion Someone said a weblog, Hopefully it doesnt disappoint me just as much as this place. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something fascinating to say. All I hear is a lot of whining about something that you could fix if you werent too busy in search of attention.

 14. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 15. This is a right weblog for everyone who wants to discover this topic. You know much its nearly difficult to argue with you (not too I really would want…HaHa). You actually put a whole new spin with a topic thats been revealed for a long time. Excellent stuff, just great!

 16. If you are a woman then you may find that you simply are at an increased threat of developing moles at certain stages of one’s lifestyle. That is due to the fact a women’s body changes all through the various stages of her existence and these adjustments just so occur to generate a much more perfect atmosphere for moles to form around the body.

 17. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of any please share.

  Appreciate it! You can read similar blog here: Where to escape room

 18. Thanks a lot for sharing this with all people you really recognise what you’re talking approximately! Bookmarked. Please also seek advice from my website =). We may have a hyperlink exchange contract among us!

 19. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
  to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts.
  After all I will be subscribing to your feed and
  I hope you write again soon!

 20. There are some interesting cut-off dates on this article but I don know if I see all of them center to heart. There is some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as effectively

 21. An impressive share, I given this onto a colleague who has been doing a small analysis for this. And hubby in truth bought me breakfast due to the fact I uncovered it for him.. smile. So ok, i’ll reword that: Thnx to the treat! But yeah Thnkx for spending plenty of time to discuss this, Personally i think strongly regarding it and adore reading more on this topic. Whenever possible, as you grow expertise, could you mind updating your website with additional details? It is highly ideal for me. Big thumb up just for this article!

 22. Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work. insurance guides

 23. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 24. I have been browsing on-line greater than 3 hours these days, yet I never found any fascinating article like yours. It’s lovely value sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the web shall be much more helpful than ever before<a href="[Link deleted]

 25. Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally splendid possiblity to read critical reviews from this site. It is often very beneficial and also packed with a great time for me and my office fellow workers to visit your web site minimum three times a week to find out the latest tips you will have. And lastly, we’re always fulfilled for the mind-boggling strategies you serve. Selected two ideas in this posting are undoubtedly the most effective we have all ever had.

 26. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a superb job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Chrome. Superb Blog!

 27. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like that just before. So nice to seek out somebody by incorporating original applying for grants this subject. realy we appreciate you starting this up. this fabulous website can be something that is required on the net, someone after some originality. helpful purpose of bringing interesting things to the web!

 28. My husband and i were now peaceful that Albert managed to round up his reports from your precious recommendations he grabbed through the web site. It’s not at all simplistic just to find yourself giving freely information that people today have been making money from. Therefore we consider we’ve got the website owner to appreciate for that. The explanations you have made, the simple web site navigation, the friendships you will assist to foster – it’s got many unbelievable, and it’s assisting our son and our family imagine that that issue is enjoyable, and that’s highly pressing. Thanks for everything!

 29. Would you mind basically if I refer to a few of your current subject matter for as long as I give you credit and even article sources back to your site? My blog site is within the corresponding niche as your site and my web site will utilise a lot of the suggestions that you present on this website. Please let me know if it is okay for you. Best wishes!

 30. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 31. I myself usually don’t write on blogs, however your blog forced me to, beautiful writing style…. simply unbelievable!! The content are different but yours & free credit score blog are both the best I’ve read to this date. Keep up the good work!!

 32. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have
  developed some nice procedures and we are looking to
  trade strategies with other folks, why not shoot me an email if interested.

  article
  [Link deleted]

  visit now:
  [Link deleted]

 33. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Regards!

 34. Appreciate your sharing the right go over this important, I believe eagerly concerning it along with true love mastering much more this important market. If it turns out likelihood, whilst you realise competencies, will you mind updating ones blog page together with much more details? This is very useful for me and my peers.

 35. I happen to be writing to let you understand what a incredible experience our girl encountered studying the blog. She came to find a lot of things, which include what it is like to possess an excellent giving heart to make men and women quite simply learn about certain grueling matters. You actually did more than our own expected results. Many thanks for showing these helpful, trustworthy, revealing and also unique guidance on the topic to Sandra.

 36. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it! You can read similar blog here:
  blogexpander.com

 37. I just like the valuable info you supply in your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at again here regularly. I am slightly certain I’ll be told plenty of new stuff right right here! Good luck for the following!

 38. Good morning, may be seriously is off of concept yet , no matter what, i have already been hunting within your web sites as well as aesthetics absolutely surely elegant. I am just creating a fresh, new journal as battling to get bode well, each i do get your hands on a specific thing the mess it up. The ways fast seemed to be to in which in order to your site? Could actually another person as i am lacking discover exercise, while use parents redesign sheets devoid of having endangering everything aquatic treadmill?

 39. I more often than not do not submit in Blogs but your blogging site forced me to, magnificent job.. beautiful. Hello, sry for my bad english but Ih ave observed your website web page and would say that I locate your posts superior since they have give me new suggestions and new aspects. A large amount of thanks for this details. : ) Increased An increase in.

 40. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 41. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 42. Can I just say what a relief to discover somebody that truly knows what theyre speaking about online. You certainly discover how to bring a difficulty to light making it crucial. Workout . should ought to see this and understand why side of the story. I cant believe youre not more well-liked since you also certainly develop the gift.

 43. Et bien oui et surtout pas vraiment. Ouais étant donné que il se peut qu’on détermine d’autres causes qui certainement citent d’identiques significations. Non car cela n’est pas assez de transcrire ce que tout le monde être autorisé à rencontrer chez certains pages tiers et de le traduire tellement naturellement?

 44. Hey great website! Does running a blog like this take a great deal of work? I have very little knowledge of computer programming however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject however I just had to ask. Thank you!

 45. An impressive share, I with all this onto a colleague who has been performing a small analysis for this. Anf the husband actually bought me breakfast since I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for your treat! But yeah Thnkx for spending time to talk about this, I feel strongly about this and love reading more about this topic. If at all possible, as you grow expertise, does one mind updating your blog post with increased details? It really is highly useful for me. Huge thumb up in this text!

 46. hey there and thanks to your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues the usage of this website, as I skilled to reload the web site a lot of instances prior to I may get it to load correctly. I had been puzzling over if your hosting is OK? No longer that I’m complaining, however sluggish loading instances instances will often have an effect on your placement in google and could injury your high-quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you replace this once more very soon..

 47. The elegance of those blogging engines and CMS platforms will be the lack of limitations and ease of manipulation that permits builders to implement rich subject material and ‘skin’ the website in such a way that with really tiny effort one particular would by no means discover what it truly is making the internet site tick all with out limiting content material and effectiveness.

 48. Many individuals were enthusiastic sportsmen or enjoyed music and dancing. You may recall that you were most joyful on the performing track. Nonetheless, with increasing obligations you might have found no time to have pleasure in any of an interests. Do you suffer from depression and would like to get free from its abysmal depths without lifelong antidepresants? You could attempt and help yourself to overcome depression by natural means.

 49. Thank you for all your labor on this blog. Betty takes pleasure in doing investigations and it’s simple to grasp why. Many of us notice all concerning the compelling tactic you create helpful guides by means of your web blog and in addition boost response from visitors on that idea then our simple princess is certainly discovering a whole lot. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are always conducting a tremendous job.

 50. Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to say that I get in fact loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your augment or even I fulfillment you get admission to constantly rapidly.

 51. My wife and i were really thankful that Peter could conclude his researching from your ideas he received out of the blog. It is now and again perplexing to simply always be handing out ideas which often men and women might have been trying to sell. We figure out we have got the website owner to be grateful to because of that. The specific explanations you have made, the simple web site navigation, the friendships you will make it easier to foster – it’s got mostly fabulous, and it is leading our son and our family reason why this content is entertaining, which is certainly really important. Many thanks for everything!

 52. I needed to compose you that little observation so as to thank you as before regarding the pretty basics you’ve discussed here. This is really tremendously open-handed with people like you to provide extensively exactly what many people could possibly have advertised as an electronic book to help make some profit on their own, even more so seeing that you could have tried it in the event you decided. The pointers additionally worked like the fantastic way to understand that many people have a similar passion just like my personal own to learn much more on the topic of this condition. I am certain there are thousands of more fun opportunities in the future for folks who scan through your blog.

 53. Howdy, I think your website might be having internet browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic blog.

 54. A motivating discussion is worth comment. I do think that you need to write more about this subject, it may not be a taboo matter but generally folks don’t discuss these subjects. To the next! All the best!

 55. After looking at a handful of the articles on your site, I truly appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and tell me what you think.

 56. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Thank you.

 57. I blog often and I really appreciate your information. This article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 58. After checking out a handful of the blog articles on your website, I truly appreciate your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my website as well and tell me your opinion.

 59. I’m now not certain the place you are getting your info,
  but good topic. I must spend a while finding out much more
  or working out more. Thanks for excellent information I used to be looking for this info for my mission.

 60. You are so cool! I do not think I’ve read a single thing like that before. So great to find somebody with some genuine thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is something that is required on the web, someone with a little originality.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz