ihalenin iptali
ihalenin iptali
Kamu İdaresi Türü Yüksek Öğretim Kurumları
Yılı 2014
Dairesi 2
Karar No 35771
İlam No 452
Tutanak Tarihi 5.10.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Alınmayan malzeme için firmaya ödeme yapılması

… tarih ve … sayılı İlamın 12’nci maddesinde; … firmasından kırtasiye malzemesi alınmamasına rağmen alım gerçekleşmiş gibi piyasa fiyat araştırması tutanağı, muayene ve kabul tutanağı, taşınır işlem fişi, ödeme emri belgesi düzenlenerek firmaya ödeme yapılması sonucu sebep olunan … TL kamu zararının sorumlulardan tazminine karar verilmişti.

Bahse konu ilam hükmüne karşı sorumlular tarafından Sayıştay Temyiz Kuruluna yapılan başvuru üzerine, Sayıştay Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı Kararında … sayılı İlamın 12’nci maddesi ile … TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün bozulması nedeniyle, konunun Dairemizde Sayıştay Kanununun 55’inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yeniden karara bağlanması sonucu düzenlenen … tarih ve … sayılı ek ilamın 7’nci maddesiyle kamu zararının yine tazminine karar verilmiştir.

… sayılı ek ilamın 7’nci madde hükmüne karşı itiraz eden Harcama Yetkilisi (Genel Sekreter V.) …, Gerçekleştirme Görevlisi (Şef) …, Piyasa Fiyat Araş. Gör.- Mua. ve Kab. Kom. Üyesi (Şef V.) …, Piyasa Fiyat Araş. Gör.- Mua. ve Kab. Kom. Üyesi (Bil. İşlet.) …, Piyasa Fiyat Araş. Gör. (Bil. İşlet.) …, Mua. ve Kab. Kom. Üyesi (Bil. İşlet.) …, Taşınır Kayıt ve Kont. Yet. … başvurusu üzerine verilen Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı kararında özet olarak; yargılamaya esas rapor ve eki belgelerden, doğrudan temin suretiyle alınan kırtasiye sarf malzemelerinin tüm belgelerinin mevzuata göre tekemmül ettirildiği temyiz dilekçeleri ve eki belgelerden, sarf malzemesinin İdareye teslim edildiği, ihbar üzerine konunun incelendiği, doğrudan temin kapsamında teslim edildiği iddia edilen malzemenin bir kısmının iade edilerek … TL’lik nakit para alınıp, … TL yemek gideri ödemesi iddiası üzerine hüküm tesis edildiğinin anlaşıldığı; dilekçelerde, gelen sarf malzemesinin Rektörlük Binasına getirildiği, oradan ihtiyaç belirtilen birimlere (bir kısmının ilgili kırtasiyeciye iade edildikten sonra) dağıtıldığının iddia edildiği; kırtasiyeciden alınmış … TL’nin Restoran sahiplerine, yenilen yemek karşılığı dağıtılması hususu dışında hiçbir konuda netlik bulunmadığı (hatta sahte fatura iddiasının vergi incelemesine dayanmadığı), her dilekçe sahibi sorumlunun kendisi dışında herkes hakkında ithamlarda bulunduğunun görüldüğü; Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince, sorumluların görmeden aldıkları ve taşınır işlem fişi düzenledikleri anlaşılan sarf malzemelerinin aynı şekilde çıkışının da taşınır işlem fişleri ile yapılması gerektiğinin açık olduğu; bu fişler kontrol edilip kimler tarafından alındığı tespiti yapılmadan, iade edildiği iddia edilen malzemelerin Rektörlük Binasından kimler tarafından ne zaman alındığı ortaya konulmadan, yani öncelikle sarf malzemesinin gerçekten bir kısmının iade edilip edilmediği kesinleştirilmeden; kamu zararının varlığı ortaya konulmadan kamu zararı kararı verilmesinin hukuken mümkün olmadığının değerlendirildiği; çalınan veya iade edilmek suretiyle İdarenin mal varlığında eksilmenin olduğu, bilirkişi incelemesine dayanan … Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli süreçte de tespit edilemediği, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği; kamu zararının nedeni İdarenin parasını ödemiş olduğu malın bir kısmının hiç edilmesi olduğuna göre, bu malın yok edildiği veya hiç edildiğinin tespiti yapılmadan mevcut haliyle kamu görevlilerinin işlemleri ile oluştuğu iddia edilen zarar arasında illiyet bağı kurulamadığından, kamu zararı oluştuğuna karar verilmesi mümkün görülmediğinden; … sayılı Ek İlamın 7’nci maddesiyle verilen hükmün bozulmasına ve yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen yeni hüküm tesisi için dosyanın hükmü veren dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun söz konusu kararı üzerine yazılan ek raporun Dairemizde görüşülmesi neticesinde; … firmasından kırtasiye malzemesi alınmamasına rağmen alım gerçekleşmiş gibi belge düzenlenerek firmaya ödeme yapılması ile ilgili olarak … sayılı Ek İlamın 7’nci maddesi ile verilen ısrar kararının, Sayıştay Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak nolu Kararı ile ikinci defa bozulmasına karar verilmiş olduğu görülmüştür.

6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Temyiz” başlıklı 55’inci maddesinin sekizinci fıkrasında aynen;

“Daire ilk kararında ısrar eder ve bu ısrar üzerine temyiz olunarak tekrar Temyiz Kurulunca bozma kararı verilirse daire bu karara uymak zorundadır.”

Denilmiştir.

İlgili hükümde Dairece aynı konu hakkında ikinci defa verilen kararın (ısrar kararının) Temyiz Kurulunca ikinci defa bozulması halinde Dairece Temyiz Kurulunun bu kararına uyulması zorunlu olduğundan, … sayılı Ek İlamın 7’nci maddesinde yer alan … TL için ilişik bulunmadığına,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz