doğrudan temin limiti 2023
doğrudan temin limiti 2023

Bilindiği üzere 10/8/2022 tarihli ve 2022/DK.D-292 sayılı kararının 6. maddesine göre sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, uzatılan dönemde sadece artırımlı fiyat farkı hesaplanması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmış idi.

BU AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI İDİ.

Danışmanlığını yaptığımız bir iş dolayısıyla söz konusu karar dava konusu edilmiştir.

Dava süreci devam ederken KİK 2022/DK.D-396 sayılı kararla artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat farklarının yeniden hesaplanarak, daha yüksek tutarlı olan fiyat farkı tutarının yükleniciye ödenmesine karar verdi.

Bu kararla baştaki hukuka aykırılık kısmen düzeltildi. AMA BU KARAR DA HUKUKA AYKIRI..

Danışmanlığını yaptığımız başka iş dolayısıyla söz konusu karar dava konusu edilmiştir.

Davaya ilişkin Savcılık düşüncesinde özetle;

Yukarıda ayrıntısıyla yer verilen mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen islerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda genel düzenleme niteliğinde olan 4737 sayılı Yasa’nın 8. maddesine dayanılarak hazırlanan “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İslerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 9. maddesi işletilmek suretiyle, aynı Esaslarda yer verilen yöntem uygulanmak suretiyle fiyat farkı hesaplanması zorunlu olduğu gibi, bu husus aynı zamanda davalı idarece hazırlanan ve taraflarca imzalanarak ihale dokümanları arasında yerini alan tip sözleşmenin 14/2 maddesinin de gereği olup, süre uzatımı verilen dönem bakımından artık fiyat farkı verilen sözleşme mahiyetini kazanacağından; anılan genel Esaslar işletilmek suretiyle fiyat farkı hesabı yapıldıktan sonra, gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle yürürlüğe konulan Geçici 6. madde hükmünün de uygulanması gerekmektedir.

Nitekim ihale edilen isin tamamlanarak teslimindeki gecikmenin idareden ya da mücbir sebeplerden kaynaklanmadığı hallerde dahi süre uzatımı taleplerinin kabul edildiği durumlarda, Esasların yukarıda yer verilen 12/5. maddesi uyarınca uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümlerinin uygulanacağı yönündeki düzenlemeye yer verilmiş iken, mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan sebeplerle oluşan gecikmeler bakımından bu hakkın tanınmaması kabul edilemez.

Bu durumda, dava konusu Kurul kararı ile üst hukuk normlarında yer verilmeyen bir kural getirilerek, Esasların 15/1 maddesi ile Kuruma tereddütleri giderme hususunda verilmiş yetkinin asıldığı; ilgililerine Yasa ve Esaslar yanında tip sözleşme ile tanınmış haklar tümüyle ve birlikte uygulanarak artırımlı fiyat farkının belirlenmesi gerekirken, ayrı ayrı yapılan hesap sonucu belirlenen fiyat farkı tutarlarından sadece en yüksek olanın uygulanması suretiyle eksik ödemeye, dolayısıyla hak kaybına yol açıldığı, bu haliyle kararda hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz