Toplantı No 2024/022
Gündem No 27
Karar Tarihi 29.05.2024
Karar No 2024/MK-54
BAŞVURU SAHİBİ:
Dnz Grup Temizlik Hizmetleri İnşaat Taahhüt Otomotiv Medikal Hazır Yemek San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/1516494 İhale Kayıt Numaralı “29 NİSAN 2024 – 25 NİSAN 2025 TARİHLERİ ARASI 960000 ÖĞÜN AYDIN MERKEZ VE İLÇE BİRİMLER ÖĞRENCİ VE PERSONEL İÇİN MALZEMELİ YEMEK HAZIRLAMA, DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLERİ ALIMI İHALESİ” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2023/1516494 ihale kayıt numaralı “29 Nisan 2024 – 25 Nisan 2025 Tarihleri Arası 960000 Öğün Aydın Merkez ve İlçe Birimler Öğrenci ve Personel İçin Malzemeli Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İhalesi“ne ilişkin olarak Dnz Grup Tem. Hiz. İnş. Taah. Otom. Med. Haz. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti.  itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.02.2024 tarihli ve 2024/UH.I-348 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Dnz Grup Tem. Hiz. İnş. Taah. Otom. Med. Haz. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.04.2024 tarihli E:2024/586, K:2024/734 sayılı kararında “…Davacının itirazen şikayet başvurusunda yer alan 6. iddiası yönünden yapılan incelemede; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Diğer Yükümlülükleri” başlıklı 11’inci maddesinde “… 32- Yüklenici tek taraflı anlaşmayı bozduğu taktirde, idare tarafından temin edilecek yeni yüklenici devreye girene kadar hizmete devam etmek zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin söz konusu maddesinde yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi halinde yeni yüklenici ile sözleşme imzalanana dek yükümlülüklerini devam ettirmek zorunda olduğu düzenlenmekle birlikte, sözleşmenin fesih hallerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun üçüncü bölümünde yer verildiği, bahse konu bölümde yer alan Kanun hükümleri kapsamında sözleşmeyi fesheden yükleniciye uygulanacak yaptırımlar dışında işe devam edilmesi konusunda ayrıca bir zorunluluk getirilmemiştir. Bu bağlamda yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi halinde ilgili Kanun hükümlerinin uygulanacağı ve işin aksamadan devam etmesini sağlamak üzere idarece farklı tedbirler alınabileceği, ancak mevzuat kapsamında yüklenicinin işe devam etme zorunluluğu olmadığı, şartnamede yer alan söz konusu yükümlülüğün mevzuata aykırı olduğu, yükleniciye öngörülemez bir külfet yüklediği ve isteklilerin teklif vermesine engel teşkil edebileceği anlaşıldığından davacının altıncı iddiasının reddine ilişkin dava konusu kararda hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. …

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin davacının 6. iddiasına ilişkin kısmı yönünden iptaline, davacının diğer iddialarına ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, … 29/04/2024 tarihinde
Oybirliğiyle karar verildi.”  
gerekçesiyle dava konusu işlemin davacının  6’ncı iddiasına ilişkin kısmı yönünden iptaline, davacının diğer iddialarına ilişkin kısımları yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 21.02.2024 tarihli ve 2024/UH.I-348 sayılı kararının 6’ncı iddia ile ilgili kısmının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz