Toplantı No 2023/047
Gündem No 29
Karar Tarihi 20.09.2023
Karar No 2023/UY.I-1245

BAŞVURU SAHİBİ:

Atm Yol İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Trabzon,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/328271 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü 105 Şube (Trabzon) Şefl İle Bölge Dahili Yol Kul Üzere Emülsiyon Asfalt (Crs-2) Üretimi, Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı İle Emülsiyon Sathı Kaplama, Beton Hendek, Bsk, Alttemel ve Temel Yap (Bitüm İdare Malı) İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Trabzon tarafından 02.05.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 10 Bölge Müdürlüğü 105 Şube (Trabzon) Şefl ile Bölge Dahili Yol Kul Üzere Emülsiyon Asfalt (Crs-2) Üretimi, Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş Asfalt Mıcırı İle Emülsiyon Sathı Kaplama, Beton Hendek, Bsk, Alttemel ve Temel Yap (Bitüm İdare Malı) İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.09.2023 tarih ve 107064 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1031 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi ve teklifi geçerli kabul edilen Ahenk Yol Bakım Otomotiv ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin Kamu İhale Kurulunun 26.07.2023 tarih ve 2023/UY.I-1054 sayılı kararı sonrası başka bir ihaleden dolayı iptal edildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

 

 

 

 

2) Anılan istekliler tarafından ihale tarihinden sonra Bilanço ve Gelir Tabloları üzerinde değişiklik yapıldığı, 2021 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinde değişikliğe gidildiği, ancak idare tarafından EKAP sistemi üzerinden beyannamelerin düzeltilmeden önceki şeklinin görüldüğü, konunun açıklığa kavuşturulması için anılan isteklilerin bağlı bulundukları vergi dairesinden 2021 yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin en son düzeltilmiş halinin istenilerek işlem tesis edilmesi gerektiği,

 

3) a- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iş ortaklığının özel ortağı Mak Yapı İnşaat Taah. Haf. Pet. Tem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından alt yüklenici iş deneyim belgesi kullanıldığı, alt yüklenici iş deneyim belgesinin düzenleme koşullarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nde belli kurallara bağlandığı, Mak Yapı İnşaat Taah. Haf. Pet. Tem. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.nin sunduğu alt yüklenici iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olarak düzenlendiği,

 

b- Anılan istekli tarafından sunulan alt yüklenici iş deneyim belgesinin ihale konusu işe veya benzer işe uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde yer alması gereken diğer bilgiler ile bu dilekçelere eklenmesi gereken belgelere, bunların sunuluş şekli ile bu başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurum yetkilidir.

Belirtilen hususlara aykırılık içeren ve henüz başvuru süresi dolmamış olan başvurulardaki eksiklikler, idare veya Kurumun bildirim yapma zorunluluğu bulunmaksızın, başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebilir” hükmü,

 

Aynı maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

 

“İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır…” hükmü,

 

Anılan Kanun’un 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) idareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür… ” hükmü,

“Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi … izleyen günden itibaren başlar…” hükmü

 

“Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin beşinci fıkrasında “İtirazen şikayet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye verilen şikayet dilekçesinin bir örneği varsa şikayete idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin, teminat alınan hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi zorunludur…” hükmü,

 

“Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza beyannamesinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü,

 

“Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

 

 

 

 

 

İdari Şartname’nin ikinci maddesinde ihale konusu iş “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 105 Şube (Trabzon) Şefliği İle Bölge Dahili Yollarda Kullanılmak Üzere Emülsiyon Asfalt (Crs-2) Üretimi, Konkasörle Kırılmış Ve Elenmiş Asfalt Mıcırı İle Emülsiyon Sathı Kaplama, Beton Hendek, Bsk, Alttemel Ve Temel Yapılması (Bitüm İdare Malı) Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2023E04-212298 ( – Astarlı Sathi Kap. Yap. ve Agrega İhzaratı-1)

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 105 Şube (Trabzon) Şefliği İle Bölge Dahili Yollarda” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

Anılan Kanun’un 57’nci maddesi uyarınca, itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunca verilen nihai kararlara karşı itiraz, ancak dava açılması suretiyle mümkün olup, herhangi bir sebeple Kurul kararlarına karşı itiraz niteliğindeki başvuruların Kurumca incelenmesi ve bu başvuru nedeniyle başvuruya konu Kurul kararını değiştiren veya onayan nitelikte yeni bir Kurul kararı alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu bakımdan Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddialara ilişkin olarak anılan Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan 3-b iddiasında ileri sürülen hususların 26.07.2023 tarihli ve 2023/UY.I-1054 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı kapsamında incelendiği ve bu bakımdan Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan iddiaya ilişkin olarak yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığından, anılan hususa yönelik iddianın görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye 17.08.2023 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyet başvurusu üzerine süresi içerisinde alınan kararın başvuru sahibine 24.08.2023 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu yazıda 10 gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceğinin idarece belirtildiği, başvuru sahibinin idarece alınan kararın tebliğ tarihini izleyen 10 (on) gün içinde 04.09.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerektiği, itirazen şikâyet başvuru dilekçesinin 04.09.2023 Pazartesi günü saat 17:06’da Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

 

 

 

 

Yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişiye ait imza beyannamesinin aslının ya da noter onaylı örneğinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer almadığı, dilekçe ekinde sunulan imza sirkülerinin de asıl ya da yetkili mercilerce onaylı örnek olmadığı, fotokopi olduğu tespit edilmiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’nci maddesi gereğince başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi, 3-b iddiasının ayrıca görev yönünden de reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

6 YORUMLAR

 1. You are actually a just right webmaster. The website loading speed is amazing.
  It seems that you’re doing any unique trick. In addition, the contents are
  masterwork. you’ve performed a wonderful task in this subject!
  Similar here: sklep and also here: Sklep online

 2. Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of
  any please share. Kudos! You can read similar art here: E-commerce

 3. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with
  Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good success. If you know of any please
  share. Thanks! I saw similar article here: Backlink Building

 4. Hi! Do you know if they make any plugins to assist with
  SEO? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good results. If you know of any please share. Cheers! You can read similar text here: Backlinks List

 5. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please share.
  Thank you! I saw similar blog here: Best escape rooms

 6. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Kudos! I saw similar
  art here: blogexpander.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz