Toplantı No 2023/049
Gündem No 33
Karar Tarihi 04.10.2023
Karar No 2023/UH.I-1296

BAŞVURU SAHİBİ:

Süleyman Abukan,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/735589 İhale Kayıt Numaralı “2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı 37 Özel Eğitim Alt Sınıfı Öğrencisinin 4 Taşıma Merkezi Okula 4 Hat (Araç) ile 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 09.08.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2023/2024 Eğitim Öğretim Yılı 37 Özel Eğitim Alt Sınıfı Öğrencisinin 4 Taşıma Merkezi Okula 4 Hat (Araç) ile 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Süleyman Abukan’ın 24.08.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.08.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.09.2023 tarih ve 107051 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1026 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin, servis aracı ile rehber personel ayrı kısımlar olmak üzere kısımlara ayrıldığı ancak rehber personel ile servis aracı ihtiyacının kısımlara ayrılamayacağı, 4 kısımdan oluşması gereken ihalenin bahse konu aykırılık sebebiyle 8 kısımdan oluştuğu, ihalenin “Tekeli – Kaledibi Hattı Rehber Personel” kısmı için ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenen Anamur Kaş Tur. Sey. Taş. Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile aynı teklifi sundukları halde ihalenin dayanaksız bir şekilde anılan istekli uhdesinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5’nci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.  …” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği. …” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır işin yapılacağı yerin bulunduğu il veya illerden birinin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

c) (Mülga: 27/5/2016–29724/m. R.G./2.md.)

verilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler esas alınır. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır. Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir. …” açıklaması,

 

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’nci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

70.2. Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır. …” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “… 78.1.5. İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine uygunluğunun tespit edilmesinde; kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığına ilişkin değerlendirme, ilgili kısma ilişkin yaklaşık maliyet de dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Herhangi bir kısmın personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olması halinde, ihale personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. …” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 37 Özel Eğitim Alt Sınıfı Öğrencisinin 4 Taşıma Merkezi Okula 4 Hat ( Araç) İle 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında MERSİN ili BOZYAZI İlçesinde bulunan 37 öğrenci/kursiyer/velilerin taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara 4 araç ve 4 rehber personel ile 180 iş günü taşınması hizmet alım işi

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında MERSİN ili BOZYAZI İlçesinde bulunan 37 öğrenci/kursiyer/velilerin taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara 4 araç ve 4 rehber personel ile 180 iş günü taşınması hizmet alım işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer:

– Çopurlu İlkokulu

– Kaledibi Şehit Turhan Kılınç İlkokulu

– Şehit Murat Namdar Ortaokulu

– Bozyazı M.T.A.L.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 8 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Her güzergâhın ayrı bir kısım olarak belirlendiği ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir.

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir. Taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara bağlı güzergâhların tamamı ayrı bir kısım olarak belirlenmiştir. İstekliler bu Şartname’de ayrı bir kısım olarak belirlenen taşıma merkezi okul/kurum/sınıfa bağlı güzergâhların tamamına teklif vereceklerdir. Teklif değerlendirmesi her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Birden fazla kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile uhdesinde kalan kısımlar için tek bir sözleşme imzalanacaktır.

Coğrafi koşulların elverişsiz olması ve ilgili kısımlara teklif verilmeyeceğinin öngörülmesi durumunda birden fazla güzergâhın veya birden fazla taşıma merkezine bağlı güzergâhların tek bir kısımda birleştirilmesi öngörülüyorsa, aşağıdaki metne ver verilecektir:

Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklif mektuplarında, teklifin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu açıkça belirtilecektir. İstekliler bu Şartname’de ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir kısım olarak belirlenen taşıma merkezi okullara bağlı güzergâhların tamamına teklif vereceklerdir. Teklif değerlendirmesi her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. Birden fazla kısımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile uhdesinde kalan kısımlar için tek bir sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Taşıma işinde çalıştırılacak araçlara ilişkin; sürücülere ve rehber personele ödenecek her türlü ücret, sigorta giderleri, tazminatlar, akaryakıt, araçların bakım, onarım, yağ, yağlama, yedek parça, lastik HGS etiketi, tüm vergi, sigorta, kasko vb. giderleri, ilgili kurumlardan alınacak uygunluk, güzergâh, ruhsat, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası poliçesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde yüklenicinin yerine getirmek zorunda olduğu yükümlüklerle ilgili her türlü gider vb. giderler sözleşme teklif fiyatına dâhildir.

Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca, taşıma yapan her araçta bir adet rehber personel çalıştırılacaktır. Rehber personele ait tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

Rehber personel için brüt asgari ücret öngörülecek, rehber personel ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu ihalede istekliler taşıma aracı ile ilgili tekliflerini “gün” üzerinden rehber personel ücretlerini ise EKAP İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hesaplanan İşçilik Hesabında Esas Alınacak Aylık Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir.

Taşıma araçlarına ödemeler fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu bakımdan sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihler arasındaki idari ve resmi tatillerde, karne tatillerinde, sömestr tatillerinde, ara tatillerde ve okulların mücbir sebeplerle tatil edildiği günlerde yükleniciye ödeme yapılmayacaktır.

Rehber personellere sözleşmenin yürürlükte olduğu tarihler arasındaki ara tatillerde, sömestr tatilinde,  karne tatillerinde, idari tatillerde ve okulların mücbir sebeplerle tatil edildiği günlerde ücret ödenmeyecektir. Bunlar dışında kalan hafta sonu tatilleri ve resmi tatillerde rehber personel ücretleri ödenecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde;

Elektronik eksiltme yapılmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kısımda/kısımlarda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

35.3. Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Öğrenci Taşıma Uygulaması Kapsamında Taşıma İşlerinde Çalışacak Rehber Personelin Şartları, Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 5’inci maddesinde “… 5.11) Rehber personel taşımalı eğitim aracında bulunduğu zamanlar dışında, eğitim-öğretim saatlerinde taşıma merkezi okulda bulunmak ve sorumluluğunda olan öğrenci/kursiyerlere beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Doküman kapsamında isteklilere verilen “Birim Fiyat Teklif Cetveli” aşağıda aktarıldığı şekildedir.

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

1.Grup: (Tekeli – Kaledibi) Hattından K. Şehit Turhan Kılınç İlkokulu ve Bozyazı M.T.A.L. Okullarına Toplam 7 Öğrencinin 1 Servis Aracı İle 22 Km Taşınması İşi

Gün

180

 

 

2

1.Grup: (Tekeli – Kaledibi) Hattı Rehber Personel

Gün

247

 

 

3

2.Grup: (Tursun – Bahçekoyağı – Tekmen) Hattından Çopurlu İlkokulu, Şehit Murat Namdar Ortaokulu ve Bozyazı M.T.A.L. Okullarına Toplam 7 Öğrencinin 1 Servis Aracı İle 24 Km Taşınması İşi

Gün

180

 

 

4

2.Grup: (Tursun – Bahçekoyağı – Tekmen) Hattı Rehber Personel

Gün

247

 

 

5

3.Grup: (Narince – Kötekler – Ustalar – Çopurlu) Hattından Çopurlu İlkokulu, Ş. Murat Namdar Ortaokulu ve Bozyazı M.T.A.L. Okullarına Toplam 11 Öğrencinin 1 Servis Aracı İle 16 Km Taşınması İşi

Gün

180

 

 

6

3.Grup: (Narince – Kötekler – Ustalar – Çopurlu) Hattı Rehber Personel

Gün

247

 

 

7

4.Grup: (Denizciler – Beyreli – Merkez – Sıcakyurt – Çubukkoyağı) Hattından Çopurlu İlkokulu, K. Şehit Turhan Kılınç İlkokulu, Şehit Murat Namdar Ortaokulu ve Bozyazı M.T.A.L. Okullarına Toplam 12 Öğrencinin 1 Servis Aracı İle 19 Km Taşınması İşi

Gün

180

 

 

8

4.Grup: (Denizciler – Beyreli – Merkez – Sıcakyurt – Çubukkoyağı) Hattı Rehber Personel

Gün

247

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

Başvuruya konu ihalenin “2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 37 Özel Eğitim Alt Sınıfı Öğrencisinin 4 Taşıma Merkezi Okula 4 Hat ( Araç) ile 180 İş Günü Taşınması Hizmet Alım İşi” olduğu, 8 kısımdan oluşan ihaleye 5 isteklinin katıldığı ve başvuru sahibinin ihalenin 3’üncü ve 4’üncü kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhaleye ait doküman düzenlemelerinden; alıma konu hizmetin,  ilgili okullara 4 hat araç ve 4 rehber personel ile 180 iş günü öğrenci taşınması hizmeti alımını ihtiva ettiği, bu kapsamda ihalenin, her bir hat ve her hatta görev alacak rehber personeller için ayrı ayrı olmak üzere 8 kısma bölündüğü, birim fiyat teklif cetvelinin de bu mahiyette oluşturulduğu, öte yandan İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde sürücülere ve rehber personele ödenecek her türlü ücret, sigorta gideri, tazminat vb. giderlerin teklif fiyata dahil edilmesinin istendiği, rehber personel için brüt asgari ücret öngörüleceği ve rehber personel ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasının istendiği görülmüştür.

 

Öte yandan ihale komisyonu kararı incelendiğinde; ihalenin, 1’nci kısmı olan “1.Grup: Tekeli – Kaledibi Hattı”nda görevlendirilmek üzere istenen rehber personel alımına konu 2’nci kısmında başvuru sahibi Süleyman Abukan ile Anamur Kaş Tur Turizm Sey. Taş. Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin eşit teklif verdiği, idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlama yapılmadan ve kura yöntemine başvurulmadan anılan kısmın, ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Anamur Kaş Tur Turizm Sey. Taş. Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesinde, ihalelerde kısmi teklif verilip verilemeyeceği hususunun ihaleye ait İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmakla birlikte kamu ihale mevzuatında, idarelerin hizmet alımı ihalelerini kısmi teklife açmalarının zorunlu olduğuna veya hangi durumlarda yahut kaç kısım halinde açılması gerektiğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta dolayısıyla anılan hususa yönelik belirlemelerin idarenin takdir yetkisine bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu takdir yetkisinin anılan Kanun’un 5’inci maddesinde düzenlenen temel ilkelere uygun olarak kullanılması hukuki bir zorunluluktur.

 

Yapılan incelemede; 4 hat araç ve 4 rehber personel ile 180 iş günü öğrenci taşınması hizmeti alımını ihtiva eden incelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, rehber personele ödenecek ücretlerin teklif fiyata yansıtılacağı ve bu kapsamdaki her bir personel için brüt asgari ücret öngörülerek birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmak suretiyle teklif tutarının oluşturulacağı belirtilmekle birlikte ihalenin öğrenci taşıma işi ile rehber personel hizmeti ayrı kısımlarda olmak üzere 8 kısımdan oluştuğu, öğrenci taşıma işi ile rehber personel hizmetinin kısımlara ayrılarak ihale edilmesinin alıma konu hizmetin niteliği, bütünlüğü ve sürekliliği açısından uygun mahiyette olmadığı, nitekim başvuru sahibi Süleyman Abukan ile Anamur Kaş Tur Turizm Sey. Taş. Oto. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından eşit teklif verildiği anlaşılan ihalenin 2’nci kısmının, taşıma hizmeti alımını ihtiva eden 1’nci kısımda çalıştırılmak üzere istenen rehber personel alımına ilişkin olduğu, anılan kısma ilişkin olarak idare tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesi hükümlerinin uygulanması neticesinde hizmetin bütünlüğünün ancak farklı yükleniciler ile sağlanabilmesi vakıasının gündeme gelebileceği, dolayısıyla incelemeye konu düzenleme ile ihalenin sağlıklı şekilde sonuçlandırılabilmesinin de önüne geçildiği,

 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.5’inci maddesi gereğince herhangi bir kısmı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olan ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edileceği, personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı anlaşılan incelemeye konu ihalede, rehber personel alımının ayrı kısımlar halinde ihale edilmesiyle personel çalıştırılmasına dayalı olmayan söz konusu ihaleye personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği atfedildiği, dolayısıyla mevcut düzenlemeler ile bahse konu işin, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesindeki temel ilkelere uygun olarak neticelendirilmesi ihtimali bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından 27.322,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

8 YORUMLAR

 1. I see You’re really a good webmaster. The web site loading velocity is amazing.
  It seems that you are doing any distinctive trick.
  In addition, the contents are masterwork. you have performed a excellent job on this matter!
  Similar here: zakupy online and also here: Bezpieczne zakupy

 2. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
  Many thanks! I saw similar art here: Auto Approve List

 3. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thanks! I saw similar art here: Backlink Portfolio

 4. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Cheers! You can read similar text here: Which escape room

 5. I’ll right away clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me know in order that I may just subscribe. Thanks<a href="[Link deleted]

 6. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m
  trying to get my website to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Appreciate it!

  You can read similar blog here: blogexpander.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz