“İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
… İdare Mahkemesi’nce verilen kararda; davalı idare tarafından, davacı şirket hakkında gerçeğe aykırı belge ile ihaleye iştirak etmesi nedeniyle sahte belge düzenlediği, kullandığı veya bunlara teşebbüs ettiği iddialarıyla yasaklama işlemi tesis edilmiş ise de, davacı şirketin aşırı düşük açıklaması kapsamında teklif edilen bedeli desteklemek amacıyla sunmuş olduğu 28/09/2012 tarihli faturanın ihale tarihi itibariyle yetkili kişiler tarafından imzalanmış bir belge olduğu, fatura içeriğinde yer alan işin fiilen gerçekleşmediğinin davacı tarafından bilinemeyeceği gibi, söz konusu fatura üzerinde davacı tarafından tahrifat yapıldığı şeklinde bir iddianın bulunmadığı, söz konusu belgenin davacının iştirakiyle düzenlendiğinden bahsedilemeyeceği gibi, içeriğindeki bilgiden dolayı davacı şirketi sorumlu tutma ve suç isnat etme olanağı da bulunmadığından, davacı şirket hakkında tesis edilen bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,”
Danıştay 13. Dairesinin 16.06.2020 tarih ve Esas No:2014/4661, Karar No:2020/1392 nolu kararı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz