ihalenin iptali
ihalenin iptali
Toplantı No 2023/043
Gündem No 16
Karar Tarihi 23.08.2023
Karar No 2023/UM.II-1142

BAŞVURU SAHİBİ:

Nalbantoğlu Zirai Aletleri Tarım Makinaları Tarım Ürünleri Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/589554 İhale Kayıt Numaralı “Silaj Makinesi ve Ataşman Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 07.07.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Silaj Makinesi ve Ataşman Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Nalbantoğlu Zirai Aletleri Tarım Makinaları Tarım Ürünleri Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.08.2023 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.08.2023 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.08.2023 tarih ve 103966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.08.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2023/932 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 07.07.2023 tarihinde gerçekleşen “Silaj Makinesi ve Ataşman Alımı İşi”nin firmaları üzerinde bırakıldığı, kendilerine EKAP üzerinden 25.07.2023 tarihinde sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, anılan yazının mevzuata uygun olmadığı; tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin ve %6 oranında kesin teminatı vererek ve ayrıca diğer yasal hükümlülüklerin yerine getirilerek sözleşme yapılmasının istendiği fakat, anılan yazıda diğer yasal yükümlülüklerin neler olduğunun ifade edilmediği, ne kadar damga vergisi, sözleşme karar pulu bedeli ve KİK payı ödeneceğinin belirtilmediği,  ayrıca KİK payının hangi sözleşme ID numarasına yatırılacağı bildirilmediğinden; diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sözleşme yapma imkânının olmadığı, sözleşmeye davet yazısında belirtilen sürenin durdurulmasını, ilgili yazıda tüm yasal yükümlülüklerin neler olduğunun belirtilmesi ve KİK payı için sözleşme ID numarasının taraflarına bildirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

 

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17’nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

 

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “…j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

1) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)…” hükmü yer almaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) Kanunun10’uncu maddesinde yer alan hükümler gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

ç) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

ğ) Kanunun 11’inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

h) Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

aday ve istekliler ihale dışı bırakılır.

(2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale usulüne göre son başvuru ve/veya ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi” başlıklı 66’ncı maddesinde “(1) Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

  Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin eki standart formları arasında yer alan “Standart Form- KİK021.1/EKAP” aşağıdaki gibidir;

 

 

 

 

 

 

 

Sayın [isteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı]

[isteklinin adresi]

 

İLGİ: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ………………sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.

 

[İşin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile […] oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.”,

 

Anılan standart formun 2 numaralı dipnotunda “Sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin vermesi gereken kesin teminat oranı yazılacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Silindirik (Rulo) Silaj Balya Paketleme Makinesi ve Paketlenmiş Balya Tutucu Ataşmanı alım işi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 Adet Silindirik (Rulo) Silaj Balya Paketleme Makinesi
1 Adet Silindirik (Rulo) Paketlenmiş Balya Tutucu Ataşmanı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Nevşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 41’inci maddesinde “41.1. İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır…” düzenlemesi,   

 

Aynı Şartname’nin “İhalenin sözleşmeye bağlanması” başlıklı 44’üncü maddesinde “44.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin onbinde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

 

44.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

44.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır ve sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir. Yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse, talep edilen sayı kadar sözleşme nüshası düzenlenir.

44.6. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden, şikâyete konu ihalenin “Silaj Makinesi ve Ataşman” mal alımı işine ilişkin olduğu, ihalenin açık ihale usulü ile ve birim fiyat teklif alınmak üzere elektronik teklif alınarak 07.07.2023 tarihinde gerçekleştirildiği, 13.07.2023 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan ihalenin Nalbantoğlu Zirai Aletleri Tarım Makinaları Tarım Ürünleri Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı ve AYS Endüstriyel Makine A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.  

 

İhale uhdesinde bırakılan istekli, Nalbantoğlu Zirai Aletleri Tarım Makinaları Tarım Ürünleri Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye 25.07.2023 tarihli ve 53151244-934.02 sayılı “sözleşmeye davet” yazısı tebliğ edilmiş olup, anılan isteklinin sözleşmeyi imzalaması için davet edildiği görülmüştür.

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin eki standart formlar arasında yer alan “İhale Üzerine Bırakılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form” (Standart Form- KİK021.1/EKAP) içeriğinin ise; “[İşin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile […] oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” şeklinde olduğu,

 

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasında; ihale üzerinde bırakılan istekliye 25.07.2023 tarihli ve 53151244-934.02 sayılı “sözleşmeye davet” yazısının tebliğ edildiği, anılan yazı içeriğinde “Sılaj Makinası ve ataşman alım işi işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile %6 oranında kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin eki standart formlar arasında yer alan “İhale Üzerine Bırakılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form” (Standart Form- KİK021.1/EKAP)” standart formunun matbu olduğu, idarenin ise anılan standart forma uygun içerikte sözleşmeye davet yazısı hazırladığı, başvuru sahibinin “sözleşmeye davet yazısında diğer yükümlülüklerin neler olduğunun sayılmadığı, ne kadar damga vergisi, sözleşme karar pulu bedeli ve KİK payı ödeneceğinin belirtilmediği ve KİK payının hangi sözleşme ID numarasına yatırılacağı bildirilmediği hususlarından dolayı ilgili standart formun mevzuata aykırı olduğu” iddiasının yerinde olmadığı, zira idare tarafından mevzuatta yer alan ve matbu olan standart form kullanılarak sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği, diğer yükümlülüklerin neler olacağı, ne kadar damga vergisi, sözleşme karar pulu bedeli ve KİK payı ödeneceğine dair bilgilerine yer vermesi konusunda idarenin bir zorunluluğunun olmadığı ve takdirinde olduğu, ilgili standart formda idarenin doldurması gereken alanın kesin teminat oranının ne kadar olacağına ilişkin olduğu ve bu alanın % 6 olarak belirtildiği, kaldı ki anılan hususların ilgili mevzuatta ne kadar ya da ne oranda olacağının ifade edildiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin basiretli bir tacir olarak bu hususları bilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı,

 

Ayrıca başvuru sahibinin “KİK payının hangi sözleşme ID numarasına yatırılacağı bildirilmediği” iddiası yönünden ise; 4734 sayılı Kanun’un “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi” hükmünün yer aldığı, şikayete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 1.792.000,00 TL olduğu ve anılan Kanun’da yer alan tutarı aşmadığı, bu durumda sözleşme bedelinin onbinde beşinin yatırılması şartı oluşmadığı için başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddiasında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanunun öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

1 Yorum

  1. Wow, superb blog layout! How long have you been running a blog for?
    you make running a blog glance easy. The total look of your web
    site is magnificent, let alone the content material!

    You can see similar here dobry sklep

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz