yüksek fen kurulu kararları
yüksek fen kurulu kararları
Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2022
Dairesi 4
Karar No 317
İlam No 8
Tutanak Tarihi 31.10.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

YAPIM İŞİ FAZLA ÖDEME

…. Belediyesi tarafından ihale edilen “……… İşi”ne ait 1 no.lu hakediş ekinde yer alan yapılan işler listesindeki “ÖBF.01 Andezit Bordür Alım İşi (10x20x50)” pozuna ait miktarın, yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında tespit edilen miktardan fazla belirlenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verilmesi hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin “Hakediş Raporu” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde;

“Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş tutarının hesaplanmasına esas olan belgelerden oluşur. Yapım türüne göre ilgili sayfaları ve gerekli görülen diğer belgeler düzenlenerek yüklenici ve yapı denetim elemanlarınca imzalanır, yetkili makamca onaylanır.”,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği’nin “Yeşil Defter” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

“Birim fiyat üzerinden indirim yapılmak veya teklif birim fiyat almak suretiyle gerçekleştirilen işler için düzenlenen Yeşil Defter (Ek-4), denetim mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil defterdeki miktarlar da göz önünde tutularak yüklenici ile birlikte düzenlenir… ”

Denilmektedir.

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği “Kontrol mühendisi görev, yetki ve sorumluluğu” başlıklı 10 uncu maddesinde ise;

“Müteahhidin, sözleşme ve eki olan şartnamelerindeki hükümlere ve birim fiyatlarına göre yaptığı işlerden doğan alacakları ölçümlere veya saptanan diğer sonuçlara uygun olarak ara hakedişlere ödenir.

Yapılmış olan ve ödemeye esas olarak hak edişlere geçirilen işlere ait miktarlar, her hak ediş için düzenlenen (Örnek No:5) yeşil defterlerde, nereden alındıkları veya ne şekilde hesaplandıkları açık olarak belirtilerek hak edişlere aktarılırlar.”

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; hakedişlerin, metraj cetvelleri (yeşil defter) esas alınarak hazırlanan yapılan işler listesine göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede; “ÖBF.01” pozuna ilişkin “andezit bordür” yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında ……… metre olarak yer almasına rağmen, söz konusu poza ilişkin olarak 1 no.lu hakedişle ……… metre üzerinden ödeme yapıldığı, dolayısıyla teslim alınan malzeme miktarından ……… metre fazla ödeme yapılmak suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu zararı” başlıklı 71 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde; mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması kamu zararı olarak tanımlanmıştır.

Oluşan kamu zararından; 5018 sayılı Kanun’un 32 ve 33 üncü maddeleri gereğince ödeme emri belgesi ve eklerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile birlikte gerçekleştirme belgelerinden birisi olan ve ödeme emrine eklenmesi gereken hakediş raporunu düzenleyen ve onaylayanların da sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla, “……….. İşi”ne ait 1 no.lu hakediş ekinde yer alan yapılan işler listesindeki “ÖBF.01 Andezit Bordür Alım İşi (10x20x50)” pozuna ait miktarın, yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında tespit edilen miktardan fazla belirlenmesi sonucunda …. TL kamu zararına neden olunduğu anlaşılmakla birlikte, …… TL kamu zararı ….. yevmiye no.lu muhasebe işlem fişi ile yüklenici ……. A.Ş.’nin alacağından mahsuben tahsil edildiğinden, konu hakkında ilişik kalmadığına ve söz konusu tahsilatın İlama dercine,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz