KİK KARARLARINDA BU HAFTA NELER VAR? 7.9.2024

1.İsteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin idarece EKAP’tan alınacağının düzenlendiği ancak temsile yetkili olan kişiler ile ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin ihale tarihinden önce EKAP sistemine kayıt ettirilmediği, EKAP sisteminde yer alan bilgilerin son ortaklık durumunu yansıtmadığı iddiası.

(Fazlaca itiraz konu bir husus)

  1. Numune değerlendirmelerine itirazlar.

(Numune değerlendirmesine ya da demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece, yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip  getirilmediği ve numune değerlendirme/demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvuru sonuçlandırılmaktadır.)

3.Doküman düzenlemesinin istekliler için öngörülemez maliyetler doğuracağı ve gerekçelerle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiaları.

(Değerlendirme somut düzenleme özelinde değişmektedir.)

  1. Sunulan teminat mektubunun süresi ve şeklinin şartnameye uygun olmadığı, banka yetkilisi tarafından uygun şekilde onaylanmadığı, geçici teminat mektuplarının, standart forma uygunluğunun ve ihale bilgilerinin doğruluğunun onay ve tasdik yönüyle incelenmediği iddiaları.

(İhale kapsamında fiziki olarak geçici teminat mektubu sunulmadığı, elektronik olarak düzenlenen bahse konu geçici teminatın standart forma uygun sunulduğunun kabulü gerekir.)

  1. Yerli malı avantajına ilişkin itirazlar.

(Birden fazla mal kaleminden oluşan bir ihalede yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının, teklif edilen mal kalemi bazında uygulanarak, istekli tarafından hangi kalem için yerli malı belgesi sunulmuş ise sadece o kalemde söz konusu fiyat avantajından yararlanabilmesi mümkündür)

  1. İhale dokümanlarında yapılan fiyat farkı düzenlemelerine itirazlar.

(365 takvim gününü aşan hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı verilmesinin zorunludur.  İdari Şartname’nin 46.1.1. ve Sözleşme Tasarısı’nın 14.2’nci maddelerinde yer alan “…Ancak 365 günden sonraki teslim edilen hizmet için yukarıda belirtilen hükme göre fiyat farkı hesaplanacaktır.” şeklindeki düzenlemenin mevzuata aykırıdır.)

7.Aynı IP üzerinden doküman indirilmesi ve teklif verilmesi.

(Aynı ihalede birbirleri ile meşru bir rekabet içerisinde olan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı IP adresinden ihale dokümanı indirerek istekli olabilecek sıfatını haiz olmalarının, hayatın olağan akışına uygun olduğu kabulünün mümkün bulunmadığı, bu isteklilerin birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olabileceği, ayrıca başvuruya konu ihalenin elektronik ihale olarak gerçekleştirilmesi sebebiyle tekliflerin elektronik ortamda oluşturulduğu, bu durumun bahsi geçen isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.)

Çok sık itiraza ve uygulamaya konu olan bir husus.

Aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden doküman indirilmesinin tek başına başvuruya konu ihaleye katılan isteklilerin irade birliği içinde hareket ettiğine karine oluşturmayacağı, zira, aynı IP adresine sahip cihaz üzerinden doküman indiren isteklilerin aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olarak değerlendirilebilmesi için, bu isteklilerin öncelikle birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduğuna ilişkin -fiyat teklifinin aynı ya da çok yakın olması, ihaleye teklif veren şirketlerin adreslerinin telefon ve faks numaralarının aynı olması, ihaleye sunulan bilgi ve belgelerdeki benzerlikler, şirketler arasında organik bağ bulunması, doküman indiren kişiler arasındaki hukuki ve fiili bağ gibi- başkaca ek somut delillerin de bulunması ve ortaya konulması gerektiği yönünde Mahkeme kararları ve savunmalar olmaktadır.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz