Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019
Dairesi 3
Karar No 462
İlam No 209
Tutanak Tarihi 26.9.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri, yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde ödeme yapılması

… tarih ve … sayılı ilamın … maddesinde tazminine hükmolunan konu ile ilgili olarak Temyiz Kurulunun … tarih ve … tutanak numaralı bozma Kararı üzerine 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince konunun görüşülmesine karar verildi.

Anılan ilamın … maddesinde, … yükleniminde bulunan … ihale kayıt numaralı, (KDV dahil) … sözleşme bedelli … kapsamında;

– İhalenin; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı olarak, herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden yahut yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılmasını gerektiren bir durum söz konusu olmadığı halde, pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi suretiyle ihale ilanı verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da, ihalede saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi ilkelerinin ihlal edilmesi ve

– İşe ilişkin … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri, Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle ödeme yapılması,

Sonucu oluşan … kamu zararı tutarının Sorumlulardan tazminine hükmedilmişti.

Bu tazmin hükmüne karşı Sorumlu Üst Yönetici … adına Sayıştay Temyiz Kuruluna sunulan temyiz dilekçeleri ve Sorumlu Vekilinin sözlü açıklamaları üzerine Kurulca düzenlenen … No.lu dosyaya ilişkin … tarih ve … tutanak sayılı Kararın … maddesinde özetle;

Sayıştay Denetim Ekibince yerinde yapılan incelemeler sırasında, Mal Alım İşi kapsamında teslim alındığı ve/veya montajı yapıldığı iddia edilen malların Sözleşme ve eki Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olup olmadığı yönündeki tereddütlerin giderilmesi amacıyla, Başkanlık Oluruna istinaden görevlendirilen Bilirkişi Heyetince mahallinde yapılan inceleme sonucunda mahallinde gösterilen malların bir kısmının eski, yıpranmış olduğu ve … tarihli sözleşme konusu mallar olmadığı, bir kısım malların ise hiç mevcut olmadığı, hususlarının … tarihli Bilirkişi Raporu ile tespit edildiği ifade edilmişse de,

Sorumluların temyiz dilekçelerinde ve duruşma sırasında ifade ettiği hususlardan, Yüklenici … tarafından Belediye aleyhine icra takibi başlatıldığı, bunun üzerine Belediye tarafından Yüklenici aleyhine menfi tespit davası açıldığı, ilam konusu kamu zararı tutarının 320-Bütçe Emanetleri Hesabına alındığı ve henüz bütçeden Yükleniciye fiili ödeme gerçekleştirilmediğinin anlaşılması hali ile,

Söz konusu tutarın ödenmesinin, devam etmekte olan hukuk ve ceza yargılaması süreçlerinin sonucunda konu hakkında verilecek karara göre gerçekleştirileceği hususu dikkate alındığında; Belediye bütçesinden bu tarihe kadar Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi bağlamında kamu zararına yol açılıp açılmadığı konularında tereddüt hasıl olduğu belirtilmiş olup,

Bu açıklamalar çerçevesinde, mevcut bilgi ve belgeler ışığında tazmin hükmü kurulmasında hukuki bir isabet bulunmadığından tazmin hükmünün bozulmasına, devam etmekte olan ceza ve hukuk yargılaması süreci ile olası sonuçlarının, somut olayda kamu zararı oluşup oluşmadığının, kamu zararının hesabı ve sorumluluk yönleriyle Sayıştay yargılaması açısından değerlendirilerek yeni hüküm tesisi gereği ile dosyanın Dairemize tevdiine karar verilmiştir.

Aynı tazmin hükmüne karşı Sorumlular …, …, … tarafından yapılan temyiz başvuruları üzerine ise Temyiz Kurulunun … tarih ve …, …, … tutanak sayılı Kararlarında; söz konusu tazmin hükmünün, … tarih ve … tutanak sayılı Kararın … maddesi ile bozulduğu, bu itibarla Sorumluların anılan maddeyle ilgili itirazları üzerine yapılacak bir işlem olmadığı belirtilmiş, aynı mahiyette olan dosyaların gereği yapılmak üzere … No.lu dosya ile birleştirilerek Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Temyiz Kurulunun anılan Kararına istinaden Dairemize havale edilen dosyalar ile konuya ilişkin düzenlenen … tarihli ek rapor ve eklerinin incelenmesi neticesinde;

… yükleniminde bulunan (KDV dahil) … sözleşme bedelli … İşi”ne ilişkin;

– … kayıt numaralı ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne aykırı olarak herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden yahut yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılmasını gerektiren bir durum söz konusu olmadığı halde, pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi suretiyle ihale ilanı verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da, ihalede saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi ilkelerinin ihlal edilmesi ve

– … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri, Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle sözleşme kapsamındaki malların tümü alınmış gibi gösterilip ödeme emrine bağlanması

Sonucunda … tutarında kamu zararına sebebiyet verildiği iddialarıyla ilgili olarak dosyada yer alan mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında;

“Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

(…)

b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından Önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

(…)” hükmü,

“Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde;

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(…)

Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. (…) Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

(…)” hükmü yer almaktadır.

… tarihinde pazarlık usulü ile ihale edilen … Mal Alım İşine ilişkin olarak (İhale Yetkilisi-…) … tarafından hazırlanarak (Belediye Başkanı) … tarafından Olur verilen … tarihli ve … sayılı yazıda ise aynen;

“… yılı mali yıl sonu olması, … yılı ilk ayları içerisinde de seçim olması nedeniyle açık ihale süreci ilan ve diğer ekap işlemleri nedeniyle uzun zaman süreceğinden ve aşağıda listesi belirtilen malzemelere yer açılan parklar vb. yerler için acil ihtiyaç doğurduğundan dolayı idarece öngörülmeyen durum meydana gelmiş olup, Müdürlüğümüzce ihtiyaç malzemelerinin karşılanabilmesi için 4734 kanunun 21.b maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihale yapılması gerekmektedir. Bahse konu … alımının pazarlık usulü ile temin edilmesi ve aynı zamanda yapılacak parkın yaklaşık maliyetlerinin ve teknik detaylandırılma araştırılmasının yapılması için aşağıda ismi ve unvanları bulunan belediye personellerimizin görevlendirilmesi konusu hususunda;

Olurlarınıza arz ederim.

(…)” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre 4734 sayılı Kanun uyarınca yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü temel usuller olup diğer ihale usulleri, Kanunda belirtilen özel hallerde kullanabilecektir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilmesi için ani ve beklenmeyen olayların meydana gelmesi veya can ve mal güvenliğinin sağlanmasının zaruri olması veyahut önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması gerekmekte olup bu durumlar nedeniyle ihalenin, ivedi olarak yapılması da zorunluluk arz etmelidir. Bahsi geçen durumlar ve şartlar oluşmadan pazarlık usulü ile ihale gerçekleştirilmesi halinde ise Kanunda yer verilen temel ilkeler ihlal edilmiş olacaktır. Belediye Başkanı tarafından olur verilen bahsi geçen yazı incelendiğinde söz konusu mal alım işi ile ilgili ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkmadığı, mal alımının gerçekleştirilmesinin can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından zorunluluk teşkil etmediği ayrıca, ihalenin ivedi olarak yapılmasını gerektiren bir durumun da mevcut olmadığı anlaşılmış, dolayısıyla ilan yükümlülüğünü de bertaraf ederek pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalede saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik ve kamuoyu denetimi ilkeleri ihlal edilmek suretiyle mevzuata aykırı davranılmıştır.

Diğer yandan, anılan işe ait Yüklenici … ile İdare arasında imzalanmış … tarihli sözleşmenin,

“Sözleşmenin konusu işin/alımının tanımı” başlıklı 5 inci maddesinde;

“5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik Özellikleri teknik şartnamede düzenlenen … ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı: (…)

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.” hükmü,

“10.3. Teslim programı ve teslim tarihleri

10.3.1. Sözleşme İmzalanmasından 15 gün içerisinde teslim edilecektir.” hükmü,

“Denetim, muayene ve kabul işlemleri” başlıklı 30 uncu maddesinde;

“Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik’te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.” hükmü,

Sözleşme eki Teknik Şartnamenin “Genel Hükümler” başlıklı 25 inci maddesinin 25.1 inci alt maddesinde;

“Nakliyesi ve montajı yüklenici firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği doğrultusunda idarenin göstereceği yerlere yüklenici tarafından montaj yapılacaktır, isteğe göre söz konusu mal alımı teslim yeri … ait sahaya teslim edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen Sözleşme hükümleri uyarınca… Tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Sözleşme konusu malların, Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde montajlarının gerçekleştirilmesi veyahut İdarenin isteğine göre… Müdürlüğüne ait sahaya teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşme konusu malların muayene ve kabul işlemlerinin ise 19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazete’mde yayımlanmış olan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılması gerekmekte olup Yönetmeliğin “Muayene ve kabul komisyonlarının kurulması” başlıklı 6 acı maddesinin birinci fıkrasında;

“Yetkili makam tarafından biri başkan, biri işin uzmanı olmak üzere en az üç veya daha fazla tek sayıda kişi ile yedek üyelerden oluşan muayene ve kabul komisyonları kurulur. Ancak, ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanuna tabi idarelerden uzman personel görevlendirilebilir”,

“Komisyonun görev ve sorumlulukları” başlıklı 7 neci maddesinde;

“Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüklenici tarafından idareye teslim edilen malın veya yapılan işin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığını inceler.

b) Komisyon üyeleri her muayenede hazır bulunmak zorundadır.

c) Kısa sürede bozulabilen maddelerin muayenesine öncelik verir.

d) Komisyon, ihale dokümanında belirlenen şekilde kabul işlemlerinde esas alınacak işlemleri yürütür.”,

“Muayene raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 20’nci maddesinde;

“Muayene raporlarına, ihale dokümanında yazılı niteliklerle, muayenede bulunan nitelikler ayrı ayrı yazılır. Bunlar karşılaştırılır ve sonuç “niteliklerine uygundur” veya “niteliklerine uygun değildir” şeklinde kesin olarak belirtilir ve komisyon üyeleri tarafından imza edilir.”

“Kabul” başlıklı 25 inci maddesinde;

“Sözleşme konusu malların denetim, muayene ve testleri tamamlandığında, komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesinde esas alınır.

Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir. Kesin kabul zamanı geldiğinde yüklenici veya vekili bir dilekçe ile idareye başvurur. Bu başvuru üzerine; idarece kesin kabul teklif belgesi düzenlenerek, geçici kabulü yapan komisyonca veya zorunlu hallerde yeni bir kabul komisyonu kurularak kabul işlemleri yapılır.”

Düzenlemeleri yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca yetkili makam tarafından yazılı bir görevlendirme şartı aranmaksızın kurulabilecek olan muayene ve kabul komisyonunca malların, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının incelenmesi; inceleme sonucunda malların, ihale dokümanına uygun olduğunun tespit edilmesi halinde olumlu rapor düzenlenmesi ve ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanmasında da komisyonun olumlu raporunun esas alınması gerekmektedir.

Yapılan incelemede;

“… İşi”nin teknik şartnamesinde özellikleri belirtilmiş olan, sözleşme ve teknik şartname uyarınca teslim alınarak İdarece belirlenecek yerlere montajı yapılması gereken veya İdarenin talimatı doğrultusunda … … Şantiyesinde bulunan … Müdürlüğüne ait sahaya teslim edilmesi gereken malların,

Şartname doğrultusunda tam ve eksiksiz olarak teslim alındığına dair … tarihli kabul tutanağının …, … ve … tarafından düzenlenerek imzalandığı, … tarafından da onaylandığı,

Bahse konu tahakkuk belgesinin esas alınması suretiyle düzenlenen … tarihli hakediş raporunun … tarafından onaylandığı,

Ayrıca söz konusu mallara ilişkin … tarihli taşınır işlem fişlerinin yine …, … ve … tarafından düzenlenerek imza altına alındığı,

Hakedişe ilişkin tüm belgelerin ekli olduğu … tarih ve … yevmiye numaralı ödeme emri belgesinin … tarafından düzenlendiği, düzenlenen bu ödeme emri belgesinin de … tarafından imzalandığı,

Bu suretle de … tutarında bütçe giderinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Ancak, incelemenin devamında;

Sayıştay Denetim Ekibince yerinde yapılan denetimler esnasında Mal Alım İşi kapsamında teslim alındığı ve/veya montajı yapıldığı iddia edilen malların Sözleşme ve eki Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olup olmadığı yönünde tereddütler hasıl olduğu, bunun üzerine, T.C. Sayıştay Başkanlığı Makamının … tarih ve … sayılı Oluruna istinaden Bilirkişi Heyeti görevlendirildiği;

Bilirkişi Heyetince mahallinde yapılacak incelemelere esas olmak üzere İdarenin sorumlu elemanları …, …ve …tarafından,

– Teslimatı ve montajı yapıldığı iddia edilen 8 adet … (Model 01), 7 adet … (Model 02) ve 8 adet … (Model 03) ile ilgili olarak kurulum adreslerini gösterir … tarihli 3 ayrı Tutanak ile teslimatı ve montajı yapıldığı belirtilen Oyun Grupları ile ilgili olarak Bilirkişi Heyetine yerinde tespit amacıyla yer gösterildiğine dair … tarihli tutanağın düzenlendiği,

– Teslimatı ve montajı yapıldığı iddia edilen … ait parça modelleri ile ilgili olarak kurulum adreslerini gösterir … tarihli tutanak ile teslimatı ve montajı yapıldığı belirtilen Açık … parça modelleri ile ilgili olarak Bilirkişi Heyetine yerinde tespit amacıyla yer gösterildiğine dair … tarihli tutanağın düzenlendiği,

– 5 parçadan oluşması gereken 1 adet … Alanının, 4 parçasının … noktası karşısında bulunduğu ve 1 parçasının da zarar görmüş olması nedeniyle Belediye … Deposuna götürüldüğü iddiası ile ilgili olarak … tarihli tutanağın düzenlendiği,

– 6 adet … (Model 04), 1 adet … (Model 02), 40 adet tahterevalli ile 100 adet çöp kovasının yüklenici firma tarafından teslimatının ve/veya montajının hiç yapılmadığına ilişkin … tarihli tutanağın tanzim edildiği;

İdarenin sorumlu elemanları …, …ve … tarafından hazırlanan tutanaklarda belirtilmiş olan adreslerde adı geçen ilgililer refakatinde Bilirkişi Heyeti tarafından …-… tarihleri arasında yapılan incelemeler neticesinde ise,

– … (Model 01) olduğu iddiasıyla gösterilen 8 adet oyun grubundan hiçbirinin Sözleşme ile eki Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiş olan mallar olmadığı; oyun gruplarının tümünün eski, yıpranmış halde bulunduğu ve … tarihli sözleşme konusu mallar olmadığı,

– … (Model 02) olduğu iddiasıyla gösterilen 7 adet oyun grubundan hiçbirinin Sözleşme ile eki Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiş olan mallar olmadığı; oyun gruplarının tümünün eski, yıpranmış halde bulunduğu ve … tarihli sözleşme konusu mallar olmadığı,

– … (Model 02) 1 adetinin Yüklenici tarafından teslimatının ve/veya montajının hiç yapılmadığı,

– … (Model 03) olduğu iddiasıyla gösterilen 8 adet oyun grubundan hiçbirinin Sözleşme ile eki Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiş olan mallar olmadığı; oyun gruplarının tümünün eski, yıpranmış halde bulunduğu ve … tarihli sözleşme konusu mallar olmadığı,

– 6 adet … (Model 04) Yüklenici tarafından teslimatının ve/veya montajının hiç yapılmadığı,

– 8 adet 6’lı Grup … Takımının, Yüklenici tarafından 6’lı Grup Takım halinde teslimatının ve/veya montajının hiç yapılmadığı,

– 6 adet l0’lu Grup … Takımının, Yüklenici tarafından 10’lu Grup Takım halinde teslimatının ve/veya montajının hiç yapılmadığı,

Bununla birlikte, 8 Takım x 6 Parça Model = 48 Parça Model ve 6 Takım x 10 Parça Model = 60 Parça Model olmak üzere toplam 48 + 60 = 108 Parça Modelden oluşması gereken, fakat İdare Sorumlu elemanlarınca sadece 17 adet parça modelin teslimatının ve/veya montajının yapıldığı bildirilen 6’lı ve 10’lu Grup … Takımlarına ilişkin mevcut 17 adet parça modelin de hiçbirinin Sözleşme ile eki Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiş olan mallar olmadığı; tümünün eski, yıpranmış halde bulunduğu ve … tarihli sözleşme konusu mallar olmadığı,

– 40 adet tahterevallinin yüklenici firma tarafından teslimatının ve/veya montajının hiç yapılmadığı,

– 100 adet metal çöp kovasının yüklenici firma tarafından teslimatının ve/veya montajının hiç yapılmadığı,

– … Alanı olduğu iddiasıyla gösterilen 4 adet Parça Modelin ve … Deposunda kırık halde bulunan 1 adet Parça Modelin Sözleşme ile eki Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiş olan … Alanı parçaları olmadığı; tümünün eski, yıpranmış halde bulunduğu ve … tarihli sözleşme konusu mallar olmadığı,

Tespitlerinin yapıldığı ve tespit edilen bu hususlara … Bilirkişi Raporunda yer verildiği görülmüştür.

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 inci maddesinin birinci fıkrasında kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanmıştır.

Söz konusu Bilirkişi Raporu ile … tarih-… yevmiye numaralı ödeme emri belgesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde; … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı kabul tutanağı ve hakediş raporu düzenlemek suretiyle malların tümünün Sözleşmeye uyarlı bir şekilde alınmış gibi gösterildiği, bunun sonucunda işe ilişkin KDV dahil sözleşme bedelinin, ödeme emrine belgesine bağlandığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca toplam … tutarında kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

Söz konusu kamu zararına ilişkin sorumluluk hususu değerlendirildiğinde ise;

5018 sayılı Kanunun “Harcama yetkisi ve yetkilisi” başlıklı 31 inci maddesinde;

“Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

(…)” hükmü,

“Harcama talimatı ve Sorumluluk” başlıklı 32 nci maddesinde;

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.” hükmü,

5018 sayılı Kanunun “Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 üncü maddesinde ise

“Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. (Değişik son cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

(…)

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. (…)” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre bütçeden bir giderin yapılması sürecinde malların belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığına dair gerçekleştirme belgeleri düzenlenmekte; söz konusu belgelerin, ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli olan gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilmesi ve uygun görülmesi neticesinde asli bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesi tanzim edilmekte; bahse konu ödeme emri belgesi ise harcama yetkilisince imzalanmaktadır.

Somut olayda ise “… Alım İşi” teknik şartnamesinde özellikleri belirtilmiş olan, sözleşme ve teknik şartname uyarınca teslim alınarak İdarece belirlenecek yerlere montajının yapılması veya İdarenin talimatı doğrultusunda … Müdürlüğüne ait sahaya teslim edilmesi gereken malların;

Şartname doğrultusunda tam ve eksiksiz olarak teslim alındığına dair … tarihli mal alım işleri kabul tutanağının, Gerçekleştirme Görevlileri …, …ve …tarafından düzenlenerek imzalandığı, Harcama Yetkilisi … tarafından da onaylandığı,

Bahse konu kabul tutanağının esas alınması suretiyle düzenlenen … tarihli hakediş raporunun … tarafından onaylandığı,

Hakedişe ilişkin tüm belgelerin ekli olduğu … tarih ve … yevmiye numaralı ödeme emri belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi … tarafından düzenlendiği, düzenlenen bu ödeme emri belgesinin de Harcama Yetkilisi … tarafından imzalandığı,

Bu suretle … tutarında bütçe giderinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Bu itibarla, … tarih-… yevmiye numaralı ödeme emri belgesine konu bütçe giderinin gerçekleştirilmesi suretiyle neden olunan kamu zararında; gerçeğe aykırı bir şekilde kabul tutanağı düzenleyen gerçekleştirme görevlileri ile hakediş raporunu onaylayan ve bahse konu belgelerin ekli olduğu ödeme emri belgesini imzalayan harcama yetkilisinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Yukarıda adı geçen gerçekleştirme görevlileri tarafından gönderilen temyiz dilekçelerinde; muayene ve kabul komisyonunda görevlendirildiklerine dair yazılı bir belgenin taraflarına tebliğ edilmediği, bu suretle iş kapsamındaki malların muayene ve kabul işlemlerini usulüne uygun olarak gerçekleştiremedikleri iddia edilmişse de Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin yukarıda yer verilen “Muayene ve kabul komisyonlarının kurulması” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca muayene ve kabul komisyonunun kurulabilmesi için yazılı bir görevlendirme yapılması şartı bulunmamaktadır. Nitekim, Sorumluların savunmalarından da malların teslim alınması gereğinin, Harcama Yetkilisi … tarafından kendilerine sözlü olarak bildirilmiş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ek olarak sözleşme bilgileri ile sözleşme kapsamındaki malların nev’ini ve adetini ihtiva eden kabul tutanağı; Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin yukarıda yer verilen “Muayene raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 20’nci maddesinde belirtilen usul uyarınca, malların şartnameler doğrultusunda tam ve eksiksiz olarak teslim alındığının, kabule engel bir durumun olmadığının yazılması suretiyle düzenlenmiş ve Sorumlularca imza altına alınmıştır. Ayrıca bahse konu kabul tutanağı yukarıda ayrıntılarıyla ifade edildiği üzere iddia sahiplerinden biri olan Gerçekleştirme Görevlisi … tarafından ödeme emri belgesine bağlanmıştır.

Hal böyle iken yukarıda yer verilen sorumlu iddialarının kabulü mümkün olmayıp gerçekleştirme görevlilerinin gerçeğe aykırı bir şekilde kabul tutanağı düzenlemeleri ile oluşan kamu zararı arasında illiyet bağının bulunduğu açıktır.

Bu itibarla, … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri, Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle sözleşme kapsamındaki malların tümünün alınmış gibi gösterilip ödeme emrine bağlanması sonucunda doğan kamu zararından Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlilerinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Diğer yandan Üst Yönetici … ile Vekili … tarafından gönderilen temyiz dilekçelerinde kamu zararı olduğu varsayımı altında dahi üst yöneticinin bu husustan dolayı sorumlu olmayacağı ifade edilmişse de 5018 sayılı Kanunun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan; “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” hükmünden de anlaşılacağı üzere kamu kaynağından dolayı hesap verecek kişilerde unvan ayrımına gidilmemiş, genel olarak kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, söz konusu yetkinin karşılığı sorumluluğu taşıyacağı öngörülerek idare hukukunda geçerli olan yetki-sorumluluk dengesi prensibine uygun bir düzenleme getirilmiştir.

5018 sayılı Kanunun “Kamu zararı” başlıklı 71 inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan, 19.10.2006 tarih ve 26324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Sorumluluk” başlıklı 5 inci maddesinde ise;

“Kanunun ilgili maddeleri gereğince, kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar.” ifadesi yer almaktadır.

Ek olarak 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanı” başlıklı 37 nci maddesinde belediye başkanının, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu; “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38 inci maddesinde belediye başkanının, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevleri bulunduğu; “Belediye bütçesi” başlıklı 61 inci maddesinde de belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevlilerin, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmış iken herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz etmeyen yahut yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği olmadan, söz konusu alım işinin pazarlık usulü ile ihale edilmek suretiyle ihale ilanı verme yükümlülüğünün ve böylece ihalede saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi ilkelerinin ihlal edildiği; bunun yanı sıra … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek suretiyle Sözleşme kapsamındaki malların tümünün alınmış gibi gösterildiği bir durumda, bahse konu süreçler bütünleşik mahiyet arz ettiğinden illiyet bağı korunmakta, dolayısıyla Belediye Başkanının da kamu zararından sorumluluğu bulunmaktadır.

Somut olayda, kamu zararının meydana geldiği ve Sorumluların eylemleri ile söz konusu kamu zararı arasında illiyet bağının mevcut olduğu gerekçeleriyle ortaya konulmuşsa da, Sorumluların dilekçeleri üzerine gerçekleştirilen temyiz incelemesi sonucunda verilen Temyiz Kurulunun tazmin hükmünü bozma Kararının gerekçesinde kamu zararı tutarının, 320-Bütçe Emanetleri Hesabına alındığı ve henüz bütçeden fiili olarak Yükleniciye ödeme yapılmadığı belirtilmiştir.

Bu yönüyle, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hükümlerin somut olay bakımından değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin 320-Bütçe Emanetleri Hesabına dair “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 249 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Herhangi bir tutarın bütçe emanetine alınabilmesi için; hizmetin yapılmış veya malın teslim edilmiş bulunması, 5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre bütün tahakkuk belgelerinin harcama yetkilisine imzalattırılmış ödeme emri belgesi ekinde ödeme yapılmak üzere muhasebe birimine gönderilmiş olması gerekir.(…)” hükmü yer almakta olup Yönetmeliğin “Hesabın niteliği” başlıklı 248 inci maddesinde; “Bu hesap, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir. Söz konusu mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde hakedişe ilişkin gerçekleştirme belgelerinin hazırlanması ve bunun üzerine ödeme emri belgesinin düzenlenmesi sonucunda hakediş tutarı, 320-Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilmiş ise bu tutar, İdare açısından borç niteliğindeki bir yabancı kaynağa dönüşmüş olacaktır.

Hal böyle iken yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek suretiyle Sözleşme kapsamındaki malların tümü alınmış gibi gösterilerek hakediş raporu düzenlenmesi ve imzalanması neticesinde … bütçe giderini ihtiva eden ödeme emri belgesinin tanzim edilmesi karşısında hakediş tutarının, 320-Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedildiği gerekçesi ile 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uyarınca kamu zararının oluşmadığının değerlendirilmesi yerinde olmayacaktır. Zira, söz konusu ödeme emri belgesinin düzenlenmesi ile Belediye, ilgili Yüklenici karşısında yersiz olarak borçlu ve bu tutarı haksız olarak ödemekle yükümlü hale getirilmiştir. Başka bir deyişle kamu zararı tanımında yer verilen kamu kaynağı, ilgilisine ödenmesi gereken yabancı bir kaynağa dönüştürülmüş ve kamu kaynağının azalmasına neden olunmuştur.

Bununla birlikte Sorumluların savunmaları ile Temyiz Kurulunun tazmin hükmünü bozma gerekçesinde; Yüklenici aleyhine menfi tespit davası açıldığı ve Yüklenicinin başlatmış bulunduğu icra takibi ile ilgili hukuki yargılama süreçlerinin mevcut olduğunun ifade edilmesi üzerine Ek Yargı Raporunun düzenlenmesi safhasında Denetçisi tarafından Yüklenici aleyhine açılmış olan menfi tespit davası ile ilgili Belediye Başkanlığından bilgi talebinde bulunulduğu, Belediye tarafından ise … tarih ve … sayılı cevabi yazı ile … tarihinde … Asliye Hukuk Mahkemesinde … sayılı dosya ile açılmış olan menfi tespit davasının, … Bölge Adliye Mahkemesi … Hukuk Dairesi tarafından esastan reddedildiğinin ve bu kararın, … tarihinde Yargıtay … Hukuk Dairesinin … tarih ve … sayılı ilamı ile kesinleştiğinin bildirildiği görülmüştür. Bu durumda, ilam konusu Sözleşmeye ilişkin herhangi bir menfi tespit davasının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen Kararlar incelendiğinde bahse konu menfi tespit davasının esastan reddedilme gerekçesinin; menfi tespit davasına konu edilen alacağın, itirazın iptaline konu … İcra Dairesinin … sayılı icra takip dosyasındaki alacak olması nedeniyle borçlu Belediyenin ileri sürebileceği itirazlarını davalı sıfatı ile itirazın iptali davasında iddia edebilme imkanı olması, dolayısıyla da menfi tespit davasının açılmasında Belediye lehine herhangi bir hukuki yarar bulunmaması olduğu görülmüştür.

Bunun üzerine, Yüklenicinin başlatmış bulunduğu … E. sayılı icra takip dosyasına ilişkin açılmış bulunan … sayılı itirazın iptali davası ile ilgili Belediye Başkanlığından bilgi alınmış olup Belediye Başkanlığının … tarih ve … sayılı yazısına ekli davaya ilişkin bilirkişi raporunun incelenmesi neticesinde Belediyenin; … tarafından … sayılı dosya kapsamında takibe konu edilmiş bulunan yemek ve organizasyon hizmetine ilişkin faturalara itiraz etmiş olduğu, aynı dosya kapsamında takipte bulunan ilama konu … tutarındaki fatura için Belediyenin herhangi bir itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ilama konu ödeme emri belgesinin düzenlenmesi ile Belediyenin, ilgili Yüklenici karşısında yersiz olarak borçlu duruma geldiği ve hukuki yargılama süreçlerinin tamamlanması ile bu tutarı haksız olarak ödemek ile yükümlü kalacağı açıktır.

Diğer yandan, Sorumlular tarafından gerçekleştirilen itirazlar üzerine, Temyiz Kurulu tarafından verilen tazmin hükmünün bozulması Kararında; konuya ilişkin ceza yargılaması sürecinin ve olası sonuçlarının, kamu zararının hesabı ve sorumluluk yönleriyle Sayıştay yargılaması açısından değerlendirilerek yeni hüküm tesis edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Temyiz Kurulu Kararını bu yönüyle değerlendirmek gerekirse kamu zararına neden olunan somut olay ile ilgili olarak;

İhalenin, 4734 sayılı Kanunun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan hükme aykırı olarak herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden yahut yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılmasını gerektiren bir durum söz konusu olmadığı halde, pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesi suretiyle ihale ilanı verme yükümlülüğünün, dolayısıyla da ihalede saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi ilkelerinin ihlal edilmesi,

… tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle ödeme yapılması hususları, 19.12.2010 tarih ve 27790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Suç teşkil eden fiiller” başlıklı 78 inci maddesine istinaden Grup Başkanı ile Denetim Ekibi tarafından … tarih ve … sayılı müzekkereye konu edilmiş, anılan müzekkerenin … Dairede görüşülmesi sonucu alınan … tarih ve … sayılı Karar gereğince de bahse konu hususlar hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ancak, somut olay bakımından Sayıştay Yargılaması neticesinde hüküm tesis edilebilmesi için Adli makamlar tarafından gerçekleştirilecek cezai yargılamanın olası sonuçlarının beklenilmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır.

Zira, ödeme emri belgesi, ödeme emri belgesinin ekleri ile bilirkişi raporunun incelenmesi neticesinde yukarıda gerekçeleriyle ortaya konulduğu üzere kamu zararının meydana gelmiş olduğu açık bir şekilde tespit edilebilmekte ve Sorumluların eylemleri ile söz konusu kamu zararı arasında illiyet bağı kurulabilmektedir.

Bu itibarla, önceki Kararımızda ısrar edilerek, Rapora konu mal alım işi kapsamındaki yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle Sözleşme kapsamındaki malların tümünün alınmış gibi gösterilerek ödeme emri belgesine bağlanması sonucunda oluşan toplam … kamu zararının; ihaleye ilişkin olur yazısında imzası bulunan Üst Yönetici …, Harcama Yetkilisi …, gerek ilişikli ödeme emri belgesinde gerekse de işe ilişkin kabul tutanağında imzası bulunan Gerçekleştirme Görevlisi … ile yine kabul tutanağında imzaları bulunan Gerçekleştirme Görevlileri … ve …’a müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Azınlık Görüşü:

Daire Başkanı …’ın karşı oy gerekçesi:

“Raporda; … yükleniminde bulunan (KDV dahil) … sözleşme bedelli “… Mal Alım İşi”nde, … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbirinin Yüklenici tarafından yerine getirilmemesine rağmen, gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle bütçe gideri yapılması sonucu oluşan … tutarındaki kamu zararının gerekçesi, söz konusu mal alımına ilişkin ihalenin mevzuata aykırı olarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi ve ihale konusu malların Yüklenici tarafından Sözleşmeye uygun bir biçimde teslim edilmemesi olarak gösterilmiştir.

04.03.2009 tarih ve 27159 sayılı mük. Resmi Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale onayının alınması” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında;

“İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur.” denilmekte olup Yönetmeliğin 1 No.lu ekinde yer alan, bahse konu ihale onay belgesi, İhale Yetkilisi … tarafından … tarihinde onaylanmış, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek alıma ilişkin ihale süreci başlatılmıştır.

Belediye Başkanının … ihale kayıt numaralı ihaleyle ilgili tasarrufu ise söz konusu işin, 4734 sayılı Kanunun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık usulüyle ihale edilmesine ilişkin olarak Harcama – İhale Yetkilisi … tarafından hazırlanan “İhaleye Çıkılması Hakkında” konulu Olur’u imzalamaktan ibarettir.

Bu duruma karşın ilamda Belediye Başkanının sorumluluğu; “5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye başkanı” başlıklı 37 nci maddesinde belediye başkanının, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisi olduğu; “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38 inci maddesinde belediye başkanının, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevleri bulunduğu; “Belediye bütçesi” başlıklı 61 inci maddesinde de belediye başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevlilerin, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumlu olduğu hüküm altına alınmış iken herhangi bir ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz etmeyen yahut yapı, can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği olmadan, söz konusu alım işinin pazarlık usulü ile ihale edilmek suretiyle ihale ilanı verme yükümlülüğünün ve böylece ihalede saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve kamuoyu denetimi ilkelerinin ihlal edilmesi; bunun yanı sıra hükme esas olan Bilirkişi Raporunda da belirtildiği üzere … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek suretiyle Sözleşme kapsamındaki malların tümünün alınmış gibi gösterilmesi (…)” ifadelerine yer verilmek suretiyle gerekçelendirilmiştir.

İlamda da etraflıca açıklandığı üzere, anılan ihalenin pazarlık usulüyle yapılması mevzuata aykırı ise de kamu zararı bu sebeple oluşmamış, … tarihli sözleşme ve eki teknik şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbirinin Yüklenici tarafından yerine getirilmemesine rağmen, gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek suretiyle sözleşme kapsamındaki malların tümünün alınmış gibi gösterilmesi nedeniyle oluşmuştur. Dolayısıyla, gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi nedeniyle oluşan kamu zararı ile söz konusu ihalenin pazarlık usulüyle yapılmasına olur veren Belediye Başkanının tasarrufu arasında uygun illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu itibarla, Üst Yönetici … sorumlu olmadığına karar verilmesi gerekir.”

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz