yapım işlerinde fiyat farkı
yapım işlerinde fiyat farkı
Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2016
Dairesi 2
Karar No 35772
İlam No 302
Tutanak Tarihi 12.10.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Hakediş

… sayılı ilamın 2’nci maddesinin (A) bendinde; … Üniversitesi ile … A.Ş. arasında düzenlenen sözleşmeye göre yürütülen “… Üniversitesi … Büyük Onarımların Yapılması” işinde yapılması öngörülen bazı imalatlar yüklenici tarafından yapılmamasına rağmen, bunlara ilişkin tutarların yükleniciye ödenmesi sonucu sebep olunan … TL (İnşaat Bölümüne ilişkin … TL, Elektrik Bölümüne ilişkin … TL) kamu zararının;

Geçici Kabul Heyeti Başkanı (… Hastanesi Başhekimi) …, Geçici Kabul Heyeti Üyeleri (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı) …, (İşletme ve Bakım Onarım Müdürü) …, (İnşaat Mühendisi) …, (Elektrik Mühendisi) …’e,

Kesin Kabul Heyeti Başkanı (… Hastanesi Başhekimi) …, Kesin Kabul Heyeti Üyeleri (Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı) …, (İşletme ve Bakım Onarım Müdürü) …, (İnşaat Mühendisi) …, (Elektrik Mühendisi) …’e,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine karar verilmişti.

… sayılı ilamın 2’nci maddesiyle ilgili olarak sorumluların Temyiz Kuruluna başvurması üzerine Temyiz Kurulunca verilen … tarih ve … sayılı tutanak nolu kararda özetle;

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Sözleşme türleri” başlıklı 6’ncı maddesi ile “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı” 24’üncü maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin (c) fıkrası, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Projelerin uygulanması” başlıklı 12’nci maddesi ve İşe ait sözleşmenin “Sözleşme Türü ve Bedeli” başlıklı 6’ncı maddesi ve ihale mevzuatında yer alan diğer düzenlemeler genel olarak değerlendirildiğinde;

– Birim fiyat teklif alınan işlerde isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan ön ve/veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak vermeleri, sözleşmenin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden akdedilmesi, sözleşme konusu işlerin, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici tarafından hazırlanıp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yürütülmesi ve yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak tamamladığı işler için, teklif ettiği birim fiyatlar ya da yeni birim fiyatlara ve işin yapılan miktarına göre ödeme yapılması gerektiği,

– Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde, işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan işler ile ihale konusu işin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması, ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren mahal listelerinin hazırlanması, ihale konusu işe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla, iş kalemi ve/veya iş grubu şeklinde metraj listeleri düzenlenmesi, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özelliklerinin belirlenmesi; ihale sürecinde isteklilerin bu hususları bilerek tekliflerini sunmaları; sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin işi, uygulama projesi, mahal listeleri ve şartnamelerde detaylarıyla gösterildiği şekliyle yapması, hakedişlerin ise yapıldığı, yapılmadığı ya da ilave yapıldığı kaydedilen/tespit edilen imalatlara, sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara göre düzenlenmesi ve ödenmesi gerektiği,

Temyize konu işe ilişkin ödeme emri belgeleri ve bilirkişi raporu ile eklerinde yapılan incelemede, işe ilişkin ihale kapsamında olmayan bina, tesis ve mahallerde imalat yaptırıldığı, buna ilişkin olarak da yükleniciye ödeme yapıldığı görülmekte ise de bu imalatların ve karşılığı ödemenin idarenin isteği ve ita amirinin onayı ile yapıldığı, buna göre iş artışı kapsamında inşaat, elektrik ve mekanik imalatları için keşif artışı gerekçe raporu hazırlandığı, bu anlamda sözleşme kapsamı dışındaki imalatların büyük çoğunluğunun Hastanenin uluslararası akreditasyonu sürecinde yaptırıldığının görüldüğü,

Esasen yapılan imalatlar ve bu imalatlara yönelik belgeler incelendiğinde; 4735 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinde belirtildiği şekilde, öngörülmeyen bir durumun varlığından ve imalatların sözleşmeye esas proje içerisinde kaldığından bahsedilemeyeceği, sözleşme dışında yaptırılan imalatların, yeni bir ihaleye çıkılarak ihaleyi kazanan yükleniciye yaptırılması gerektiği, ancak söz konusu imalatların önemli bir bölümünün, uluslararası bir denetim sürecine tabi olarak “Hastanenin Akreditasyonu” çerçevesinde ve İdarenin onayı ile yapıldığı,

Dolayısıyla, ihale mevzuatında belirlenmiş olan usullere uygun hareket edilmemişse de mali açıdan bakıldığında, söz konusu imalatların fiilen yapıldığı ve imalatların yapıldığı alanların kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bahsi geçen hususta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71’inci maddesinde belirtilen kamu zararı tanımı açısından kamu zararına sebebiyet veren bir durumdan söz edilemeyeceği,

İfade edilerek,

İnşaat ve elektrik kısımları için projede yer alan imalatlar yerine hastane akreditasyonu sebebiyle …, … Binasında ve diğer mahallerde mukayeseli keşifler doğrultusunda artan ve azalan imalatlar onaylanarak ve bu mahallere ait metrajlar açıkça hakediş ve kesin hesaba dâhil edilerek aynı parasal tutarda imalatlar yaptırılmış olup, bu anlamda kamu zararına sebebiyet veren bir durum oluşmadığından; … sayılı ilamın 2’nci maddesinin (A) bendiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün bozulmasına ve yeni hüküm tesisi için dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun söz konusu kararı üzerine yazılan ek raporun Dairemizde görüşülmesi ve konunun yeniden incelenmesi neticesinde;

“… Üniversitesi … Büyük Onarımların Yapılması” işi kapsamında yapılması öngörülen bazı imalatlar yüklenici tarafından yapılmamasına rağmen, bunlara ilişkin tutarların yükleniciye ödendiği görülmüştür.

Ancak Temyiz Kurulu kararı ve eklerinden;

-… akreditasyon iyileştirmeleri için yapılan imalatların poz numaralarını, miktar ve tutarlarını gösteren ve onaylı kesin hesap metrajlarından elde edilen tabloda hangi mahallere ne miktarda, hangi imalatın yapıldığının açıkça görüldüğü,

-… akreditasyon kapsamında yapılan iyileştirme imalatlarının şu anda görülememesinin bu imalatların yapılmadığı anlamına gelmeyeceği, çünkü zorunlu olarak yapılan güçlendirme imalatları yapım aşamasında komple, betonarme karkas yapısına kadar yıkılmasından dolayı yaptırılan imalatların görülemediği ileri sürülmüş olup, işin kabulünün yerinde olan imalatlar kontrol edilerek yapıldığı ve metrajların kesin hesap içerisinde de yer aldığı göz önüne alındığında ileri sürülen bu hususa; diğer bir ifadeyle, bu imalatların yerinde yaptırıldığına itibar etmek gerektiği,

– … akreditasyon kapsamında yapılan inşaat imalatları tutarı … TL ve diğer mahallere akreditasyon kapsamında yapılan inşaat imalatları tutarı … TL olmak üzere toplam …. TL’nin, ilamda hesabı yapılan kamu zararı tutarı toplamını karşıladığı,

-Aynı şekilde, yine onaylı kesin hesap metrajlarından alınarak hesabı yapılan elektrik imalatları toplamı … TL’nin de ilamda hesabı yapılan kamu zararı tutarı toplamını birebir karşılamakta olduğu,

– İhale kapsamında olmayan bina, tesis ve mahallerde imalat yaptırıldığı, buna ilişkin olarak da yükleniciye ödeme yapıldığı görülmekte ise de; ihale kapsamı dışındaki mahallerde imalat yapılması konusunda; söz konusu imalatların önemli bir bölümünün “… Üniversitesi … Büyük Onarımların Yapılması” işi devam ederken, uluslararası bir denetim sürecine tabi olarak “Hastanenin Akreditasyonu” çerçevesinde yapıldığı, yüklenicinin imalatları kendi iradesiyle değil İdarenin onay sürecinden sonra yaptığı ve bu anlamda İdarenin imalatları kabul ettiği, iş kapsamında mahal dışında yapılan imalatların tespit edilerek buna ilişkin belgelerin gönderildiği, imalatların yapıldığı yerlerin kullanılıyor olduğu hususların da göz ardı edilmemesi gerektiği,

Anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Temyiz Kurulu kararında da belirtildiği gibi inşaat ve elektrik kısımları için projede yer alan imalatlar yerine hastane akreditasyonu sebebiyle …, … Binasında ve diğer mahallerde mukayeseli keşifler doğrultusunda artan ve azalan imalatlar onaylanarak ve bu mahallere ait metrajlar açıkça hakediş ve kesin hesaba dâhil edilerek aynı parasal tutarda imalatlar yaptırılmış olduğu anlaşıldığından … TL hakkında ilişiği bulunmadığına,

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55’inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz