kamu ihale avukatı
kamu ihale avukatı
Toplantı No 2024/009
Gündem No 16
Karar Tarihi 28.02.2024
Karar No 2024/UM.II-363

BAŞVURU SAHİBİ:

Ayşah İnşaat Temizlik Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1592371 İhale Kayıt Numaralı “İlaçlama Hizmetinde Kullanılacak Cihaz Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından 26.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlaçlama Hizmetinde Kullanılacak Cihaz Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayşah İnşaat Temizlik Sağlık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 19.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.01.2024 tarih ve 129893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. .

 

Başvuruya ilişkin olarak 2024/160 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde sözleşme süresinin işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü olduğu,  aynı tasarının “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde ödeme yapılacağının ifade edildiği, ihale konusu işin yıllara sari bir iş olmadığı, işin süresinin 30 gün olmasına karşın ödemenin 180 gün içinde yapılmasının yüklenicinin zararına yol açacağı, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca tarafların eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu,  mevcut düzenlemelerin rekabeti engellediği, şöyle ki; sermayesi nakit akışı daha güçlü olan firmaların olmayanlara göre daha avantajlı olduğu,  ödeme süresinin kısaltılması durumunda nakit akışı güçlü olmayan firmaların da ihaleye katılması suretiyle rekabetin artacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İlaçlama Hizmetinde Kullanılacak Cihaz Alım İşi

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Mistblower Cihazı 10 adet, Ulv Cihazı 15 adet, Pülverizatör Cihazı 15 adet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Mardin Büyük Şehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmenin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.” düzenlemesi,  

 

Aynı Tasarının “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Mardin Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğü ‘de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın, sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1.Ödemeye esas para birimi Türk Lirası’dır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç23…….. gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. …………………………………………………………………………

12.3.1……………………………………………………………………………” düzenlemesi,

 

Anılan tip sözleşmenin 23 numaralı dipnotunda  “İdare ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacağını bu maddede belirtecektir. Geçici kabulün söz konusu olması durumunda ödemeye yönelik farklı bir düzenleme öngörülüyor ise bu maddede belirtilebilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihalenin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığına ait “İlaçlama Hizmetinde Kullanılacak Cihaz Alım İşi” olduğu 9 adet doküman indirilen ihaleye 32 isteklinin katıldığı, 07.02.2024 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Çevre İlaç Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “…12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç23…….. gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, aynı Tip Sözleşme’nin 23 numaralı dipnotunda ise idarenin ödemeyi en geç kaç gün içinde yapacağını bu maddede belirteceğinin açıklandığı görülmüş olup mal alımı ihalelerinde ödeme sürelerine ilişkin bir sınırlama getirilmediği anlaşılmıştır.

İtirazen şikayete konu ihalede iddia konusu düzenleme incelendiğinde, muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde ödeme yapılacağının belirtildiği, bu çerçevede bakıldığında mevcut düzenlemenin mal alımına ait tip sözleşmenin ilgili maddesine aykırılık teşkil etmediği, öte yandan şikayet başvurusuna verilen cevapta bu sürenin azami süre olduğu, idare tarafından daha önce de ödeme yapılabileceğinin ifade edildiği,  bu itibarla ihale konusu alanda faaliyet gösteren isteklilerin mevcut doküman düzenlemelerini dikkate almak suretiyle teklif fiyatı oluşturabilecekleri anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.

Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan Kanun hükmüne göre, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddialarının tamamında haklı bulunması halinde başvuru bedeli iadesinin söz konusu olabileceği dikkate alındığında, yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibinin, iddialarında haklı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesi için Kanun’un öngördüğü şekilde “başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması” koşulunun gerçekleşmediği, dolayısıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendi hükmü gereğince başvuru bedelinin iadesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz