Toplantı No 2024/018
Gündem No 6
Karar Tarihi 25.04.2024
Karar No 2024/MK-43
BAŞVURU SAHİBİ:
Muk İnşaat Tic. A.Ş.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Bölge Müdürlüğü-1.Bölge Bursa DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/1108216 İhale Kayıt Numaralı “Yalova İli Safranderesi Islahı 2 Kısım” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

 

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2023/1108216 ihale kayıt numaralı “Yalova İli Safranderesi Islahı 2 Kısım” ihalesine ilişkin olarak, Muk İnşaat Tic. A.Ş itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 25.04.2024 tarihli ve 2024/UY.I-64 sayılı karar ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Muk İnşaat Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 15.03.2024 tarihli ve E:2024/207, K:2024/373 sayılı kararı ile  “… dava  konusu  işlemin  kısmen  iptaline  kısmen  davanın  reddine,  ortaklık  tespit  belgesinde  imzanın bulunmamasının, belgenin geçerliliğini doğrudan etkileyen esaslı bir eksiklik olmadığı, bunun sonradan tamamlanabilecek  bir  eksiklik  olduğu  iddiası  yönünden  davanın  reddine,  en  az  bir  yıllık  ortaklık  şartı yönünden dava konusu işlemin iptaline … karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Kamu İhale Kurulunun 10.01.2024 tarihli ve 2024/UY.I-64 sayılı kararının 2’nci iddia bakımından yapılan değerlendirmelerin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

1 Yorum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz