Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2022
Dairesi 6
Karar No 940
İlam No 48
Tutanak Tarihi 4.4.2024
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

 


 

Konser Bedeli Ödenmesi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

…-… Festivali kapsamında düzenlenen konsere ait hizmet bedelinin … Büyükşehir Belediyesi ile … Belediyesi arasında yapılan protokole istinaden … Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak;

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun;

“Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde, “… yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, …”,

“Büyükşehir belediyesinin giderleri” başlıklı 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde, “Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler”,

denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun;

“Hemşehri hukuku” başlıklı 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “Belediye, hemşehriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapar. Bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler alınır.”,

“Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”,

“Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.”,

“Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde, “Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.”,

“Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde ise, “n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.”,

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, belediye bütçesinden yapılan harcamaların öncelikle mahalli müşterek bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik olması, 5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde sayılmış olan belediyelerin görev ve sorumlulukları ile 15’inci maddesinde sayılmış olan belediyenin yetki ve imtiyazları arasında bulunması ve yapılan harcamanın aynı Kanun’un 60’ncı maddesinde sayılan belediye giderleri arasında yer alması gerekmektedir.

… Büyükşehir Belediye Meclisinin … tarihli ve … sayılı Kararı ile 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesine istinaden diğer mahalli idarelerle ortak hizmet projeleri için protokol yapma yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı dava konusu edilmiş ve … …’inci İdare Mahkemesinin … tarihli ve … sayılı Kararı ile hukuka uygun bulunmuştur. … …’inci İdare Mahkemesinin … sayılı Kararı da, temyize konu edilmesi sonucu Danıştay …’inci Dairesinin … tarihli ve … sayılı Kararı ile bozulmuştur.

Bu defa, … Büyükşehir Belediye Meclisi … tarihli ve … sayılı Kararıyla diğer mahalli idarelerle ortak hizmet projeleri için protokol yapma yetkisini Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine vermiş ve bu Kararda yapılan iş birliği ile ilgili protokoller hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Meclise bilgi verileceği belirtilmiştir.

… Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca … tarihleri arasında …-… Festivali kapsamında … tarihinde … … … Meydanında konser etkinliği gerçekleştirilmesi planlandığından, bu etkinlik giderinin ödenmesine ilişkin … tarihinde Başkanlık Makamından Olur alınmış ve anılan festivalde … Belediyesi tarafından etkinlikler planlanmış olması ve belediyeler arası koordinasyonun sağlanması ve herhangi bir karmaşa yaşanmaması için … tarihinde … Belediyesi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu konser hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Doğrudan Temin” başlıklı 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında temin edilmiştir.

Raporda, hukuka aykırı şekilde alınan Meclis Kararına istinaden … Belediyesi ile iş birliği protokolü yapıldığı ve bu protokole dayanılarak söz konusu konsere ait hizmet bedelinin … Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiği belirtilerek kamu zararına neden olunduğu ifade edilmişse de;

Yetki devrine ilişkin Meclis Kararının alındığı … tarihinde, … tarihli Meclis Kararının hukuka uygun olduğuna yönelik … …’inci İdare Mahkemesinin … tarihli ve … sayılı Kararı bulunmaktadır. Danıştay’ın bu kararı bozma tarihi ise …’dur. Dolayısıyla, … tarihi itibariyle önceki meclis döneminde alınan yetki kararının hukuka aykırılığına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakla birlikte bu kararın hukuka aykırılığına ve iptal edildiğine ilişkin bir yargı kararı da bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, herhangi bir Meclis Kararı ve/veya iş birliği protokolü olmasa dahi konser hizmeti alımı yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri kapsamında … Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkisi dahilinde olan bir harcama niteliğindedir.

Açıklanan gerekçelerle, …-… Festivali kapsamında düzenlenen konsere ait hizmet bedelinin, bahse konu hizmetin görev ve yetkisi dahilinde olması nedeniyle … Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi sonucunda kamu zararı oluşmamıştır.

Bu itibarla, kamu zararı oluşmayan … TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

102 YORUMLAR

 1. Howdy! salimdemirel.com.tr

  Did you know that it is possible to send a business offer completely legally? We offer a new way of sending requests through contact forms.
  Messages sent through Communication Forms have less of a chance of being classified as spam, as they are viewed as important.
  You’re invited to sample our service at no cost.
  We will transmit up to 50,000 messages to you.

  The cost of sending one million messages is $59.

  This letter is automatically generated.
  Please use the contact details below to get in touch with us.

  Contact us.
  Telegram – [Link deleted]
  Skype live:feedbackform2019
  WhatsApp +375259112693
  WhatsApp [Link deleted]

  We only use chat for communication.

 2. Утеплить фасадное остекление specbalkon.ru

  Компания СПЕЦ Балкон предлагает услуги по замене остекления, утеплению и ремонту балконов в Спб. Мы концентрируется именно на балконах, что даёт нам заостриться на качестве и скорости работы. При заказе на сайте specbalkon.ru остекления и отделки «под ключ» мы предоставляем скидку в 10 %. Уже сейчас заходите на наш интернет ресурс и оформляйте заявку.

  Если Вам требуется [url=[Link deleted]холодного остекления цены[/url] прямо сейчас, то мы вам непременно поможем. Услуга по замене холодного фасадного остекления по теплое сейчас весьма востребована. При покупке квартиры в новом доме очень часто застройщик ставит на балкон холодное, не очень качественное остекление, которое лучше всего менять сразу же после приобретения. Теплое остекление лоджии имеет большое количество плюсов: окна не замерзнут даже в самые холодные зимы, на балконе можно сделать любое помещение, цветы будут расти при комфортной температуре, на балконе можно сделать места для хранения и вещи не испортятся. Поэтому предлагаем Вам замену остекления сделать как можно быстрее и по выгодной цене.

  Относительно [url=[Link deleted]фасадного остекления на теплое в спб[/url] недорого, приходите к нам. Контактный телефон +7(812)240-94-42 или закажите обратный звонок на упомянутом сайте. Мы осуществляем монтаж в точно установленный срок, обычно в течение 1-3 дней. Предоставляется гарантия на материалы в среднем 5 лет, на монтаж — 3 года. Оплата происходит по факту выполненных работ, предоплата не нужна.

  Фирма specbalkon.ru расположена по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4. Время работы с понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Также мы делаем крыши на балконы с установкой, внешнюю отделку парапета, внутреннюю отделку балкона по любому дизайну. Звоните, приезжайте, будем рады с Вами поработать.

 3. Having recently completed a Dual Diploma Program, I must admit it turned out to be one of the most rewarding academical experiences for me. This program gives the opportunity to achieve two distinct diplomas simultaneously, expanding your knowledge across multiple disciplines and affording you a significant edge in the employment market.

  By means of this program, I have been introduced to different fields, assisting my personal and professional growth. It's given me a wider perspective on how different areas intertwine and can jointly achieve more significant effects.

  For people looking to boost their educational opportunity and job opportunities, embarking on a dual diploma program would be an outstanding choice. You’ll garner a considerable comprehension of two different fields, which can be vital for job postings that require cross-disciplinary knowledge. It's not only about achieving two degrees; it's about expanding your outlook and boosting your intellectual prowess.

  However, it's necessary to point out that this program demands commitment and strains. Managing two degree programs can be a demanding task, so be prepared to assign adequate time and resources to your academics.

  If feel motivated to broaden your horizons with a Dual Diploma Program, I urge you to investigate more about it. Coordinate with your academic advisors and check out the possibilities. The better informed you are, the better decisions you can make concerning your educational journey. [url=[Link deleted]

 4. Erectile dysfunction treatments available online from TruePills.
  Discreet, next day delivery and lowest price guarantee.

  Viagra is a well-known, branded and common erectile dysfunction (ED) treatment for men.
  It’s available through our Online TruePills service.

  Trial ED Pack consists of the following ED drugs:

  Viagra Active Ingredient: Sildenafil 100mg 5 pills
  Cialis 20mg 5 pills
  Levitra 20mg 5 pills

  [Link deleted]

  Hyflex
  Mirtabene
  Zyrlex
  Epitrigine
  Temperax
  Chevi-trim
  Novastep
  Aviane
  Amazina
  Soltamox
  Proneurin
  Flagicure
  Prozac
  Lamotriginum
  Alsidol
  Uricin
  Lisinomerck
  Valpronova
  Stressigal
  Metrobac
  Perdox
  Rabibit
  Klimodien
  Erycreat
  Eucor
  Durosec
  Fluctine
  VГ©rapamil
  Clavix
  Septran
  Amoxicillin
  Alphapril
  Emeset
  Anoprolin
  Rosuvas
  Leovinezal
  Arocef
  Progut
  Asmo id
  Frilans

 5. Аккредитация акушерское дело maps-edu.ru

  Удаленное обучение сейчас с каждым днем становится только популярнее. Это удобно, быстро и недорого, при том, что информативность обучения не теряется и Вы получаете официальные документы после завершения. Академия «МАПС» рассказывает о своих программах на онлайн ресурсе maps-edu.ru и поможет с подбором программы, нужной конкретно Вам.

  Насчёт [url=[Link deleted]квалификации медицинских сестер[/url] – Вы на правильном пути. Направления, по которым мы можем обучить: охрана труда, агрономия и сельское хозяйство, педагогика, физическая культура и спорт, юриспруденция и право, социальная работа, культура и искусство, документоведение и делопроизводство, менеджмент, метрология и стандартизация и многие другие. Со студентами заключаем договор и работаем по его сценарию. Имеем все нужные лицензии на обучающую деятельность, а по окончании все документы заносятся в ФИС ФРДО. У нас уже большое количество выпускников прошли обучение и оставили отзывы, прочтите их обязательно перед покупкой программы.

  Отдельно хочется отметить набор услуг для медицинских работников. Это аккредитация, профессиональная переподготовка, набор баллов НМО, обучение среднего медперсонала и другие. Указанная категория очень популярна, поскольку медицина в нашей стране прогрессирует ежедневно. Чтобы быть в теме всех новых способов лечения, лекарственных препаратов, аппаратов, врачам нужно постоянно проходить повышение квалификации. А метод онлайн подходит всем без исключения. Удобно и выгодно в наше нелегкое время.

  По теме [url=[Link deleted]переподготовка юриспруденция дистанционно[/url] онлайн, мы Вам обязательно окажем помощь. Звоните по контактному телефону 8(800)777-06-74 и задавайте все оставшиеся вопросы. Звонок по России бесплатный. Территориально расположены по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6. На веб портале maps-edu.ru вы также можете обратиться в службу поддержки и Вас проконсультирует наш менеджер.

 6. Финансовые проблемы? Не беда! На канале [url=[Link deleted]займы[/url] вы найдете лучшие предложения по займам на карту. Быстро, удобно и без отказов. Присоединяйтесь к нам и забудьте о денежных затруднениях!

 7. Hello! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 8. Hello very cool web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?KI’m satisfied to seek out so many useful information right here within the publish, we want work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 9. I have to voice my respect for your generosity for all those that really want help with in this study. Your personal commitment to getting the message all-around had become definitely insightful and have really made somebody like me to attain their ambitions. Your own valuable tutorial entails much a person like me and especially to my colleagues. Thanks a ton; from all of us.

 10. Exploring the world of ESL (English as a Second Language) classes can be somewhat overwhelming given the myriad of options available, but it indeed pays off to put your money in the cream of the crop. Ruling ESL programs offer a thorough language learning experience, focusing not only on terminology and grammar but also on nuances like cultural integration, colloquial language, and practical application.

  Programs like the University of Cambridge's CELTA, Arizona State University's Global Launch, and University of Pennsylvania's ELP stand out due to their internationally recognized certifications and outstanding instruction methodology. These programs utilize innovative learning strategies such as interactive video sessions, interesting peer interaction, and real-world examples, adding to an enjoyable and effective language learning journey.

  But remember, 'best' is relative to your requirements; it differs depending on your learning style, convenience in scheduling, budget constraints, etc. So thoroughly research all your available options, introspect on what tailor fits your needs, and make your choice wisely.

  Excited to explore more about top ESL programs and find the perfect match? Feel free to delve deeper into each program's aims, methodologies, and student testimonials. Keep in mind, your ideal ESL program is just around the corner waiting for you to discover! [url=[Link deleted]

 11. Examining the world of ESL (English as a Second Language) courses can be a bit overwhelming given the myriad of options available, but it surely pays off to invest in the cream of the crop. Best ESL programs offer a full language learning experience, focussing not only on words and grammar but also on nuances like cultural integration, colloquial language, and real-life application.

  Programs like the Cambridge University's CELTA, Arizona State University's Global Launch, and University of Pennsylvania's ELP stand out due to their universally acknowledged certifications and superlative education approach. These programs employ innovative learning strategies such as interactive video sessions, stimulating peer interaction, and real-world examples, leading to an interesting and effective language learning journey.

  But remember, 'best' is subjective to your requirements; it differs depending on your learning style, convenience in scheduling, budget constraints, etc. So carefully research all your available options, introspect on which tailor fits your needs, and make your choice wisely.

  Keen to learn more about top ESL programs and find the best match? Feel free to delve deeper into each program's aims, methodologies, and student testimonials. Remember, your ideal ESL program is just around the corner waiting for you to discover! [url=[Link deleted]

 12. With our modern world transforming, our educational systems are too, which makes selecting the best online homeschool programs an important task. The flexibility and adaptability of homeschooling are its main attractions, rendering it workable for countless families globally. The beauty of homeschooling is customized education has no limits; it surpasses many subjects and learning approaches.

  Based on my experience, top platforms include Time4Learning, Khan Academy, and IXL. Time4Learning provides an interactive online curriculum for levels PreK-12th, while Khan Academy offers no-charge educational resources for all grade levels. IXL offers comprehensive, standards-aligned learning for over 8,000 topics. These platforms provide versatility, focusing on individualized education, which is advantageous to every learner's unique needs.

  However, it's not only about the platforms or communities, but the community too. Proactive involvement in homeschool support communities gives an advantage in both resources and experience knowledge sharing.

  However, your best possible homeschool resource choice largely depends on your kid's specific needs and interests. Always remember, the goal in the end should to be to make your children active lifelong learners!

  Hungry to discover more about this? It's time to do some in-depth study of your own and be fully ready for your child's wondrous homeschooling journey! [url=[Link deleted]

 13. What is Lottery Defeater Software? Lottery Defeater Software is a plug-and-play Lottery Winning Software that is fully automated. Kenneth created the Lottery Defeater software. Every time someone plays the lottery, it increases their odds of winning by around 98.

 14. Online learning is revolutionizing the academic environment, and the K12 online school perfectly exemplifies this change. It offers an adaptable and individualized way to study, letting students to learn at their personal rhythm, and from the comfort of their home.

  One of the many merits of the K12 system is the vast assortment of optional classes also offered, allowing students to explore beyond the standard academic program and explore new domains of interests.

  The rigorous academic criteria, intense syllabus, and engaging online content can make online learning just as good as traditional in-person learning, potentially more so. Plus, the extensive help given by certified teachers aids students stay involved and operate to the amaximum of their capability.

  Yet, like all systems, it's not empty of challenges. The principal probable shortcoming is the lack of social interaction. While the flexibility is excellent, some students may forego the regular high school life.

  It's impressive how K12 virtual school manages to blend conventional practices with digital platforms, creating a fresh way in academics. If you're looking into different choices of education, you might want to consider an online format like the K12 model. To dig deeper, I invite you to explore further and understand more about this efficient and ground-breaking learning strategy. You might be surprised by the vast prospects it offers. [url=[Link deleted]

 15. Without a doubt, home-based education is an excellent choice for many families, providing adaptability, tailored learning strategies, and a safe environment. Authorized home-education programs particularly stand out as they guarantee strenuous curriculum requirements, aligned with state and certainly national education measurements. These programs not only give a structured learning route, but also improve a child's opportunities when administering universities, as the accreditation demonstrates adherence to recognized academic standards.

  Such courses frequently contain a rich range of resources, from books to online courseware, and may also provide access to educators for support and guidance. These tools greatly help mother and father, especially individuals new to homeschooling, in efficiently managing their child's education with peace at heart.

  Regardless of the age bracket or learning level of your child, it's essential to conduct exhaustive study when choosing a home-based education software. Prioritize those that have been accredited for the highest benefit to both guardians and students.

  I strongly provoke all to dive deeper, seek out out resources, question uncertainties, and attend discussions in order to thoroughly comprehend the benefits and requirements of licensed homeschool curriculum. Knowledge is strength, and the a lot you grasp, the more informed decision you can create for your child's learning! [url=[Link deleted]

 16. You actually make it seem so easy along with your presentation but I find this topic to be actually something which I feel I would never understand. It kind of feels too complex and very extensive for me. I am looking forward for your subsequent post, I will attempt to get the hold of it!

 17. Indeed, accredited online homeschool programs are a top choice for individuals wanting to obtain quality education in a environment that's more personalized. The principal benefit such programs offer is adaptability, permitting students to educate themselves at a rate that fits their needs, while furthermore fostering a deeper and more meaningful understanding of the subjects being taught.

  Besides, numerous accredited homeschool programs provide well-rounded curriculums that equal the rigor of traditional schools, even to include science lab, languages foreign to their own, and sophisticated mathematics. This assures that students are adequately ready for higher education. Additionally, being accredited ensures the coursework is globally recognized, implying the transfer of credits, and admission processes into universities will be more seamless.

  Another benefit of these types of programs is that they often offer qualified teachers to aid in instruction process and grading assignments. This doesn't only secures scholastic brilliance, but furthermore eases some burden from parents' shoulders.

  However, beforehand selecting a course, it is crucial to ensure its status of accreditation, its congruence with the professional aspirations of your child, and the level of aid it provides to the families.

  Are you considering home-schooling online for your offspring? Move towards the next step and broaden your understanding of accredited online homeschool programs now. [url=[Link deleted]

 18. As technology has advanced, so has education, in unique and innovative ways. One such remarkable step is the K12 Virtual Academy. This is a total online schooling method that presents parents an accredited choice to conventional public and private schools.

  This educational format presents attainable, quality and flexible education that serves the individual learning pace of different students. It opens up an comprehensive platform of resources for students, enabling them to get the maximum benefit of their learning experience.

  Parents and students are furnished with consistent help and resources such as interactive lessons, direct instruction from certified teachers in virtual classrooms, continuous progress monitoring, and engagement in an interactive and encouraging school community. All these offerings pave the way to the purpose of fostering a total, individualized and productive learning environment at home.

  The K12 Virtual Academy has built an remarkable model of online education ensuring student's progress. It creates a balance between schooling, extracurricular activities, and family life. For all those keen in a quality, flexible learning environment for their kids, I recommend looking into it. Dive deeper, learn more about this groundbreaking education model and see the manner in which it can serve your family. It's time to revolutionize education. Visit the K12 Virtual Academy website today, because all kid needs the best education. [url=[Link deleted]

 19. After considering numerous middle school education options, I have been quite astonished by online homeschool programs.

  The flexibility and personalized learning approaches provided are absolutely remarkable.

  Students get the opportunity to learn at a pace that suits them most while parents can significantly contribute to their child's education.

  There are many platforms, including Time4Learning and Khan Academy, offering broad curriculums that cover varied subjects from Math, Science, English to Social Studies.

  By integrating engaging and interactive multimedia content, these platforms turn learning into a fun and less daunting process.

  Additionally, online homeschool programs cultivate independent learning and enhance critical thinking skills.

  They enable students to take accountability for their learning journey, a skill that extends beyond just the classroom and readies them for both higher studies and job opportunities.

  It's essential to choose online programs that are accredited, ensuring the curriculum meets educational standards and that the credits will be recognized later.

  Similar to other educational paths, online homeschooling might not suit everyone to a tee.

  It requires discipline and commitment from the students and parents alike.

  However, it undoubtedly is an excellent option worth considering for middle schoolers.

  I urge you to delve deeper into this topic and highlight any intriguing online homeschool programs.

  Before you decide, balance the pros and cons to make sure every child receives an education that fulfills their individual requirements and preferences.

  Knowledge is power! [url=[Link deleted]

 20. I am happy to share my own thoughts on the top digital homeschooling choices available at present. They have redefined education by providing all encompassing learning sources, adaptable curriculum, and tailored support to cater your child's unique needs. Time4Learning, Khan Academy, and K12 give an assortment of subjects designed for all grade ranks in a(n) alluring, engaging mode.

  Time4Learning's self-paced approach makes it an ideal pick for kids who grasp individually. Khan Academy distinguishes itself through its broad collection of no-cost programs and dynamic tasks. Meanwhile, K12 supplies a(n) complete bundle for K-12 learning with live internet-based courses and tangible resources brought directly to your house.

  Choosing the best internet-based homeschool requires assessing a number of aspects, like your children's way of learning, your household's schedule, and the platform's cost. Every one of these choices are created to deliver learning available, interesting, and fun.

  I hope this information serves as a solid foundation as you carry on with your inquiry. The impending era of education is truly gravitating more to these pliable, digital platforms. We must accept this transformation and decide on the top-notch choice for our offspring's education. So, jump in, and learn with the best online homeschooling alternatives. Let's transform knowledge acquisition jointly! [url=[Link deleted]

 21. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 22. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 23. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz