yapım işlerinde fiyat farkı
yapım işlerinde fiyat farkı

4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesi Nasıl Uygulanacak?

28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7491 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 7 nci maddede;

1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde,

  • Sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı verilmesine,
  • Altı ayı geçmemek üzere idarece süre uzatımı verilmesine,

Yönelik düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu madde 28 Aralık 2023 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıca belirlenecek olup düzenleme kapsamında ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesine ilişkin işlemler anılan kararın yürürlüğe girmesinden sonra yürütülebilecektir.

Bu kapsamda yapılan çalışmada neler öngörülüyor?

-Yapım işi sözleşmelerinde, 1/1/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesindeki formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanacak.

– Ancak 20/2/2023 tarihinden önce Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut yapım işleri ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B katsayısı 0,90 yerine 1,15 olarak uygulanacak. (Bu düzenleme sorunlu duruyor)

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmeler  D: 0,15 olacak.

– Güncel endeks, Temel endeks ve Uygulama ayı aşağıdaki şekilde belirlenecek.

Güncel endeks: Uygulama ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ilgili endeksi,

Temel endeks: İhale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeksi,

Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,

– Artırımlı fiyat farkı verilmesi zorunlu olup artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacak.

– İşin süresi 1/3/2023 tarihinden önce biten ve gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı hesaplanmayacak.

-Süre uzatımı için 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurulması zorunlu olup, İdare tarafından yüklenicinin yazılı başvurusu hakkında 15 gün içinde karar verilecek.

– Süre uzatımı başvurusunun kabulü durumunda 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulacak ve fiyat farkı ödemelerinde revize iş programı dikkate alınacak.

-Süre uzatım hesabında;

  1. 1/1/2024 tarihi itibarıyla yüklenici tarafından iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek tutarından daha fazla imalat yapılmış olması halinde uzatılacak süre idarece belirlenecek.
  2. 1/1/2024 tarihi itibarıyla yüklenicinin kusuru nedeniyle iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif ödenek tutarından daha az imalat yapılmış olması halinde uzatılacak süre, anılan tarih itibarıyla gerçekleştirilemeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle belirlenecek ve günlük iş tutarı, ilk sözleşme bedeli sözleşmede yer alan işin süresine bölünerek hesaplama yapılacak.
  3. İşin süresi 1/3/2023 tarihinden sonra biten ve gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, uzatılacak süre cezalı çalışılan süre ile yukarda belirlenen sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenecek. Bu durumda uzatılacak süreye karşılık gelen gecikme cezaları yükleniciye iade edilecek.

-Toplam süre uzatımı altı ayı geçemeyecek.

-İşin süresi 1/3/2023 tarihinden önce biten ve gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelere süre uzatımı verilemeyecek.

Düzenleme kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümleri uygulanacak.

İstisna ve kapsam dışı alımlara işler açısından düzenlemeye paralel olarak 120 gün içinde düzenleme yapılabilecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz