Toplantı No 2023/052
Gündem No 10
Karar Tarihi 18.10.2023
Karar No 2023/UH.IV-1330

BAŞVURU SAHİBİ:

Öz Mağınlar Tarım İnş. Nak. Petrol ve Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Batman İl Sağlık Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/881391 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerin 8 Kısım Haşere İlaçlaması, Kemiriciler ve Vektörlerle Mücadele Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.09.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerin 8 Kısım Haşere İlaçlaması, Kemiriciler ve Vektörlerle Mücadele Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 09.10.2023 tarih ve 111814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/1144 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye 5 isteklinin katıldığı, birinci oturumda bir isteklinin geçici teminatı yetersiz olduğu için elendiği, ihalenin 8 kısımdan oluştuğu ve ilgili kısımlara ait yaklaşık maliyetlerde sadece bir kısım için yaklaşık maliyet üzerinde fiyat teklifi verildiği, diğer kısımlarda 4 isteklinin de yaklaşık maliyet altında fiyat teklifi verdiği, ikinci oturumda idarenin kendilerinden istediği tüm belgeleri eksiksiz olarak sundukları, üçüncü oturumda Gözdem Medikal Teknoloji Özel Eğitim Hizmetleri İnşaat Endüstriyel Temizlik Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin İdari Şartname ve Teknik Şartname’de istenilen ürünlere ait toksikolojik ve ekotoksikolojik belgeyi sunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sonrasında idarenin kendilerinden istemiş olduğu ve beyan edilen evrakların değerlendirme süreci tamamlamadan ihalede rekabet ortamının oluşmadığından bahisle söz konusu ihalenin iptal edildiği, oysaki ihaleye 5 isteklinin katıldığı ve 4 isteklinin tekliflerinin geçerli olup değerlendirmeye alındığı, ihaleye katılım noktasında rekabetin gerçekleştiği, sonuç olarak anılan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak kendileri üzerinde bırakılması ve ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin ilk fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise ihalenin idarece iptaline ilişkin kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanların itirazen şikâyete konu edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmüne,

 

 Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde ise “(1) 16’ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne yer verilmiştir.   

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

(2) İhalenin iptali kararlarından sadece aşağıda belirtilenler itirazen şikayete konu edilebilir:

a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle idare tarafından alınan iptal kararları.

b) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından alınan iptal kararları.

(3) Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağından, bu kararlar ancak idari yargı mercilerinde dava konusu edilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

          Başvuru sahibi tarafından sunulan başvuru dilekçesi, dilekçe ekleri ve idarece gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 05.10.2023 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen ihalenin iptali kararında “4 Sıra Numaralı Endüstriyel Temizlik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın teklifi; Teknik Şartname’nin 7.1. maddesinde belirtilen (İstekli/aday firmaların; kullanacakları bütün ilaçlar kullanım yerlerinin hastanelerin kapalı alanları gibi hassas ve riskli alanlar olarak görüldüğünden Biyosidal ürün veya içeriğindeki aktif madde için yapılmış olan Toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmalarının bilimsel otoriteler tarafından kabul edilmiş olması gereklidir bu amaçla ilaç veya içerisindeki aktif maddelere ait aktif madde üreticisinin WHO/WHOPES veya FAO veya EPA veya ECHA veya Biocides 98/8 EC Directive Uluslararası otoritelerinin en az biri tarafından onay almış olmalı ve bu amaçla üretici firmanın yaptırmış olduğu Toksikolojik veya ekotoksikolojik çalışmanın özeti aslı veya noter onaylı olarak yeterlilik tablosunda olmalıdır. Bu belgelere ait bilgiler yeterlik tablosunda belirtilecektir.) evrakları sunmadığından değerlendirme dışı bırakılmış olup, ihalede yeterli rekabet ortamı oluşmadığından ihalenin iptaline; İhale iptal kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasına
Oybirliğiyle karar verilmiştir.” 
ifadesine yer verilerek söz konusu ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihalenin iptali kararının Kurum’un görev alanında bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi amacıyla ihalenin iptali kararı öncesinde idareye yapılmış herhangi bir şikâyet başvurusu olup olmadığı hususunda 10.10.2023 tarihli ve 43449 sayılı Kurum yazısı ile idareden bilgi istenilmiş olup, idarenin Kuruma gönderdiği 13.10.2023 tarihli ve 226828504 sayılı yazı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, ihalenin iptali işleminden önce idareye bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı tespit edildiğinden başvuru konusu hususun Kurum’un görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

         Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz