ihalenin iptali
ihalenin iptali

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İHALELERDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI

 

I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı:

b) Adresi:

c) Telefon numarası:

ç) İlgili personelinin adı, soyadı ve ünvanı:

 

Madde 2- İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı:

b) Türü: [Mal alımı/Hizmet alımı/Yapım işi ibarelerinden uygun olanı seçilecektir.]

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: [Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği/Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği/Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ibarelerinden uygun olanı seçilecektir.]

ç) Miktarı:

d) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer:

 

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.   a) İhale kayıt numarası: …………………………………………………………………..

b) İhale usulü: [Açık ihale usulü/Pazarlık usulü (md.21/b, c, f) ibarelerinden uygun olanı seçilecektir.]

c) İhale tarihi ve saati: …………………………………………………

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: …………………….

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

 

Madde 4- İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAP’a kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların EKAP hesabına giriş yapmak suretiyle istekli olabilecek sıfatını kazanmak üzere ihale dokümanını indirmesi zorunludur. [1]

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.

 

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) [2]………………………………………………………………………………………………………………

d) [3]……………………………………………………………………………………………………………..

e) [4]………………………………………………………………………………………………………………

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

 

Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir ve bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak tebligatlar, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

 

II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1.  Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

a) Teklif mektubu.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

1) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi veya belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin 7.2 nci ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi [5].

e) [6]

f) [7]

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. [8]……………………….……………………….……………………….…………………

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. [9]        …….

7.2.2. [10]       .…….

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. [11]………………………………………………………………………………………………………………..

7.3.2. [12]

7.3.3. [13] 

7.3.4. [14]

7.3.5. [15]

7.3.6. [16] 

7.3.7. [17]

7.3.8. [18]

7.3.9. [19]

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili

7.6.1. [20]……………………………………………………………………………………

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden 7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyen belgelerin asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3.  Bu Şartnamenin 29.6 ncı maddesi kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenilmesi durumunda, istekliler belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3. 7.7.4.1 inci veya 7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler [21]:

7.7.4.7.1.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli: [22]

7.7.6.1.……………………………………………………………………………………………

 

Madde 8- İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. [23]…………………………………………………………………………………………….

 

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

 

Madde 10 – İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

 

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. [24] İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

 

Madde 12- İşin yapılacağı yerin görülmesi [25]

12.1.……………………………………………………………………………………………..

 

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

 

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

 

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. [26]

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.

 

Madde 17- Konsorsiyum [27]

17.1. ………………………………………………………………………………………………

 

Madde 18- Alt yükleniciler

18.1.   [28]…………………………………………………………………………………………

 

III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 19- Teklif ve sözleşme türü

19.1. [29]……………………………………………………………………………………………

19.2. [30]……………………………………………………………………………………………

 

Madde 20- Kısmi teklif verilmesi

20.1 [31]……………………………………………………………………………………………

20.2. [32]……………………………………………………………………………………………

 

Madde 21- Alternatif teklifler

21.1. [33]…………………………………………………………………………………………

 

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ve ekleri ile ihaleye katılım belgesi doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulur ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi her bir kısım için ayrı ayrı doldurulur.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. [34]………………………………………………………………………………………….

 

Madde 23- Elektronik eksiltme [35]

23.1. ……………………………………………………………………………………………

 

Madde 24- Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren [36]……(rakam ve yazıyla) ….takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden geçici teminatını, kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

 

Madde 25- Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. [37]…………………………………………………………………………………….

25.2. 25.1 inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. [38]…………………….…………………………………………………………………….

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. [39]……………………………………………………………………………………………

 

Madde 26- Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, [40]…………tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

 

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2. 27.1 inci maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan kuruluşların 27.1 inci maddenin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların [41]………….. yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP’a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

Madde 28- Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

 

IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Madde 29-Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP üzerinde açılır. [42] …………………………………………………………………………………………………

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre, yaklaşık maliyet tutarı, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilerin erişimine açılır.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra 29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. [43].……………………………………………………………………………………………………

29.5. 29.3 üncü ve 29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve tereddüt duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. [44] …………………………………………………………………………………………

29.8. [45] …………………………………………………………………………………………

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile 29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

 

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

 

Madde 31- Aşırı düşük teklifler

31.1. [46] ……………………………………………………………………………………………

 

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

 

Madde 33- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif…………………………………………. [47]

33.1.1.………………………………………………………………………………………….

33.1.2.………………………………………………………………………………………….

33.2. 33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. [48] ………………………………………………………………………………………

33.2.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği durumlarda, 29 uncu maddeye göre tüm eşit teklif sahibi isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra, geçerli eşit teklif sahibi tüm istekliler kuraya davet edilecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. [49]…………………………………………………………………………………………

33.4. [50] …………………………………………………………………………………………..

 

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

 

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. [51] ……………………………………………….………………………………………….

 

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

 

Madde 37- Kesin teminat

37.1.[52]……………………………………………………………………………………………

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

 

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler de yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP aracılığıyla erişilemeyenler, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması gerekir.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin,  idarece tereddüt duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında 29.12 nci ve 29.13 üncü maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

 

 

 

 

Madde 39- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

 

Madde 40- Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

 

Madde 41- İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından EKAP üzerinden e-imza ile imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

 

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

 

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

Ödeme yeri ve şartları.

Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

İşe başlama ve iş bitirme tarihi.

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi.

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi.

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

 

Madde 43- Fiyat farkı

43.1.[53]…………………………………………………………………………………………..

43.1.1.[54]…………………………………………………………………………………………

 

Madde 44- Hüküm bulunmayan haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

 

Madde 45- Diğer hususlar

45.1.[55]……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında ilan yapılmayacak ise 4.1 inci madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

4.1. İhale dokümanı sadece davet edilenlerce görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için davet edilenler tarafından EKAP hesabına giriş yapılmak suretiyle ihale dokümanının istekli olabilecek sıfatı kazanılmak üzere indirilmesi zorunludur.”

[2] Hizmet alımı ihalelerinde bu bende “Hizmet İşleri Genel Şartnamesi”,  yapım işi ihalelerinde “Yapım İşleri Genel Şartnamesi”, mal alımı ihalelerinde “ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[3] Yapım işi ihalelerinde teklif türüne göre aşağıdaki seçeneklerden uygun olan seçilecektir. Mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde ise “d) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(1) Anahtar teslimi götürü bedel işlerde;

“d) İş kalemleri veya iş gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesi ve ……adet analiz formatı,

(2) Teklif birim fiyatlı işlerde;”

“d) ……..adet analiz formatı,

(3) Karma teklif alınan işlerde;

“d) Anahtar teslimi götürü bedel teklif verilecek iş kalemleri veya iş gruplarına ait ilerleme yüzdeleri listesi ve ……..adet analiz formatı,”

[4] İhale dokümanı kapsamında verilecek diğer belgeler bu bentte belirtilecek, aksi halde “e) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[5] İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmesi durumunda “veya konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi” ibaresi eklenecektir.

[6] Mal ve hizmet alımı ihalelerinde alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi, yapım işi ihalelerinde ise isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi halinde,  “İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi” ibaresine yer verilecektir, aksi halde “e) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[7] Mal alımı ihalelerinde “Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi”, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde “f) Bu bent boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[8] Konsorsiyumlara açık ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

7.1.2.  İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, 7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur.”, aksi halde “7.1.2.  Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[9] İhalede istenilmesi durumunda bilanço oranlarına ilişkin kriterler bu maddede yazılacaktır, aksi halde “7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[10] İhalede istenilmesi durumunda iş hacmine ilişkin kriterler bu maddede yazılacaktır, aksi halde “7.2.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[11] (1) İş deneyiminin istenildiği ihalelerde ilgili uygulama yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak bu madde düzenlenecektir, aksi halde “7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” ibaresi yazılacaktır.

(2) İş deneyiminin istenildiği ihalelerde aşağıdaki maddeye de yer verilecektir:

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a)

b)

c)” (İdare, hangi işlerin benzer iş olarak kabul edileceğini, benzer iş kapsamında birden fazla işe yer verecek ise bu işlerin ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi benzer iş olarak kabul edileceğini bu maddede açıkça belirtecektir. İhaleye konsorsiyumların katılabileceğinin öngörüldüğü durumlarda ise İdare, işin uzmanlık gerektiren her bir kısmı için iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işi belirleyerek bentler halinde bu maddeye yazacaktır.)

(3) Yapım işi ihalelerinde iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, hangi mühendislik veya mimarlık bölüm veya bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacağı aşağıdaki maddede yazılacaktır.

7.3.1.1.1. İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: …………………………………………………………………………………………………”  

(4) İş deneyiminin istenildiği ihalelerde aşağıdaki maddelere de yer verilecektir:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.”

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.”

(5) Yapım işi ihalelerinde aşağıdaki maddeye de yer verilecektir:

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”

[12] (1) İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgelerin alınması zorunlu ise bu belgeler belirtilecek, aksi halde “7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(2) 7.3.2 nci maddede belge/belgelere yönelik bir düzenleme yapılan hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde, aşağıdaki maddeye de yer verilecektir.

7.3.2.1. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortak tarafından 7.3.2 nci maddede yer alan bilgi ve belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.”

(3) 7.3.2 nci maddede belge/belgelere yönelik bir düzenleme yapılan mal alımı ihalelerinde 7.3.2.1 inci madde aşağıda yer alan ifadelerden uygun olanı seçilerek düzenlenecektir:

7.3.2.1. [İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortak tarafından 7.3.2 nci maddede yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur./7.3.2 nci maddede yer alan belgelerin ortakların biri tarafından sunulması yeterlidir.]”

(4) 7.3.2 nci maddede belge/belgelere yönelik bir düzenleme yapılan konsorsiyumlara açık ihalelerde,

7.3.2.2. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, 7.3.2 nci maddede belirtilen belgelerin işin ilgili kısmına teklif veren ortak tarafından o kısma ilişkin olarak sunulması zorunludur.” ibaresine yer verilecektir.

[13] Kalite ve standarda ilişkin belgenin/belgelerin istenildiği ihalelerde, ilgili uygulama yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak bu madde düzenlenecektir, kalite ve standarda ilişkin belge istenmemiş ise “7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[14] Üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin belgenin/belgelerin istenildiği ihalelerde, ilgili uygulama yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak bu madde düzenlenecektir, üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin belge istenmemiş ise “7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[15] Yetkili satıcılığı/imalatçılığı gösteren belgenin/belgelerin istenildiği ihalelerde, ilgili uygulama yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak bu madde düzenlenecektir, yetkili satıcılığa/imalatçılığa ilişkin belge istenmemiş ise “7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[16] Ürünün piyasaya arzına ilişkin belgenin/belgelerin istenildiği ihalelerde, ilgili uygulama yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak bu madde düzenlenecektir, ürünün piyasaya arzına ilişkin belge istenmemiş ise “7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[17] Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belgenin/belgelerin istenildiği ihalelerde, ilgili uygulama yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak bu madde düzenlenecektir, belge istenmemiş ise “7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[18] Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgenin/belgelerin istenildiği ihalelerde, ilgili uygulama yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak bu madde düzenlenecektir, belge istenmemiş ise “7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[19] Numune sunulması ve/veya demonstrasyon yapılmasının istenilmesi durumunda;

(a) Numunelerin sunulma yöntemi ile teslim alınması ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar,

(b) Demonstrasyon işlemlerine ilişkin hususlar,

maddeye yazılacak; aksi halde “7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[20] (1) Teklifi oluşturan belgeler ve eklerinin Türkçe istenilmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.”

(2) Bazı belgelerin yabancı dilde olmasına izin verilmesi durumunda aşağıdaki düzenlemeye yer verilecektir:

7.6.1. Aşağıda belirtilenler hariç teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6.1.1. Türkçeye çevrilmesine gerek bulunmayan belgeler: (Belgeler ve bu belgelerin hangi dil veya dillerde olacağı yazılacaktır.) .…………….…………………………………………………………….………”

 

[21] (1) Resmi niteliği bulunmayan belgelerden, tasdik işleminden muaf tutulmak istenen belgeler bu maddede belirtilecektir. Ayrıca bu belgelerin tercümelerinin de tasdik işleminden muaf olduğu belirtilecektir.

(2) Tasdik işleminden muaf tutulmak istenen belge bulunmaması durumunda, “7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[22] (1) Kalite ve standarda ilişkin belge istenmemiş ise maddeye “7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(2) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınması gereken kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

7.7.6.1. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.6.2. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir. Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.”

(3) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmasına gerek olmayan kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

7.7.6.1. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdiki 7.7.4 üncü ve 7.7.5 inci maddelerdeki esaslara tabidir.”

(4) Yukarıdaki (2) ve (3) numaralı maddelerdeki düzenlemelerin birlikte yapılmasını gerektirecek şekilde kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi durumunda (3) numaralı maddedeki “7.7.6.1” madde numarası  “7.7.6.3” olarak değiştirilmek suretiyle her iki maddedeki düzenlemelere birlikte yer verilecektir.

[23] (1) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılmasının öngörülmesi durumunda, “8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.”, yerli ve yabancı tüm isteklilerin ihaleye katılmalarının öngörülmesi durumunda ise, “8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.” yazılacaktır.

[24] İlgili mevzuatına göre tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebildiği ve/veya sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabildiği ihalelerde, idarece tekliflerin hangi para birimi veya birimleri cinsinden verilebileceği hususu ile ödemeye esas para birimi veya birimleri bu maddede düzenlenecektir.

[25] İhale konusu işin yapılacağı bir yer öngörülmeyen mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde bu maddeye “12.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”, yapım iş ihaleleri ile ihale konusu işin yapılacağı bir yer öngörülen mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” yazılacaktır.

[26] 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenecektir:

“4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin pilot ortak olarak belirlenmesi zorunludur.”

[27] (1) Konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.”

(2) Konsorsiyumların ihaleye teklif vermesine izin verilmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

“17.1. Birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İşin uzmanlık gerektiren kısımları:……………………..

17.2. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.

17.3. Konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, konsorsiyum oluşturduklarına dair koordinatör ortağın da belirtildiği konsorsiyum beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

17.4. İhalenin konsorsiyum üzerinde kalması halinde, konsorsiyum tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı konsorsiyum sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

17.5. Konsorsiyum sözleşmesinde, konsorsiyumu oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmelidir.”

(3) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan konsorsiyumlara açık ihalelerde, 17.3 üncü maddenin sonuna aşağıdaki cümle eklenecektir:

“ 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f)  bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin koordinatör ortak olarak belirlenmesi zorunludur.”

[28]  (1) Mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde idarenin tercihine göre aşağıdaki metinlerden birisine yer verilecektir:

(a) Yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasına izin verilmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.”

(b) Yüklenicinin alt yüklenici çalıştırmasına izin verilmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

“18.1. İstekliler, ihale konusu iş kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri liste halinde teklifleri kapsamında belirtecektir. İhalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir.”

(2) Yapım işi ihalelerinde idarenin tercihine göre aşağıdaki metinlerden birisine yer verilecektir:

(a) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri liste halinde teklifleri kapsamında belirtecektir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin, işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir.”

(b) İsteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmemesi durumunda aşağıdaki metne yer verilecektir:

18.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.”

[29] (1) Mal alımı ve hizmet alımı ihalelerinde idarenin tercihine göre aşağıdaki metinlerden birisine yer verilecektir:

(a) İşin özelliği itibarıyla götürü bedel üzerinden teklif alınması öngörülen hizmet alımları ile tek kalemden oluşan ve götürü bedel üzerinden teklif alınması öngörülen mal alımlarında madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

19.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.”

(b) İşin özelliğine göre, birim fiyat üzerinden teklif alınması öngörülen hallerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”

(2) Yapım işi ihalelerinde idarenin tercihine göre aşağıdaki metinlerden birisine yer verilecektir:

(a) Yapım işinin özelliklerine göre anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmasının öngörüldüğü durumlarda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

19.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.”

(b) Yapım işinin özelliklerine göre birim fiyat üzerinden teklif alınmasının öngörüldüğü durumlarda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”

(c) Yapım işinin özelliklerine göre karma teklif alınmasının öngörüldüğü durumlarda madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

19.1. İstekliler, işin bir kısmı için anahtar teslimi götürü bedel, diğer kısmı için her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat teklif olmak üzere karma teklif vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerine bırakılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.”

[30] Kamu İhale Kurumunun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından hazırlanması mutat olan sözleşmelerin kullanılacağı hallerde, bu husus 19.2 nci maddede belirtilecektir, aksi halde “19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[31] (1) İhalede kısmi teklif verilmesine izin verilmediği durumlarda aşağıdaki metne yer verilecektir:

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.”

(2) İhalede kısmi teklif verilmesine izin verildiği durumlarda aşağıdaki metne yer verilecektir:

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.”

[32]  (1) Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalelerde, “20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(2) Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalelerde kısmi teklif verilebilecek her bir kısma ilişkin bilgi buraya yazılacaktır. Ayrıca, teklif mektubu ve eklerinde de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

(3) İdareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden karşılanmasını sağlayan ve kısmi teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde; ihale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacak ise bu duruma ilişkin açıklamaya bu maddede yer verilecektir.

[33] (1) Alternatif teklif verilmesine izin verilmeyen mal alımı ihalelerinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.”

(2) Alternatif teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde, alternatif teklif verilmesine izin verildiği belirtildikten sonra isteklilerin alternatif teklifleri, alternatif teklif olduğunu belirterek ayrı teklifler olarak sunacakları, ancak en yüksek tutarlı teklif esas alınarak tek bir geçici teminat verilebileceği, her teklifin ihale dokümanına uygunluğunun ayrı ayrı değerlendirileceği ile teknik şartnamede alternatif teklifler için farklı koşullar belirlenmesi halinde, alternatif tekliflerin bu koşulları da karşılaması gerektiği belirtilecektir. İdare, istekliler tarafından belli bir sayının üzerinde alternatif teklif verilmemesinin öngörülmesi durumunda verilebilecek azami teklif sayısını bu maddede ayrıca belirtecektir.

(3) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde “21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[34] (1) Konsorsiyumlara açık ihalelerde aşağıdaki metne yer verilecektir:

22.10. Konsorsiyum olarak teklif veren isteklinin teklif mektubunda, konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeller ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortakları birden fazla kısma da teklif verebilir. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturacaktır.”

(2) Konsorsiyumlara açık olmayan ihalelerde, “22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[35] (1) Elektronik eksiltme yapılmayacak ihalelerde, “23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.” yazılacaktır.

(2) Elektronik eksiltme yapılmasının öngörülmesi halinde aşağıdaki metne yer verilecektir:

23.1. İhalede/ihalenin …kısmında/kısımlarında, 29.2 nci madde kapsamında yapılan değerlendirmeye göre teklifi uygun bulunan istekliler aynı anda eksiltmeye davet edilirler. Davet edilmeyecek isteklilere ise davet edilmeme gerekçeleri elektronik eksiltme başlamadan önce bildirilir. Eksiltme gerekli durumlarda ertelenebilir.

23.2. Davette, eksiltmeye konu fiyat ve/veya fiyat dışı unsurlar ile eksiltmenin zamanı, süresi, beşi geçmemek üzere tur sayısı ve asgari fark aralığı gibi gerekli hususlar belirtilir ve davette belirtilen kurallara göre eksiltme gerçekleştirilir. Davetin gönderildiği tarihten itibaren en az iki iş günü geçmeden eksiltmeye başlanamaz.

23.3. İstekliler tarafından yeni fiyatlar ve/veya fiyat dışı unsurlara ilişkin yeni değerler, en az asgari fark aralığı kadar eksiltilmek suretiyle teklif edilebilir. Birden fazla kalemden oluşan ihalelerde/kısımlarda eksiltme kalem fiyatları üzerinden yapılır ve eksiltilmiş kalem fiyatlarının toplamından oluşan yeni teklif eksiltilmiş teklif olarak gönderilir. Ancak turlardan birinde yeni teklif vermeyen istekli, sonraki turlarda da teklif veremez.

23.4. Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir.

23.5. Eksiltmeye katılarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

23.6. Eksiltme aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi halinde sona erdirilir:

a) Eksiltmeye katılım için yapılan davette eksiltmenin tamamlanacağı belirtilen tarih ve saatin dolması.

b) Yeni tekliflerin verilebilmesine ilişkin olarak davette bildirilen bekleme süresi içinde asgari fark aralığını sağlayan tekliflerin alınamaması.

c)Davette bildirilen tur sayısının tamamlanması.

23.7. Eksiltmeye yeni bir isteklinin katılmasına yol açacak şekilde 29.2 nci madde kapsamında yapılan değerlendirmede değişiklik olması sebebiyle tekrar eksiltme yapılması halinde, yeni eksiltme daha önceki eksiltmede verilmiş olan son teklifler üzerinden yapılır.

23.8. Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde, eksiltilmiş tekliflerin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur.”

(3) Elektronik eksiltme yapılması öngörülen ve alternatif teklif verilmesine izin verilen mal alımı ihalelerinde aşağıdaki maddeye de yer verilecektir:

“23.9. İstekliler, vermiş oldukları alternatif teklifler için de eksiltmeye katılabilir.”

[36] Teklif geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren kaç takvim günü olduğu belirlenerek rakam ve yazıyla madde metnine yazılacaktır.

[37] (1) Mal alımı ihalelerinde, İdare teklif fiyata dâhil olan gider kalemlerini saymak suretiyle, (ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri gibi) bu maddede düzenleyecektir. Ancak İdare tarafından gerek duyulması durumunda teklif fiyatına dâhil edilmeyecek giderler de bu maddede belirtilebilir. Yapılan düzenleme sözleşme tasarısı ile uyumlu olmalıdır.

(2) Hizmet alımı ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dâhildir.”

(3) Yapım işi ihalelerinde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.”

[38] (1) Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde “25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(2) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, varsa diğer gider kalemleri, ihale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, ilgili uygulama yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenerek buraya yazılacaktır, aksi halde “25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, bu madde ilgili uygulama yönetmeliği, Kamu İhale Genel Tebliği ve Kurumun diğer düzenleyici işlemleri ile ilgili mevzuatında yer alan hükümlere uygun olarak aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

………………………………………………………………………………………………………………

(Personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülüyor ise, çalıştırılacak personelin nitelikleri de göz önüne alınarak bu ücretin, asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği, fazla çalışma yapılmasının öngörülmesi halinde, kaç saat fazla çalışma yapılacağı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılacak ise çalışılacak gün ve çalıştırılacak personel sayısı burada belirtilecektir. Ayrıca kıst ay/artık gün sayısı ve bu süre içerisinde kaç gün yol-yemek bedeli verileceği ile aynı il sınırları içerisinde isteklinin birden fazla işyerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla sayıda işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece belirlenecek engelli işçi sayısı ve bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu da burada belirtilecektir.)

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

…………………………………………………………………………………………………………………

(Bu maddede, yemek ve/veya yol giderinin personele nakdi olarak ödenmesi ve bordroda gösterilmesi isteniyorsa bu giderlerin nakdi olarak ödeneceği ve bordroda gösterileceği, ayrıca söz konusu giderlerin günlük brüt tutarı ile ayda kaç gün üzerinden hesaplanarak personele ödeneceği belirtilecektir.

Yemek ve/veya yol giderinin ayni olarak karşılanması öngörülüyorsa, bu giderin ayni olarak karşılanacağı ve ayda kaç gün üzerinden hesaplanacağı burada belirtilecektir. Yemek ve/veya yol bedelinin net olarak hesaplanacağına dair düzenleme yapılmayacaktır.)

Bu madde kapsamında bir gider öngörülmemesi halinde “25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

……………………………………………………………………………………………………………………….

(İhale konusu işte kullanılacak olan ve yüklenici tarafından karşılanması istenen malzeme giderlerinin teklif fiyata dâhil olduğu burada belirtilecektir.)

Bu madde kapsamında bir gider öngörülmemesi halinde “25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

25.3.4. Diğer giderler:

……………………………………………………………………………………………………..…………………

(İhale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, ilgili uygulama yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla teklif fiyata dâhil olan diğer giderler bu maddede düzenlenebilecektir.)

Bu madde kapsamında bir gider öngörülmemesi halinde “25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[39] Hizmet alımı ihalelerinde ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı maddede belirtilecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde “25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[40]  4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesi esas alınarak, teklif geçerlilik süresinin bitim tarihine 30 gün eklenmek suretiyle bulunan tarih buraya yazılacaktır.

[41] Teminat mektupları dışındaki teminatların yatırılacağı Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüğü belirtilecektir.

[42] Açık ihale usulü gerçekleştirilen ihaleler ile yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde “Yaklaşık maliyet tutarı ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.” ibaresine; Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde “Teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.” ibaresine; fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise “Bu aşamada yaklaşık maliyet ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılmaz.” ibaresine yer verilecektir.

[43] Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde “Teklifi bu aşamada değerlendirme dışı bırakılmayan istekliler davet edilerek son fiyat teklifleri alınır ve yaklaşık maliyet tutarı ile son fiyat teklifleri isteklilerin erişimine açılır. Son fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri, son teklifleri olarak kabul edilir.”; fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde “Teklifi bu aşamada değerlendirme dışı bırakılmayan istekliler davet edilerek eksiltme işlemleri gerçekleştirilir ve yaklaşık maliyet tutarı ile teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.”; yalnızca fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde ise “Teklifi bu aşamada değerlendirme dışı bırakılmayan istekliler davet edilerek eksiltme işlemleri gerçekleştirilir.” ibaresine yer verilir, eksiltme yapılmayan hallerde ise “29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[44] Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde “29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.”, mal alımı ihalelerinde ise “29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.” yazılacaktır.

[45] Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacak ihalelerde “29.8.  Aşırı düşük teklif açıklamaları, 29.5 inci madde kapsamında yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve tereddüt duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Aşırı düşük teklif açıklamalarını süresi içerisinde EKAP üzerinden sunmayan, açıklamaları uygun bulunmayan veya fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”, diğer ihalelerde “29.8. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[46] (1) Mal alımı ihalelerinde aşağıdaki ibareye yer verilecektir:

“Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.”

(2) Hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı yazılacaktır:

(A) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir:

(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.”

(II) “Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.”

(B) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.”

(3) Yapım işi ihalelerinde aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı yazılacaktır:

(A) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir:

(I) “Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.”

(II) “Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.”

(B) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde, bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.”

[47] (1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ise madde metnine “teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.” ibaresi eklenecektir. Bu durumda, 33.1.1. ve 33.1.2. maddelerine “Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecek ise “fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.” ibaresi eklenecektir. Bu durumda, fiyat dışı unsurların neler olduğu ve bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi 33.1.1. maddesinde düzenlenecek ve 33.1.2. maddesine “33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.” yazılacaktır.

[48] (1) Bu maddeye, elektronik eksiltme yapılmayan ihalelerde ilgili uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul yazılacaktır.

(2) Kısmi teklife açık olmayan ve elektronik eksiltme yapılan ihaleler ile kısmi teklife açık ve kısımların tamamında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi yazılacaktır.

(3) Kısmi teklife açık ve kısımların yalnızca biri veya birkaçında elektronik eksiltme yapılan ihalelerde “33.2.1. Elektronik eksiltme yapılan … kısımda/kısımlarda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklifi eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından kura çekilerek belirlenir.” ibaresi ve elektronik eksiltme yapılmayacak kısım/kısımlar için de başına “Elektronik eksiltme yapılmayan …kısımda/kısımlarda” ibaresi eklenmek suretiyle ilgili uygulama yönetmeliğine göre eşit tekliflerin değerlendirilmesinde uygulanacak usul yazılacaktır.

[49] (1) Mal alımı ihalelerinde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I) ve (II) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir:

(I) Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayan ihalede “33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

(II) Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacak ihalede aşağıdaki metne yer verilecektir:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere [ihalenin tamamında % ….(rakam ve yazıyla) oranında/ ihalenin … kısmında/kısımlarında % ….(rakam ve yazıyla) oranında] fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.”

(2) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde, bu madde idare tarafından aşağıdaki (I), (II) ve (III) numaralı seçeneklerden biri seçilerek düzenlenecektir:

(I) İdare, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmediği durumlarda aşağıdaki metne yer verecektir:

33.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

(II) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

33.3.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % ………..(rakam ve yazıyla)………………….. oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.

(III) İdare, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördüğü durumda aşağıdaki metne yer verecektir:

33.3.1. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine % …………………(rakam ve yazıyla) ……………… oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ortakları arasında yabancı gerçek ve/veya tüzel kişi bulunan ortak girişimler bu fiyat avantajından yararlanamaz.  Yerli istekliler lehine fiyat avantajı, yabancı isteklilerin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine, bu bedeller üzerinden yukarıda belirtilen fiyat avantajı oranı uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.”

[50] (1) İlgili mevzuatına göre tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebildiği ve/veya sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabildiği ihalelerde,  tekliflerin, teklif fiyatının ihale tarihinde veya son fiyat tekliflerinin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirileceği bu maddede belirtilecektir.

(2) (1) numaralı maddede belirtilen haller dışında “33.4. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[51] 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde “İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren beş gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.”, diğer hallerde ise “İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.” yazılacaktır.

[52] Bu madde, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde, “37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin %  9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.” şeklinde, mal alımı ihalelerinde ise “37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin %  6’sı oranında kesin teminat alınır.” şeklinde düzenlenecektir.

 

[53](1) Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

43.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.”

(2) Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmemesi halinde, madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

43.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.”

[54] (1) 43.1 inci maddede fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi halinde 43.1.1 inci madde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak düzenlenecektir.

(2) 43.1. maddede fiyat farkı hesaplanmayacağının belirtilmesi halinde “43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

[55] (1) Bu Şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre idarelerce düzenlenmesine gerek duyulan hususlarda, ihale konusu işin gerekleri de dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla bu başlık altında, maddeler halinde başka düzenlemeler yapılarak bu bölüme eklenebilecektir.

(2) Bu maddede herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde, “45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.

8 YORUMLAR

 1. You’re in point of fact a just right webmaster.

  The website loading speed is incredible. It sort of
  feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, the contents are masterpiece.

  you’ve performed a excellent activity on this topic!
  Similar here: sklep online and also here: Ecommerce

 2. Howdy! Do you know if they make any plugins to
  assist with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please
  share. Cheers! You can read similar text here: Sklep

 3. Hello there! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good results. If you know of any please share.
  Kudos! I saw similar art here: Backlink Portfolio

 4. Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my site to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Thanks! You can read similar art here:
  GSA List

 5. Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my website
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thanks! You can read similar art here:
  Good escape room

 6. I’ll immediately take hold of your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognise in order that I could subscribe. Thanks<a href="[Link deleted]

 7. I have been surfing on-line greater than three hours these days, but I never discovered any interesting article like yours. It’s lovely worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet can be much more helpful than ever before<a href="[Link deleted]

 8. Good day! Do you know if they make any plugins to assist
  with SEO? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good gains. If you know of any please share. Appreciate
  it! You can read similar blog here: blogexpander.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz