Toplantı No 2024/018
Gündem No 25
Karar Tarihi 25.04.2024
Karar No 2024/MK-45
BAŞVURU SAHİBİ:
Safi Grup İnşaat Kurumsal Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Muş İl Sağlık Müdürlüğü SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2022/1215112 İhale Kayıt Numaralı “MUŞ DEVLET HASTANESİ 36 AYLIK YEMEK HİZMETLERİ ALIMI” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  2022/1215112 ihale kayıt numaralı “Muş Devlet Hastanesi 36 Aylık Yemek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Safi Grup İnşaat Kurumsal Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.01.2023 tarihli ve 2023/UH.I-153 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Maraş Damak Yemekçilik Gıda Tem. İnş. Taş. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ulutaş Yemekçilik Gıda Tem. İnş. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Usta Yemek Tem. İnş. Otom. Eğ. Teks. Cen. Hiz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 11.03.2024 tarihli ve E:2024/80, K:2024/373 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu olayda, dava dışı Safi Grup İnşaat Kurumsal Hizm. Tic. A.Ş. tarafından yapılan itirazen şikayet başvuru dilekçesinde yer alan 9. iddianın 2. kısmında “…Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesinde yer alan tablonun 3 numaralı satırında ise “Teknik Şartnamenin 38’ince maddesinde ve alt maddelerinde yükleniciden istenilen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde idareye sunulması zorunludur.” düzenlemesine yer verilerek, söz konusu belgelerin sunulmamasının ağır aykırılık hali olarak düzenlendiği, ancak Teknik Şartname’nin 38’ince maddesinde isteklilerin Muş Merkez ilçesinde yer alan kendi mutfaklarına ilişkin TS belgelerinin ve kapasite raporunun sunulmasının istenildiği, söz konusu belgelerin istenilmesinin mevzuata ve konu ile ilgili emsal içtihatlara aykırı olduğu, istenilmesi zaten mevzuata aykırı olan belgelerin sunulmaması durumunun da ağır aykırılık hali olarak düzenlenmesinin uygun olmadığı, şeklinde bir iddiaya yer verildiği görülmektedir.

Davalı idare tarafından, söz konusu iddiaya ilişkin yapılan değerlendirmede özetle “…incelemeye konu düzenlemenin işin yürütülmesi sırasında (sözleşmenin ifası sırasında) meydana gelmesi kesin olmayan, muhtemel bir olay (idare mutfağının kullanılamaması durumu) baz alınarak yapıldığı, idarece olası duruma ilişkin istenen mutfağa ait belirlenen kriterlerin (Muş Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan, ihale tarihi itibariyle geçerli olan bir takım belgelere sahip olan mutfağa sahip olma/noter onaylı sözleşme ile mutfağı kiralamış olma) işin yürütülmesi sırasında gerçekleşmesi kesin olmayan bir durum dikkate alınarak istenildiği, ihale konusu işin idare mutfağı kullanılarak yürütülmesinin esas olduğu dikkate alındığında işin yürütülmesi sırasında meydana gelmesi kesin olmayan durumda yemeğin üretileceği mutfağın özelliklerine ve mutfağın temin edilmesine ilişkin yükümlülüğe dair belirlemenin rekabeti engellediği, diğer taraftan iddia konusu mutfağa ilişkin düzenlemenin İdari Şartname’nin 7’inci maddesinde de yapıldığı, anılan maddenin isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği belgeleri düzenlemesine rağmen, idarece “yüklenici” tarafından olası mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulacağının İdari Şartname’nin 7’inci maddesinde düzenlenmesinin teklif sunulmasında tereddüt yaratabileceği, ayrıca olası mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulmaması durumunun Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesi kapsamında ağır aykırılık hali olarak da belirlendiği hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu doküman düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesine aykırı olduğu” değerlendirmesine yer verilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

İdarenin hizmet alımı ihalelerinde kendi ihtiyacına göre talep ettiği hizmete ilişkin belli standartlar belirleme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu, uyuşmazlık konusu ihalede olduğu gibi, özellikle hastanelere yönelik olarak sunulacak yemek alımına ilişkin bir hizmet alımı ihalesinde, hijyen ve kalite standartlarının hayati önemi haiz olduğu, herhangi bir olumsuz durumda hizmetin sürekliliğini sağlamanın esas olduğu, idarenin bu hususlara ilişkin esaslar ve standartlar belirlemesinin doğal olduğu, hatta gerekli olduğu da açıktır.

Dosyanın incelenmesinden, ihale ilanının 4.3.3, İdari Şartname’nin 7.5.4, ve Teknik Şartname’nin 38. maddesinde yer alan düzenleme ile talep edildiği görülen ve sözleşme yapıldıktan sonra 3 iş günü içinde sunulmamasının ağır aykırılık hali olarak düzenlendiği belgelere bakıldığında, işin mücbir sebeple idare mutfağında yapılamayacağı durumlarda, yedek bir mutfağa sahip olunduğuna veya bu tip bir mutfağın kiralandığına ilişkin belgeler olduğu ve doğal olarak yalnızca ihale üzerinde bırakılan istekliden talep edildiği, tüm isteklilerden talep edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihaleyi gerçekleştiren idarenin ihtiyaçları çerçevesinde hangi kalite standartlarını talep edeceğini belirleyebileceği, hastanelere sunulacak yemek hizmetine ilişkin olarak hizmetin aksamaması adına belli hijyen ve kalite standartlarının istenmesinin ise idarenin takdir yetkisi dahilinde olduğu, istenen belgelerin yalnızca yedek mutfak için talep edilen belgeler olduğu ve yalnızca ihale uhdesinde kalan yüklenici tarafından sözleşmenin yapılmasından 3 iş günü içinde idareye sunulması gerektiği, bu durumun rekabete aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirildiğinden, ihalenin iptaline yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11/07/2023 tarih ve E:2023/2073, K:2023/3458 sayılı kararı da bu yöndedir.…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 18.01.2023 tarihli ve 2023/UH.I-153 sayılı kararında 9’uncu iddianın (b) kısmına ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz